UCHWAŁA NR XXII/176/17

RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 24 lutego 2017 r.

   w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz § 4 ust. 1 i 2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Knyszynie stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Gminy Knyszyn uchwalonego uchwałą Nr V/41/03 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Knyszyn (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 34, poz. 777, z 2005 r. Nr 65, poz. 872, z 2010 r. Nr 67, poz. 1047) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Knyszynie na 2017 r. stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

           Irena Wysocka

 

Załącznik do uchwały Nr XXII/176/17 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 lutego 2017 r.

 

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Knyszynie na 2017 r.  

  1. Opracowanie planu pracy komisji na 2017 r.
  2. Analiza wydatków finansowych w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.
  3. Analiza wydatków związanych z realizacją zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 r.
  4. Analiza organizacji przetargów na realizację zadań inwestycyjnych w 2016 r.
  5. Analiza procedury celowości i prawidłowości wydatkowania środków budżetowych w 2016 r. w jednostkach podległych Gminie Knyszyn.
  1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Knyszyn za 2016 r. Przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Knyszyna.
  2. Rozpatrywanie spraw, skarg i wniosków kierowanych zgodnie z kompetencją do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.
  3. Wykonywanie innych spraw zleconych przez Radę i należących do zakresu działania Komisji.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2017-02-24

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2017-03-14

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2017-03-14