UCHWAŁA NR XXIX/249/18

RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 31 stycznia 2018 r.

           w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz § 4 ust. 1 i 2  Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Knyszynie stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Gminy Knyszyn uchwalonego uchwałą Nr V/41/03 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Knyszyn (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 34, poz. 777, z 2005 r. Nr 65, poz. 872, z 2010 r. Nr 67, poz. 1047) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Knyszynie na 2018 r. stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

           Irena Wysocka

 

Załącznik do uchwały Nr XXIX/249/18

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 31 stycznia  2018 r.

 

 

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Knyszynie na 2018 r.

 

1.      Opracowanie planu pracy komisji na 2018 r.

2.      Analiza wydatków związanych z realizacją zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

3.      Analiza organizacji przetargów na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2016-2017.

4.      Analiza procedury celowości i prawidłowości wydatkowania środków budżetowych w 2017 r. w jednostkach podległych Gminie Knyszyn.

5.      Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Knyszyn za 2017 r. Przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium  Burmistrzowi Knyszyna.

6.      Rozpatrywanie spraw, skarg i wniosków kierowanych zgodnie z kompetencją do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

7.      Wykonywanie innych spraw zleconych przez Radę i należących do zakresu działania Komisji.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2018-01-31

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2018-02-07

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2018-02-07