UCHWAŁA NR XIII/113/16

RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Knyszyn na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 18 ust. 1 w zw. z art. 14 i art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Monieckiego, Rada Miejska w Knyszynie uchwala, co następuje:

§ 1.  Uchwala się „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Knyszyn na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

            Irena Wysocka

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2016-02-25

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2016-02-25

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2016-02-25