Uchwała Nr XX/157/16

UCHWAŁA NR  XX/157/16

RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały NR XV/121/16 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Knyszyn na lata 2016 – 2020  z perspektywą na lata 2021 – 2023.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Knyszyn na lata 2016 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2023” stanowiącym załącznik do uchwały nowe brzmienie otrzymuje tabela 54 i 56 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

             Irena Wysocka

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2016-11-30

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2019-03-15

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2016-12-22