Knyszyn, 6 lipca 2020 r.

 Or.2111.2.2020

BURMISTRZ KNYSZYNA

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie

  I. Nazwa i adres jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn.

II. Wymiar czasu pracy: pełny etat

III. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku;
 6. wykształcenie wyższe;
 7. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.);
 8. doświadczenie zawodowe – min. 5-letni staż pracy, w tym 3-letni staż pracy w pomocy społecznej;
 9. dobra znajomość przepisów prawa w zakresie m.in. ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o świadczeniach wychowawczych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej, ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Kodeks Pracy;
 10. umiejętności: umiejętność kierowania zespołem pracowników, umiejętność skutecznego komunikowania się, umiejętność praktycznego stosowania przepisów, umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych, znajomość procedur związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych w tym unijnych, dyspozycyjność;
 11. cechy osobowości: umiejętność pracy w zespole, kreatywność, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, obowiązkowość, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista, skrupulatność, samodyscyplina, konsekwencja w działaniu, terminowość, odporność na stres.

 IV. Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek: praca socjalna, polityka społeczna, psychologia, socjologia;
 2. doświadczenie zawodowe – min. 7-letni staż pracy, w tym 3-letni staż pracy w pomocy społecznej;
 3. umiejętności: obsługa urządzeń biurowych, umiejętność obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów;
 4. cechy osobowości: życzliwość, asertywność, zdolność koncentracji;

 V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Podstawowe:

 1. Kierowanie MOPS oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
 2. Organizacja pracy w MOPS na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie zadań.
 3. Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej MOPS.
 4. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami.
 5. Realizacja przez MOPS zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
 6. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz w pozostałych sprawach przekazanych do prowadzenia MOPS.
 7. Składanie Radzie Miejskiej w Knyszynie corocznych sprawozdań z działalności MOPS oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 8. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych przy ścisłej współpracy ze Skarbnikiem Gminy.
 9. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym.
 10. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami w celu realizacji zadań społecznych.
 11. Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek MOPS.
 12. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych.
 13. Przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz innych materiałów przedkładanych organom Gminy Knyszyn.

 

Nieregularne:

 1. Kontrola w zakresie określonym stosownym upoważnieniem.
 2. Rozpatrywanie i załatwianie interpelacji i wniosków radnych oraz skarg i wniosków mieszkańców.
 3. Udostępnianie informacji publicznej.

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. usytuowanie stanowiska pracy: budynek piętrowy, schody, bez windy;
 2. praca przy komputerze;
 3. praca z petentem;
 4. praca w terenie oraz wyjazdy służbowe;
 5. wysiłek umysłowy;

 VII. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 4. Kwestionariusz osobowy[1].
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 6. Kserokopie świadectw pracy.
 7. Zaświadczenie o niekaralności[2].
 8. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy[3].
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych[4].

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymagane jest – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej).

 VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty na wolne stanowisko należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu, w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie” w terminie do dnia 20 lipca 2020 roku.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela Referat Organizacyjny, tel. (85) 727 99 81 lub 727 99 71.

 IX. Dodatkowe informacje:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.knyszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Knyszynie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

[1] Wzór kwestionariusza osobowego dostępny jest w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Knyszynie.

[2] Zaświadczenie o niekaralności przedstawia tylko osoba wytypowana w drodze naboru do podpisania umowy o pracę.

[3] Wzór klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy dostępny jest w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Knyszynie.

[4] Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępny jest w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Knyszynie.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2020-07-07

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2020-08-10

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2020-07-07