UCHWAŁA NR XIII/114/16

RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 28 stycznia 2016 r.

 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz § 4 ust. 1 i 2  Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Knyszynie stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Gminy Knyszyn uchwalonego uchwałą Nr V/41/03 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Knyszyn (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 34, poz. 777, z 2005 r. Nr 65, poz. 872, z 2010 r. Nr 67, poz. 1047) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Knyszynie na 2016 r. stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

           Irena Wysocka

 

Załącznik do uchwały Nr XIII/114/16 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 stycznia 2016 r.

 

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Knyszynie na 2016 r.  

        

  1. Opracowanie planu pracy komisji na 2016 r.
  2. Analiza realizacji przedsięwzięć finansowanych z funduszu sołeckiego w 2015 r.
  3. Analiza wydatków związanych z realizacją zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.
  4. Analiza procedury organizacji imprez rozrywkowych (typu bale i zabawy) organizowanych przez Knyszyński Ośrodek Kultury oraz prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej w tym zakresie.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Knyszyn za 2015 r. Przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Knyszyna.
  6. Analiza procedury celowości i prawidłowości wydatkowania środków budżetowych w 2015 r. w jednostkach podległych Gminie Knyszyn z uwzględnieniem dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową.   
  7. Rozpatrywanie spraw, skarg i wniosków kierowanych zgodnie z kompetencją do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.
  8. Wykonywanie innych spraw zleconych przez Radę i należących do zakresu działania Komisji.

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2016-02-25

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2016-02-25

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2016-02-25