Uchwała Nr XIII/95/08
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 czerwca 2008 r.
                                              w sprawie współpracy w ramach „Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska”
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i 12a w związku z art. 7 ust 1 pkt 20 ustawy z dnia   8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:
§ 1. Gmina Knyszyn postanawia podjąć współpracę z samorządami polskimi: Gminą Mońki, Gminą Goniądz, Gminą Jaświły, Gminą Lipsk, Gminą Bargłów Kościelny i litewskimi: Alytaus rajono savivaldybės administracija, Kalvarijos savivaldybės administracija, Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, Trakų rajono savivaldybės administracija, Marijampolės savivaldybės administracija, Vilniaus rajono savivaldybės administracija oraz Nemuno euroregiono Marijampolės biuras jako partnerami w celu realizacji projektu w ramach „Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska”.
§ 2. Szczegóły dotyczące współpracy zostaną uregulowane w umowie o współpracy partnerskiej zawartej między partnerami, zgodnie z wymogami „Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska”.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Knyszyna do podpisywania wszelkich dokumentów na potrzeby partnerstwa i realizacji projektu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Ciołko  

Metryka strony

Udostępniający: Rada Miejska w Knyszynie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2008-07-14

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2008-07-14

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2008-07-14