Uchwała NR VI/53/15

RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie członkostwa Gminy Knyszyn w Lokalnej Grupie Działania – Puszcza Knyszyńska

 

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 2 pkt. 12 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz na podstawie art. 4 ust. 3 pkt. 1 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r., poz. 378) Rada Miejska w Knyszynie uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Knyszyn wyraża wolę przystąpienia jako członek zwyczajny i reprezentant sektora publicznego, do Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska.

§ 2. Gminę Knyszyn w Lokalnej Grupie Działania – Puszcza Knyszyńska reprezentuje Burmistrz Knyszyna.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Irena Wysocka

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2015-06-08

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2015-06-08

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2015-06-08