Uchwała Nr III/9/14

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 30 grudnia 2014 r.  

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Mońki realizacji zadania publicznego prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Knyszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 18 ust. 1 pkt. 5 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509, poz. 1650; z 2014 r. poz. 567, 598, poz. 1004, poz. 1146, poz. 1188) oraz § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knyszyn a Gminą Mońki w sprawie powierzenia Gminie Mońki realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Mońkach dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Knyszyn.

§ 2. Szczegółowe zasady realizacji przez Gminę Mońki zadania publicznego, o którym mowa w § 1 zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Knyszyn a Gminą Mońki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

               Irena Wysocka

Metryka strony

Udostępniający: Przewdoniczący Rady Miejskiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2015-01-12

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2015-01-12

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2015-01-12