UCHWAŁA NR XXIX/250/18

RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 31 stycznia 2018 roku

 w sprawie ramowych planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Knyszynie na 2018 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić ramowy plan pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Knyszynie na 2018 rok, który stanowią załączniki od Nr 1 do Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

           Irena Wysocka

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXIX/250/18

Rady Miejskiej w Knyszynie 

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

Plan pracy Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty, Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Knyszynie na 2018 r.

 1.      Przyjęcie ramowego planu pracy komisji na 2018 r.

2.      Informacja o działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie

a)      sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów        Alkoholowych.

b)      sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Knyszynie za 2017 r.

3.      Działalność Knyszyńskiego Ośrodka Kultury:

      a) działalność Biblioteki Miejskiej w Knyszynie,

            b) planowane imprezy kulturalne i oświatowe na  2018 r.

4.      Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Knyszyn

a)      dostępność do świadczeń,

b)   sytuacja finansowa,  

c)   wynik finansowy za 2017 r. 

5.      Funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie gminy Knyszyn 

      a)  zadania oświatowe na rok szkolny 2018/2019,

                  b)  dowóz dzieci do szkół,

                  c)  programy, konkursy, osiągnięte sukcesy,

                  d)  wyniki nadzoru pedagogicznego wynikające z ewaluacji,

                  e)  wyniki zewnętrzne i wewnętrzne uczniów,     

      f)  potrzeby remontowe w placówkach.

      g) przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola.

6.      Ocena stanu bezpieczeństwa w gminie.

7.      Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych przez Burmistrza Knyszyna.

Podane tematy posiedzeń Komisji, Zdrowia, Kultury, Oświaty i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Knyszynie są tematami wiodącymi. Posiedzenia Komisji mogą wynikać z bieżących potrzeb i zadań zleconych przez Radę Miejską w Knyszynie. Tematy posiedzeń Komisji mogą ulec zmiany.

 

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXIX/250/18

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 31 stycznia 2018 r.  

 

 Plan pracy Komisji Samorządu, Finansów, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Knyszynie na 2018 r.

 1.      Przyjęcie ramowego planu pracy komisji na 2018 r.

2.      Informacja o stanie przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego 2017/2018.

3.      Analiza informacji z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Knyszynie za 2017 r.

4.      Zaopiniowanie stawek podatków lokalnych na 2018 r.

5.      Przygotowanie budżetu na rok 2018.

6.      Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych przez Burmistrza Knyszyna.

7.      Wykonywanie innych spraw zleconych należących do zakresu działania Komisji.

 

Podane tematy posiedzeń Komisji, Samorządu, Finansów, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Knyszynie są tematami wiodącymi. Posiedzenia Komisji mogą wynikać z bieżących potrzeb i zadań zleconych przez Radę Miejską w Knyszynie. Tematy posiedzeń Komisji mogą ulec zmiany.

 

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXIX/250/18

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 31 stycznia 2018 r.

 

Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Knyszynie na 2018 r.

 1. Przyjęcie ramowego planu pracy komisji ma 2018 r. 

2. Analiza zagrożeń występujących w Gminie Knyszyn (np.: ASF, ptasia grypa wirus HPAI)   

3. Gospodarka wodno-ściekowa w gminie.

4. Gospodarowanie nieruchomościami Gminy. 

5. Analiza stanu dróg i ulic na terenie gminy Knyszyn:

a) przeglądy – dwa razy w roku,

b) inwestycje,

c) plan remontów,

d) infrastruktura,

e) analiza projektów i wniosków składanych o dofinansowanie z funduszy  zewnętrznych.

6. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami na terenie gminy Knyszyn

a) funkcjonowanie gospodarki odpadami w nowych przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

7. Analiza potrzeb i realizacji w zakresie inwestycji na terenie Gminy Knyszyn.   

8. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych przez Burmistrza Knyszyna.

 

Podane tematy posiedzeń Komisji, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Knyszynie są tematami wiodącymi. Posiedzenia Komisji mogą wynikać z bieżących potrzeb i zadań zleconych przez Radę Miejską w Knyszynie.

Tematy posiedzeń Komisji mogą ulec zmiany.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2018-01-31

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2018-02-07

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2018-02-07