BURMISTRZ KNYSZYNA
19-120 KNYSZYN
ul, Rynek 39
Or.2110.3.2018

BURMISTRZ KNYSZYNA

ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy

Kierownika Referatu Infrastruktury Promocji Gminy

I.         Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Knyszynie, ul. Rynek 39. 19-120 Knyszyn.

II.       Wymiar czasu pracy: pełny etat

III.       Wymagania niezbędne:

1.       obywatelstwo polskie;

2.       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3.       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.       nieposzlakowana opinia;

5.       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

6.       wykształcenie wyższe;

7.       doświadczenie zawodowe - cztery lata pracy w administracji publicznej;

8.       dobra znajomość przepisów prawa w zakresie m.in. organizacji, funkcjonowania oraz zadań jednostek samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego, finansów publicznych, zamówień publicznych, zasad realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 wspólnych przepisów dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych;

9.       umiejętność korzystania z przepisów prawa oraz orzecznictwa;

10.    umiejętność uzyskania wykładni prawa w sprawach wątpliwych lub nie rozstrzygniętych normą prawną.

11.     umiejętność właściwego kontaktowania się z interesantami, kontrahentami oraz administracją samorządową i rządową;

12.      doświadczenie w opracowywaniu, koordynowaniu oraz rozliczaniu działań związanych z pozyskaniem środków finansowych z Unii Europejskiej;

13.     obsługa komputera;

14.     prawo jazdy kat. B;

15.      systematyczność, terminowość, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu, bezkonfliktowość, samodzielność w podejmowaniu decyzji przy ocenie problematyki załatwiania spraw.

IV.       Wymagania dodatkowe (pożądane):

1.       wykształcenie wyższe magisterskie w kierunku administracja, ekonomia, stosunki międzynarodowe, pozyskiwanie funduszy UE;

2.       doświadczenie zawodowe — sześć lat pracy w administracji i publicznej;

3.       obsługa urządzeń biurowych;

4.       życzliwość, dyspozycyjność, unikanie konfliktów w miejscu pracy, zdolność koncentracji.

 

V.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Podstawowe:

1.      Inicjowanie, koordynowanie t kontrola prac związanych wdrażaniem, realizacją oraz aktualizacją strategii, planów lub innych dokumentów o podobnym charakterze dotyczących Gminy Knyszyn;

2.      Współpraca z organizacjami środowiska gospodarczego w zakresie działań służących »rozwojowi gospodarczemu Gminy Knyszyn oraz rozwiązywania zgłaszanych przez środowiska gospodarcze problemów;

3.      Programowanie, koordynacja oraz monitoring działań związanych z pozyskaniem środków finansowych z Unii Europejskiej i innych instytucji krajowych oraz międzynarodowych, w celu realizacji przedsięwzięć z zakresu rozwoju Gminy Knyszyn:

a)      uzyskiwanie informacji o inicjatywach i programach służących rozwojowi Gminy Knyszyn,

b)     ocena i analiza planowanych przedsięwzięć na etapie programowania, wskazywania dostępnych źródeł finansowania, koordynacja procesu udzielania dofinansowania, a następnie realizacja przedsięwzięć we współpracy z referatami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Knyszyn i innych jst,

c)      współpraca z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi przy realizacji wspólnych projektów z udziałem Gminy Knyszyn.

4.      Współpraca z inwestorami, analiza składanych ofert oraz informowanie o możliwościach i warunkach realizacji na terenie Gminy Knyszyn przedsięwzięć w sferze inwestycyjnej;

5.      Inicjowanie oraz koordynowanie działań promujących Gminę Knyszyn;

6.      Prowadzenie kompleksowej promocji Gminy Knyszyn w kraju i za granicą, głównie w zakresie promocji kultury, nauki, techniku oraz w sferze gospodarczo - inwestycyjnej;

7.      Promocja wewnętrzna, komunikacja ze społecznością lokalną;

8.      Prowadzenie spraw związanych ze współpracą partnerską (krajową i zagraniczną);

9.      Inicjowanie i koordynowanie kontaktów zagranicznych;

10.   Utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu;

11.   Nadzór nad realizacją zadań Referatu Infrastruktury i Promocji Gminy oraz zadań wspólnych Referatów określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Knyszynie;

12.   Wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów wewnętrznych (m.in. ocena pracy pracowników samorządowych, kontrola zarządcza itp.);

13.   Wykonywanie sprawozdawczości w ramach prowadzonych spraw;

14.   Współdziałanie w zakresie wykonywanych zadań z innymi referatami oraz jednostkami i instytucjami;

15.   Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, uchwał, zarządzeń w ramach prowadzonych spraw:

16.   Wykonywanie innych zadań nie objętych zakresem czynności, a zleconych przez Burmistrza. Zastępcę Burmistrza, Sekretarza;

Nieregularne:

1.      Przeprowadzanie kontroli w zakresie określonym stosownym upoważnieniem;

2.      Udział w pracach związanych z przeprowadzeniem wyborów;

3.      Rozpatrywanie i załatwianie interpelacji i wniosków radnych oraz skarg i wniosków mieszkańców;

4.      Udostępnianie informacji publicznej.

VI.   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.      usytuowanie stanowiska pracy: budynek piętrowy, schody, bez windy;

2.      praca przy komputerze;

3.      wysiłek umysłowy;

 

VII.        Wymagane dokumenty:

1.     Życiorys(CV).

2.      List motywacyjny.

3.      Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.

4.      Kwestionariusz osobowy1.

5.      Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

6.      Kserokopie świadectw pracy.

7.      Zaświadczenie o niekaralności2 3.

8.      Zgoda na przetwarzanie danych - klauzula informacyjna*.

VIII.     Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty na wolne stanowisko należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu, w kopercie z dopiskiem:     naboru na stanowisko

Kierownika Referatu Infrastruktury i Promocji Gminy”, w terminie do dnia 28 grudnia 2018 roku. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela Referat Organizacyjny, tel. (85) 727 99 81 lub 727 99 71.

IX.           Dodatkowe informacje:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.knvszvn.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Knyszynie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

1 Wzór kwestionariusza osobowego dostępny jest w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Knyszynie.

 

2 Zaświadczenie o niekaralności przedstawia tylko osoba wytypowana w drodze naboru do podpisania urnowy o pracę.

 

3 Wzór zgody na przetwarzanie danych - klauzula informacyjna dostępna jest w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Knyszynie.

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2018-12-17

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2018-12-17

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2018-12-17