Protokół Nr 4/11

z posiedzenia Komisji Samorządu, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Knyszynie  z dnia 21 grudnia  2011 roku w godz. 1400-1600 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Knyszynie pod przewodnictwem Pani Katarzyny Polińskiej

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji i zaproszeni goście zgodnie z listą obecności. Na stan 7 członków komisji w posiedzeniu uczestniczy 5. Przewodnicząca po otwarciu punkt 1 przedstawiła proponowany porządek obrad.

Następnie zwróciła się z pytaniem czy są uwagi bądź propozycje zmian do porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

W zarządzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem niżej przedstawionego porządku obrad głosowało 5 członków Komisji, a oto jego treść:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Projekt budżetu gminy Knyszyn na 2012 rok.
  3. Sprawy różne.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.          

Do pkt. 2

Przewodnicząca otworzyła punkt 2 porządku obrad – projekt budżetu gminy Knyszyn na 2012 r.   

P. P. Malesińki zwrócił się z pytaniem jak wygląda plan na rok 2012 teraz a jak na początku roku 2011 w niektórych pozycjach są spore różnice chodzi tutaj głównie o dział 800 jak był zaplanowany w roku ubiegłym jak teraz i dlaczego są tam takie różnice. Watro zastanowić się jakie działania trzeba podjąć w oświacie aby uniknąć sytuacji, która miała miejsce pod koniec tego roku. Na wynagrodzenia w planie na 2011 była kwota 1569 tys. zł. natomiast na 2012 planowana jest kwota 1750 tys. zł. Subwencja jest praktycznie na tym samym poziomie.

P. B. Płońska – Skarbnik Gminy poinformowała, iż w roku bieżącym do oświaty z budżetu gminy dołożymy kwotę 484 tys. zł. Natomiast w 2012 r. biorąc pod uwagę wysokości subwencji oraz plan zmniejszony o kwotę 520 tys. zł.  będzie to kota około 610 tys. zł.

Burmistrz zauważył, iż trzeba mieć świadomość, że do oświaty z budżetu gminy dokładamy od lat. Gmina Knyszyn nie jest tutaj odosobniona ten problem dotyczy wielu gmin, ale nie znaczy to, że mamy tak dokładać nie pytając na co i dlaczego tak jest. Ktoś powie, że zlikwidowano szkołę w Zofiówce i znowu jest to samo i osoby niezorientowane mogą tak powiedzieć. Wówczas kiedy zlikwidowano szkołę tylko dla jednego nauczyciela nie było pracy, w międzyczasie ubywało klas w Liceum tj. około 130 godz. , co daje 7-8 etatów nauczycieli. Dodatkowo wypadła jedna klasa w szkole podstawowej a wiec ta sytuacja w tym czasie znacznie się pogorszyła. W oświacie obowiązuje karta nauczyciela. Subwencja, którą otrzymujemy na oświacie nie pokrywa wszystkich kosztów. Jeżeli w szkole nauczyciele średnio nie będą mieli po 4 godziny nadliczbowe to będziemy musieli co roku wypłacać wyrównanie. Każde podzielenie klasy, która liczy 28-29 uczniów to trzeba mieć świadomość, że wiąże się z dodatkowymi wydatkami głównie na wynagrodzenia. Burmistrz widzi połączenie bibliotek, niedublowanie nauczycieli w klasach integracyjnych, kwestia innych godzin – indywidualne nauczanie. W pewnym momencie jest to też rola dyrekcji. Zaczęliśmy rozmawiać na te tematy i rozpoczęły się interwencje rodziców, że będą protestować jak połączy się klasy. Jeżeli np.: miało być dwie klasy bo miało być 33 uczniów a okazało się, iż jest 28 czy 29 to niestety w arkuszu organizacyjnym te niektóre rzeczy można i trzeba przewidzieć przy dobrej współpracy. Jeżeli mamy z przeliczenia, że jest 8,51 ucznia na nauczyciela a nawet mniej to znaczy, że jest niedobrze. Średnia wg obliczeń kuratorium przy 24 uczniach w klasie wynik finansowy powinien wyjść  na zero. Za około dwa miesiące radni zostaną zapoznani ze szczegółową informacją na temat sytuacji w szkołach i jeżeli będzie minimum współpracy i wspólnie będziemy do tego dochodzić to możemy dojść do jakiejś normalności. Na pewno nie dojdzie do takiej sytuacji, że do oświaty nie trzeba będzie dokładać, ale jest pytanie ile. Arkusz organizacyjny należy tak sporządzić, żeby w arkuszu brakowało godzin dla nauczycieli wówczas można mówić o redukcji zatrudnienia a jest to sprawa dyrektora, który wie jak to zrobić i będzie musiał to zrobić. Już być może w miesiącu styczniu będzie sporządzony taki dokument, który będzie określał ramowe zasady przy sporządzaniu arkuszy organizacyjnych, które będą musieli realizować dyrektorzy. Chodzi głównie o Knyszyn. Kontynuując Burmistrz poinformował, iż wpłynęło powiadomienie z NFOŚiGW, iż zadanie termomodernizacja obiektów oświatowych wchodzi do realizacji tj. ZSO w Knyszynie i ZS w Kalinówce Kościelnej. Na zakończenie Burmistrz stwierdził, iż są możliwości aby od września uzdrowić sytuację w oświacie.  

