Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

                                       

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIA

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 z dnia 21.12.2015 r.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.232 z dnia 07.01.2016 r.)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 z dnia 29.06.2016 r.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2015.114 z dnia 22.01.2015 r.)

SKŁADAJĄCY WNIOSEK

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić jeden z rodziców, opiekun prawny, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły lub kolegium.

Stypendium może otrzymać uczeń/ słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikający z niskich dochodów na osobę, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło w niej zdarzenie losowe.

TERMINY

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

WYMAGANE DOKUMENTY

- wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia           (w załączeniu)

- wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla kolejnego ucznia w rodzinie (w załączeniu)

- zaświadczenie o dochodach

- zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

- odcinek emerytury/renty

- kserokopia decyzji o przyznaniu/ odmowie przyznania świadczeń rodzinnych

- zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o formie opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej

- dowody opłacenia składek w ZUS

- oświadczenie o wysokości dochodów

- zaświadczenie o liczbie hektarów przeliczeniowych prowadzonego gospodarstwa rolnego lub aktualny nakaz płatniczy

- zaświadczenie właściwego urzędu pracy o zarejestrowaniu osoby bezrobotnej

- orzeczenie o niepełnosprawności

- zaświadczenie lekarza specjalisty o chorobie lub karta informacyjna leczenia szpitalnego

- dokument potwierdzający występowanie w rodzinie alkoholizmu lub narkomanii

- dokument potwierdzający wychowanie ucznia w rodzinie niepełnej

- dokument potwierdzający ograniczenie prawa wykonywania władzy rodzicielskiej

- dokument potwierdzający liczbę członków rodziny

- zaświadczenie szkoły o uczęszczaniu ucznia do innej niż szkoła podstawowa i gimnazjum, chyba że uczeń uczęszcza do tych szkół w innej gminie

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miejski w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn

Referat Finansowy pokój nr 16

Tel. 85 727 99 90, fax 85 727 99 70

e-mail: um@knyszyn.pl, strona internetowa: www.knyszyn.pl

godziny pracy urzędu: pn. 8:00-16:00, wt. – pt. 7:30-15:30

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Zdanowicz Magdalena

Data wytworzenia: 2016-08-01

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2016-08-01

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2016-08-01