UCHWAŁA NR XXVI/229/17

RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X/72/15 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta i gminy Knyszyn na lata 2015-2020

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), uchwala się co następuje:

§ 1. W „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta i gminy Knyszyn na lata 2015-2020” stanowiącym załącznik do uchwały Nr X/72/15 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta i gminy Knyszyn na lata 2015-2020, wprowadza się następujące zmiany:

W Rozdziale V DZIAŁANIA I ZADANIA WYKONANE I ZAPLANOWANE NA OKRES 2015-2020, w podrozdziale 5.1 Działania inwestycyjne dodaje się podpunkt 5.1.9 w brzmieniu:

„5.1.9 Montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń oraz systemu informowania o poziomie zanieczyszczeń w Knyszynie

Na terenie miasta Knyszyn brak jest systemu pomiaru zanieczyszczeń oraz systemu informowania o poziomie zanieczyszczeń. Mając na względzie dbałość o jakość powietrza, istnieje potrzeba budowy takiego systemu. System powinien spełniać funkcję informacyjną, prognostyczną i ostrzegawczą, powinien być narzędziem wspomagającym zarządzanie środowiskiem. W ramach monitoringu powietrza wykonywane będą, analizowane i gromadzone dane dotyczące poziomu stężenia wybranych zanieczyszczeń. System będzie źródłem informacji o jakości powietrza. Na podstawie otrzymanych pomiarów możliwe będzie dokonywanie oceny poziomu wybranych substancji w powietrzu. System będzie miał także na celu wywołanie efektu społecznego, polegającego na podwyższeniu świadomości ekologicznej i postaw obywatelskich. Montaż systemu będzie narzędziem pomocniczym w podejmowaniu decyzji dotyczących działań na rzecz zapewnienia poprawy jakości powietrza. Ceny systemów pomiaru zanieczyszczeń oraz systemów informowania o poziomie zanieczyszczeń są różne w zależności od zaawansowania technologicznego oraz producenta i sprzedawcy i wahają się w granicach 50.000-150.000 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Irena Wysocka

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Bagiński Krzysztof

Data wytworzenia: 2017-09-28

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2017-10-27

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2017-10-27