P. P. Malesiński zauważył, iż widzi tutaj zaangażowanie Kierownika Obsługi Finansowo – Księgowej Szkół, którego udział jest nieodzowny przy przygotowywaniu materiałów, zestawień dla radnych, co pozwoli wypracować wnioski, które będą pomocne Burmistrzowi.

Kontynuując zwrócił się do Sekretarza aby wsparł Komisję i o tych tematach, o których mówiliśmy przygotować radnym materiały do przeanalizowania żeby później mieć gwarancję, że to co wydajemy na oświatę to wydajemy słusznie, że tam jest gospodarność.

Na tym zakończono dyskusję o sprawach oświatowych. Komisja kontynuowała omawianie projektu budżetu gminy na 2012 r. 

P. P. Malesiński poruszył kwestię dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego na rok 2011 zaplanowana była kwota w wysokości 420 tys. zł na 2012 zaplanowana jest kwota 100 tys. zł. Ze strony Rady należy podjąć zdecydowane działania zmierzające do podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynku przy ul. Szkolnej (strażnica), budynku po byłej szkole w Zofiówce.

Burmistrz w odpowiedzi poinformował, iż budynek domu nauczycie w Zofiówce został wyceniony na kwotę bodajże 93 tys. zł. Wkrótce po nowym roku zostanie ogłoszony przetarg.

Jeżeli chodzi o budynek szkoły to w dniu dzisiejszym wpłynęła wycena kwota około 236 tys. zł . plus grunt około 23 tys. zł łącznie kwota ponad 260 tys. zł. Na najbliższej sesji można podjąć decyzję o sprzedaży. W przypadku budynku Domu Nauczyciela w Kalinowce Kościelnej należało zrobić inwentaryzację ponieważ brak było dokumentacji ogólnobudowlanej. Dalsze prace trwają i w najbliższym czasie wycena tego budynku ma być ukończona. W Zofiówce pozostaje jeszcze działka lasu oraz działka rolna. Nie objęto wyceną ternu boiska, działka ta zgodnie z wolą mieszkańców ma być przeznaczona na potrzeby wsi. Jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości to Rada podjęła już decyzję o sprzedaży gruntów w rejonie ul. Szkolnej, ale te nieruchomości w tym roku nie zostały wystawione na sprzedaż.

Planując budżet – wydatki w znacznym stopniu zależni jesteśmy od terminu naboru wniosków i tak np.: nabór wniosków na ochronę środowiska (kanalizacja, modernizacja hydroforni, spinka wodociągów) miał być ogłoszony na początku tego roku, później na jesieni kolejny termin styczeń – luty 2012 r. teraz luty – marzec 2012 r. . My to zadanie mamy ujęte do budżetu, ale wiadomo, że jeżeli otrzymamy dofinansowanie to i tak wydatki praktycznie wystąpią w 2013 r. Termomodernizacja to zadnie będzie realizowane w 2012 r. i środki będą jak najbardziej potrzebne. Dlatego też te nieruchomości w 2012 r. zostaną wystawione na sprzedaż. Zadania inwestycyjne będą realizowane w kolejnych latach 2013, 2014, 2015. Regionalna Izba Obrachunkowa uwag do roku 2012 nie wniosła, ale wnieśli zastrzeżenia czym pokryjemy wydatki na zadania inwestycyjne w kolejnych latach chodzi o ośrodki własne i tutaj są dochody ze sprzedaży mienia. W tym roku rzeczywiście może były zawyżone, ale należy zwrócić uwagę ile zadań było wpisanych do budżetu.

Burmistrz poruszył sprawę zagospodarowania budynku hydroforni w Knyszynie. Powinno usprawnić to funkcjonowanie Zakładu zarówno administracja jak baza magazynowo-  warsztatowa będzie znajdować się w jednym miejscu. Budynek wymaga docieplenia, ale jest to do wykonania we własnym zakresie.

