UCHWAŁA NR XXXII/262/18

RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Knyszyn na lata 2017-2023.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875, poz.2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 14 ust.1, art. 15 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 poz. 1023, poz. 1529, poz. 1566) uchwala się, co następuje:

 § 1. Przyjmuje Gminny Programu Rewitalizacji gminy Knyszyn na lata 2017-2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/220/17 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Knyszyn
na lata 2017-2023.

 § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Irena Wysocka

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2018-04-20

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2018-04-26

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2018-04-26