Zarządzenie Nr 98/15

Burmistrza Knyszyna

z dnia  22 września 2015 roku

w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Knyszyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Wyznaczam na terenie gminy Knyszyn miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, dotyczących wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku, w miejscowościach wyszczególnionych w załączniku  nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Umieszczone plakaty wyborcze właściwe komitety wyborcze obowiązane są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

§ 3. Zobowiązuję umieszczających urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych do ich umieszczania w taki sposób, aby umożliwić szybkie ich usunięcie bez dokonania zniszczeń miejsc, na których były umieszczone.

§ 4. Podanie zarządzenia do publicznej wiadomości nastąpi poprzez umieszczenie jego treści:

a) na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Knyszynie

b) w BIP gminy Knyszyn

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

ZałącznikNr 1 do Zarządzenia nr 98/15

Burmistrza Knyszyna z dnia 22 września 2015 roku

 

Wykaz miejsc na terenie gminy Knyszyn przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

1) Tablice ogłoszeniowe przy ulicach w Knyszynie:

a) ul. Rynek przy Urzędzie Miejskim w Knyszynie,

b) ul. Rynek przy przystanku autobusowym,

c) ul. Jagiellońska przy zlewni mleka,

d) ul. Jagiellońska przy targowisku miejskim.

2) Tablice ogłoszeniowe ustawione w: Chobotki, Czechowizna, Grądy, Guzy, Jaskra, Kalinówka Kościelna, Knyszyn-Zamek, Nowiny Kasjerskie, Nowiny – Zdroje, Ogrodniki, Poniklica, Wodziłówka, Wojtówce, Zofiówka.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Knyszyna

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2015-09-22

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2015-09-22

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2015-09-22