WYCINKA DRZEW

                                                     PODSTAWA PRAWNA  

1/Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) 2/Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 3/Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r. poz.1330) , 4/Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.)          

                                                WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zezwolenia  wraz z załącznikami –formularz w załączniku

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej i są usuwane na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą – formularz w załączniku

Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do: 1/krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2; 2/ krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenach zieleni; 3/ drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego; 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego; 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew ; 4/ drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej ( w przypadku o którym mowa w pkt 4 właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu zamiaru usunięcia drzewa); 5/drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego ; 6/drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach ; 7/ drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenach zieleni; 8/ drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych; 9/drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają ekploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji odpowiedniego organu; 10/drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; 11/drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby zw. z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;12/drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową; 13/drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony  lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000; 14/prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia; 15/drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwane przez: a) jednostki ochrony przecipożarowej, jednostki SZRP, właścicieli urządzeń (art. 49 § 1 KC), zarządców dróg, infrastruktury kolejowej, jednostki oczyszczania b) usuwane przez inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot; 16/ drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowgo, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału.

 

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wydanego na podstawie art. 36 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

                                                                OPŁATY

OPŁATA SKARBOWA: zwolnione. Podstawa prawna : część III pkt 44 ppkt 6 ustawy o opłacie skarbowej. OPŁATA SKARBOWA ZA DOKUMENT STWIERDZAJĄCY UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA LUB PROKURY 17,00 PLN

Posiadacz nieruchomości ponosi opłatę za usunięcie drzew lub krzewów.                                                                                   Katalog przesłanek do zwolnienia z opłat za usunięcie drzew lub krzewów zawarty został w art. 86 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

KARY ADMINISTRACYJNE: Wójt, burmistrz, prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za: 1/ usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia; 2/ usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości; 3/ zniszczenie drzewa lub krzewu; 4/ uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa; 5/ usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu, o którym mowa w art. 83 f ust. 8, i bez zezwolenia, o którym mowa w art.83 f ust.16; 6/ usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 83 f ust. 4, lub przed upływem terminu, o którym mowa w art.83 f ust.8 ustawy o ochronie przyrody

                                                                TERMINY

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania

TERMIN NA WNIESIENIE ODWOŁANIA OD DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ : od dnia doręczenia

                                         MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

             URZĄD MIEJSKI W KNYSZYNIE, UL. RYNEK 39, 19-120 KNYSZYN

 

                            REFERAT ORGANIZACYJNY – pokój nr 9

 

                                        Tel.:85 727 99 86       fax: 85 727 99 70

 

                            e-mail: um@knyszyn.pl,  strona  internetowa : www.knyszyn.pl

 

                godziny pracy urzędu : pn. 8:00- 16:00, wt. – pt..7:30 – 15:30              

                                        DODATKOWE INFORMACJE

          Zgodnie z art.21 ust.1 i 2 pkt 24 lit. f,  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku     i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.1405 z późn. zm.)  dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza się w publicznie dostępnym wykazie (strona internetowa www.knyszyn.pl – BIP - zakładka:  SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU).

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gołko Urszula

Wytwarzający/odpowiadający: Gołko Urszula

Data wytworzenia: 2016-07-26

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2015-09-09

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2020-03-16

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2015-09-09