Uchwała Nr  VIII/60/11
Rady Miejskiej w Knyszynie
     z dnia 14 września 2011 r. 
 w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Knyszyn na lata 2011 – 2032
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182 poz. 1228, Nr 215 poz. 1664 i nr 229 poz. 1498) w związku z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, Nr 203, poz. 1351).
§ 1. Przyjmuje się Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Knyszyn na lata 2011 – 2032, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.
§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Knyszyn na lata 2007 – 2032.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Ciołko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Miejska w Knyszynie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2012-11-16

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2012-11-16

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2012-11-16