Knyszyn, 23 kwietnia 2019 r.

Or.2110.3.2019

BURMISTRZ KNYSZYNA

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

Podinspektora ds. nieruchomości, geodezji i zamówień publicznych
 

I.          Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn.

II.      Wymiar czasu pracy: pełny etat

III.   Wymagania niezbędne:

1.        obywatelstwo polskie;

2.        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3.        brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.        nieposzlakowana opinia;

5.        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

6.        wykształcenie wyższe;

7.        doświadczenie zawodowe – rok pracy;

8.        dobra znajomość przepisów prawa w zakresie m.in. organizacji, funkcjonowania oraz zadań jednostek samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego, zamówień publicznych, gospodarki nieruchomościami, geodezji i kartografii, przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ksiąg wieczystych, ochrony danych osobowych;

9.        umiejętność korzystania z przepisów prawa;

10.    obsługa komputera;

11.    systematyczność, terminowość, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu, bezkonfliktowość, samodzielność w podejmowaniu decyzji przy ocenie problematyki załatwiania spraw,

 

IV.    Wymagania dodatkowe (pożądane):

1.        wykształcenie wyższe magisterskie w kierunku: administracja, ekonomia, geodezja, prawo;

2.      doświadczenie zawodowe – trzy lata pracy;

3.        obsługa urządzeń biurowych, umiejętność obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów;

4.        życzliwość, dyspozycyjność, unikanie konfliktów w miejscu pracy, zdolność koncentracji.

 

V.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Podstawowe:

1.    Prowadzenie spraw dotyczących gospodarki nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych Gminy Knyszyn (sprzedaż, przekazywanie w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użytkowanie, dzierżawy, najem oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości).

2.    Prowadzenia spraw związanych z komunalizacją nieruchomości.

3.    Naliczanie czynszu dzierżawnego, opłat za użytkowanie wieczyste oraz innych wraz z waloryzacją.

4.    Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w zakresie nieruchomości będących własnością gminy Knyszyn (m.in. przygotowywanie umów najmu, przygotowywanie propozycji stawek czynszu oraz regulacja stawek czynszu).

5.    Składanie wniosków o założenie lub o zmianę w księdze wieczystej.

6.    Wydawanie decyzji podziału i rozgraniczeń nieruchomości.

7.    Ustalenie potrzeb oraz zlecenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

8.    Prowadzenie i nadzorowanie przeprowadzania spisów statystycznych.

9.    Wykonywanie zadań w zakresie nazewnictwa ulic i placów oraz oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi.

10.  Ustalenie, zmienianie i znoszenie nazw urzędowych miejscowości i ich części oraz obiektów fizjograficznych.

11.  Wywłaszczanie nieruchomości na rzecz gminy.

12.  Prowadzenie spraw i postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych.

13.  Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ust. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami w zakresie gospodarki nieruchomościami, geodezji oraz zamówień publicznych.

Nieregularne:

Prowadzenie spraw dotyczących:

1.      Spisów statystycznych.

2.      Ustalania potrzeb oraz zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

3.      Kontroli w zakresie określonym stosownym upoważnieniem.

4.      Rozpatrywanie i załatwianie interpelacji i wniosków radnych oraz skarg i wniosków mieszkańców.

5.      Udostępnianie informacji publicznej.

6.      Udział w pracach związanych z przeprowadzeniem wyborów.

 

VI.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.      usytuowanie stanowiska pracy: budynek piętrowy, schody, bez windy;

2.      praca przy komputerze;

3.      wysiłek umysłowy;

 

VII.    Wymagane dokumenty:

1.      Życiorys (CV).

2.      List motywacyjny.

3.      Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.

4.      Kwestionariusz osobowy[1].

5.      Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

6.      Kserokopie świadectw pracy.

7.      Zaświadczenie o niekaralności[2].

8.      Zgoda na przetwarzanie danych – klauzula informacyjna[3].

 

VIII.   Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty na wolne stanowisko należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu, w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. nieruchomości, geodezji i zamówień publicznych” w terminie do dnia 6 maja 2019 roku. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Szczegółowych informacji udziela Referat Organizacyjny, tel. (85) 727 99 81 lub 727 99 71.

 

IX.   Dodatkowe informacje:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.knyszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Knyszynie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.[1] Wzór kwestionariusza osobowego dostępny jest w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Knyszynie.
[2] Zaświadczenie o niekaralności przedstawia tylko osoba wytypowana w drodze naboru do podpisania umowy o pracę.
[3] Wzór zgody na przetwarzanie danych – klauzula informacyjna dostępna jest w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Knyszynie.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2019-04-23

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2019-05-23

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2019-04-23