SO.2110.1.2020

 

BURMISTRZ KNYSZYNA

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

Dyrektora Knyszyńskiego Ośrodka Kultury w Knyszynie

 

 

 

I.       Nazwa i adres jednostki: Knyszyński Ośrodek Kultury w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn.

II.      Wymiar czasu pracy: pełny etat

III.     Wymagania niezbędne:

1.        obywatelstwo polskie;

2.        wykształcenie wyższe;

3.        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4.        brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5.        nieposzlakowana opinia;

6.        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku;

7.        przedstawienie autorskiej koncepcji rozwoju Knyszyńskiego Ośrodka Kultury w Knyszynie;

8.        dobra znajomość przepisów prawa w zakresie m.in.  ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Kodeks Pracy;

9.        umiejętności: umiejętność kierowania zespołem pracowników, umiejętność skutecznego komunikowania się, umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa, dyspozycyjność;

10.    cechy osobowości: umiejętność pracy w zespole, kreatywność, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, obowiązkowość, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista, skrupulatność, samodyscyplina, konsekwencja w działaniu, terminowość;

11.    załączenie dokumentów wykazanych w punkcie VII ogłoszenia.

 

IV.   Wymagania dodatkowe (pożądane):

1.        wykształcenie wyższe o kierunku: kulturalno-oświatowym, kulturoznawczym lub pokrewnym;

2.      trzyletnie doświadczenie w działalności w obszarze kultury;

3.      doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem pracowników;

4.      doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi;

5.      doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych;

6.      umiejętności: obsługa urządzeń biurowych, prawo jazdy;

7.      cechy osobowości: odporność na stres, asertywność, zdolność koncentracji;

 

V.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Podstawowe:

1.        kierowanie Knyszyńskim Ośrodkiem Kultury w Knyszynie oraz reprezentowanie go na zewnątrz;

2.        prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi;

3.        prowadzenie polityki płacowej, zatrudnianie, zwalnianie i awansowanie pracowników;

4.        kontrola przestrzegania dyscypliny i porządku pracy;

5.        ustanowienie upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników;

6.        poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej;

7.        przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych odrębnymi przepisami;

8.        dokonywanie czynności prawnych w imieniu Knyszyńskiego Ośrodka Kultury w Knyszynie, w tym składanie oświadczeń woli w zakresie jego praw;

9.        nadzór, planowanie i organizacja pracy wynikającej z zakresu działania instytucji oraz zadań określonych w planach finansowych;

10.    ocena i akceptacja dokumentów stanowiących podstawę dokonywania wypłat i powstania zobowiązań;

11.    wydawania zarządzeń, instrukcji i wytycznych dotyczących funkcjonowania  Knyszyńskiego Ośrodka Kultury w Knyszynie;

12.    współpraca ze środowiskiem lokalnym (m.in. szkoły, kościoły, organizacje pozarządowe);

13.    współpraca z mieszkańcami w zakresie kształtowania kultury w gminie Knyszyn.

 

Nieregularne:

1.        kontrola w zakresie określonym stosownym upoważnieniem;

2.        rozpatrywanie i załatwianie interpelacji i wniosków radnych oraz skarg i wniosków mieszkańców;

3.        udostępnianie informacji publicznej;

4.        przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz innych materiałów przedkładanych organom Gminy Knyszyn.

 

VI.   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.      stanowisko: administracyjne, kierownicze;

2.        miejsce pracy: Knyszyński Ośrodek Kultury w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn;

3.        warunki zatrudnienia: zatrudnienie na podstawie powołania, zawarte na czas określony, tj. 5 lat. Warunkiem powołania jest uprzednie uzgodnienie warunków finansowych pomiędzy organizatorem konkursu a wyłonionym kandydatem;

4.      praca przy komputerze powyżej 4 godzin;

5.      usytuowanie stanowiska pracy: budynek piętrowy, schody, bez windy;

6.        praca z pracownikami, władzami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami;

7.      praca w terenie oraz wyjazdy służbowe;

 

VII.          Wymagane dokumenty:

1.      Życiorys (CV).

2.      List motywacyjny.

3.      Autorska koncepcja rozwoju Knyszyńskiego Ośrodka Kultury w Knyszynie (czcionka TNR, rozmiar 12, 1,5 odstępu, nie więcej niż 6 stron).

4.      Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.

5.      Kwestionariusz osobowy[1].

6.      Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

7.      Kserokopie świadectw pracy.

8.      Zaświadczenie o niekaralności[2].

9.      Zgoda na przetwarzanie danych – klauzula informacyjna[3].

 

VIII.       Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty na wolne stanowisko należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu, w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Knyszyńskiego Ośrodka Kultury w Knyszynie” w terminie do dnia 9 czerwca 2020 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela Referat Organizacyjny, tel. (85) 727 99 81 lub 727 99 71.

 

IX.             Dodatkowe informacje:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Knyszynie oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Knyszynie.

Nabór przeprowadza komisja powołana przez Burmistrza Knyszyna.

 [1] Wzór kwestionariusza osobowego dostępny jest w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Knyszynie.
[2] Zaświadczenie o niekaralności przedstawia tylko osoba wytypowana w drodze naboru do podpisania umowy o pracę.
[3] Wzór zgody na przetwarzanie danych – klauzula informacyjna dostępna jest w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Knyszynie.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2020-05-20

Wprowadzający: Łukasz Krysiewicz

Modyfikujący: Łukasz Krysiewicz

Data modyfikacji: 2020-06-19

Opublikował: Łukasz Krysiewicz

Data publikacji: 2020-05-20