Uchwała Nr  III/10/14

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art.  211, 212, 214, 215, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1) zmniejszyć o kwotę 1.284.181 zł,

2) zwiększyć o kwotę 1.287.819 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1) zmniejszyć o kwotę 968.890 zł,

2) zwiększyć o kwotę 972.528 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 18.486.517 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących 16.022.083 zł

- plan dochodów majątkowych 2.464.434 zł

2) plan wydatków ogółem 18.365.363 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących 13.157.093 zł

- plan wydatków majątkowych 5.208.270 zł

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Irena Wysocka

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2015-01-12

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2015-01-12

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2015-01-12