Uchwała Nr XXVI/224/17

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 28 września 2017 r.

        w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Knyszyn na lata 2017 - 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,  poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935) w związku z ar. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697,  poz. 1292) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Knyszyn na lata 2017 – 2019 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Irena Wysocka

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Roszkowska Anna

Data wytworzenia: 2017-09-28

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2017-10-27

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2017-10-27