P. P. Malesińki zauważył, iż pewnym kwestiom w zakresie funkcjonowania Zakładu należy się przyjrzeć jest to zadanie dla Komisji między innymi Rolnictwa. Jak najszybciej należy sprzedać działki w rejonie sklepu „Biedronka” ten teren wygląda nieestetycznie i należy go przeznaczyć do sprzedaży lub uporządkować.

Burmistrz wyjaśnił, iż nie ma sensu porządkowania tego terenu bo tych kosztów nikt nam nie zwróci. W przyszłym roku do realizacji mamy zaplanowanych kilka zadań inwestycyjnych, potrzebne będą środki własne i te nieruchomości zostaną wystawione do sprzedaży.

P. B. Płońska – Skarbnik Gminy wyjaśniał, iż projekt budżetu na rok 2012 jest dobry i uzyskał akceptację RIO. Realizacja tych zadań w znacznym stopniu opierać się będzie na kredytach. Na podstawie przeprowadzonej analizy wynika, iż przy tym budżecie na 2012 r. w roku 2014 czy 2015 nie planujemy i nie wykonujemy praktycznie żadnych zadań inwestycyjnych lub też należy zrezygnować z niektórych zadań na rok 2012.

Burmistrz dodał, iż jednym z takich zadań, które zniknie z projektu budżetu jest internet szerokopasmowy projekt realizowany z Urzędem Marszałkowskim pn.: „zaprojektuj, wybuduj” projekt ten nie ma praktycznie szans na realizację, część gmin już się z tego wycofało. Gmina Knyszyn oraz Mońki i Goniądz  mają już podpisaną umowę na realizację internetu wspólnie z partnerem Litewskim.

P. P. Malesiński zgłosił o opracowanie koncepcji i ujęcie do budżetu przedłużenie ul. Zamoyskiego do ul. Goniądzkiej.

Burmistrz wyjaśnił, iż odbyło się spotkanie informacje z mieszkańcami z tego rejonu, była też osoba przez której działkę do takiego połączenia mogłoby dojść. Większość zebranych wyraziła się pozytywnie o takim rozwiązani. Również właścicielka nieruchomości z ul. Goniądzkiej przez którą miałoby dojść do połączenia tych ulic wstępnie wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości. Wymaga to przedstawienia na sesji i Rada zdecyduje o wpisaniu tego zadnia do budżetu.        

Innych uwag i wniosków ze strony Komisji do przedstawionego projektu budżetu nie zgłoszono.

Przewodnicząca zamknęła punkt 2 porządku obrad. 

 Do pkt. 3

Przewodnicząca otworzyła punkt 3 porządku obrad.     

P. P. Malesińki poruszył następujące sprawy:

- ratowanie zabytkowego lamusa sprawa poruszana na posiedzeniu Towarzystwa Regionalnego. Parafia tym zadaniem się nie zajmie, pomyśleć nad rozwiązaniem tego problemu.

- radni oglądali ostatnio budynek po byłym internacie zastaliśmy bród, smród i niegospodarność dobrze byłoby zmobilizować kogoś np.: dyrektora szkoły do uprzątnięcia wyposażenia po byłym internacie. Co do samego budynku też są mieszane uczucia, na komisji dyskutowana nad rozbiórką tego budynku teraz zrodziła się myśl że może to będzie zabytek wpisany do rejestru. Należy w końcu zdecydować, co z tym budynkiem.

Burmistrz wyjaśnił, iż jeżeli chodzi o lamus to może wykonać to Ksiądz Proboszcze za własne pieniądze nie może na to pozyskać z nikąd środków, może to zrobić gmina, może to zrobić Towarzystwo Regionalne imieniem „Zygmunta Augusta”.  Ksiądz proboszcz określił, iż teren ten przekaże w użyczenie na okres np.: 5 lat. Wracając do Towarzystwa Regionalnego na ostatnim posiedzeniu w którym pan uczestniczył padła propozycja realizacji innego wniosku swoje zdane w tej kwestii Burmistrz przedstawił nie ma problemu aby ratowaniem lamusa zajęło się towarzystwo i szukało środków. Jeżeli chodzi o budynek internatu to Burmistrz jest nadal zdania, że należy go rozebrać (za materiał), ogłosić przetarg jak było zrobione poprzednio.  Komisja Rolnictwa na ostatnim posiedzeniu przegłosowała taki wniosek jeżeli dzisiaj komisja samorządu również przegłosowałaby ten wniosek to na najbliższą sesje przygotowana zostanie uchwała w sprawie przeznaczenia tego budynku do rozbiórki.

