UCHWAŁA NR IV/27/15

RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 10 lutego 2015 r.

           w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318 z 2014 r., poz. 379 i 1072) oraz § 4 ust. 1 i 2  Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Knyszynie stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Gminy Knyszyn uchwalonego uchwałą Nr V/41/03 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Knyszyn (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 34, poz. 777, z 2005 r. Nr 65, poz. 872, z 2010 r. Nr 67, poz. 1047) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Knyszynie stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały Nr IV/27/15

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 10 lutego 2015 r.   

 

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Knyszynie na 2015 r.  

        

- opracowanie planu pracy komisji na 2015 r.

- analiza realizacji przedsięwzięć finansowanych z funduszu sołeckiego 2014 r.

- analiza organizacji przetargów na realizację zadań inwestycyjnych w 2015 r.

- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Knyszyn za 2014r. Przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Knyszyna.    

- analiza procedury celowości i prawidłowości wydatkowania środków budżetowych
w 2014 r. w jednostkach podległych Gminie Knyszyn.

- Analiza wniosków taryfowych na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w latach 2013 – 2015.  

- Rozpatrywanie spraw, skarg i wniosków kierowanych zgodnie z kompetencją do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

- Wykonywanie innych spraw zleconych przez Radę i należących do zakresu działania Komisji.

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2015-03-10

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2015-03-10

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2015-03-10