W zarządzony  głosowaniu jawnym za wnioskiem o przeznaczeniu budynku internatu do rozbiórki głosowało 5 członków Komisji. W głosowaniu udział wzięło 5 członków Komisji.

Przewodnicząca zgłosiła aby na najbliższej sesji podjąć uchwałę w sprawie wybudowania świetlicy dla mieszkańców wsi Zofiówka w związku ze sprzedażą budynku po byłej szkole.

P. P. Malesiński zwrócił się do Przewodniczącego Rady o podjecie na najbliższej sesji uchwały w sprawie rozbiórki budynku starej przychodni z uwagi na to, że nie widzimy, żadnych szans, potrzeb ani możliwości jej wyremontowania.

Burmistrz zauważył, iż taka uchwała jest sprzeczna z prawem i nie może być podjęta. Nie ma wątpliwość, iż ten budynek szpeci tern wokół, stanowi zagrożenie prawdopodobnie nie nadaj się do remontu i należałoby go zainwentaryzować rozebrać i postawić na nowo niemniej na chwilę obecną nic nie możemy uczynić.

P. P. Malesiński poruszył kwestię posterunku policji w Knyszynie i zauważył, iż w jakiś sposób sprawa się rozwiązała sama, od dnia 19 grudnia posterunek nie funkcjonuje ogłoszenie takiej treści znajduje się na budynku. Rada miała spotkać się z Komendantem tak więc takie spotkanie jest raczej zbędne sami podjęli decyzję w tej sprawie.

P. Sekretarz poinformował, iż Komendant Powiatowy Policji w Mońkach pismem z dnia 14 grudnia  zawiadomił, iż na okres zimy funkcjonariusze z komisariatu policji w Knyszynie zostaną przeniesieni do Moniek (kopia pisma w załączeniu).

Burmistrz poinformował o spotkaniu z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku z udziałem Komendanta Powiatowego w Mońkach generalnie to spotkanie nie wniosło nic nowego dowiedzieliśmy się, iż policjanci nie mogą przebywać w budynku istniejącego komisariatu ponieważ nie spełnia on norm, mogą tam przebywać mieszkańcy. Policjanci mogą się przeprowadzić, ale tylko do pomieszczeń, które zaproponuje gmina, wynajem nie wchodzi w grę , jedne z mieszkańców zaproponował wynajem domu w Rynku. Budynek mogą przekazać gminie, ale musimy udokumentować, iż przez okres 10 lat będzie potrzebny na cele publiczne np.: mieszkania komunalne, samorząd może pomóc finansowo w remoncie tego budynku, ale trzeba wziąć pod uwagę, że w grę wchodzi kapitalny remont budynku wycena z przed 3 lat opiewała na kwotę ponad 700 tys. zł.

P. P. Malesiński zauważył, iż jako gmina w tej chwili nie powinniśmy się tą sprawą interesować. Jeżeli jest takie życzenie Komendanta Powiatowego Policji aby spotkać się na sesji to proponuję żeby w tym spotkaniu uczestniczył również Starosta, który stanie się właścicielem tego budynku i niech on odpowie, co z mieszkańcami tego budynku. 

Do pkt. 4 

Przewodnicząca otworzyła punkt 4 porządku obrad. Wolne wnioski

P. P. Malesiński zwrócił się do Przewodniczącego Rady, aby w najbliższym czasie zorganizować spotkanie z P. J., który jest właścicielem budynku za budynkiem strażnicy. Budynek ten P. J. i zakupił od Powiatu. Warto by porozmawiać z tym Panem, co dalej zamierza zrobić z tym budynkiem.

Burmistrz zauważył, iż jest to własność prywatna i nie widzi tutaj roli Rady Miejskiej czy Burmistrza.

P. A. Pietlukiewicz poruszył sprawę drogi do wsi Grądy. Swego czasu toczył spór  z Burmistrzem, co do zakresu opracowanej dokumentacji. Ostatni pojawiła się informacja o wystąpieniu o wydanie decyzji środowiskowej na całość tej drogi.

Burmistrz wyjaśnił, iż rzeczywiście decyzja środowiskowa obejmuje zakres całej drogi.   

Przewodniczący zamknął punkt 4 porządku obrad. 

Do pkt.5      

Z uwagi na wyczerpanie treści porządku obrad Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komisji Samorządu, Finansów, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Knyszynie. 

 

Protokółował:                        

Andrzej Kudzinowski                                                               Przewodniczący Komisji

 

        Katarzyna Polińska     

Metryka strony

Udostępniający: Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2013-06-07

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2014-12-17

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2013-06-07