Uchwała Nr  XXI/143/ 09

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 26 lutego 2009 r.

                   w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Umowy Partnerstwa ze Stowarzyszeniem Gmin Górnej Narwi w celu realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” zgłoszonego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2007-2013.

Na podstawie, art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337;  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) w związku z art. 166, art. 167 ust. 2 pkt 5, art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę zawarcia umowy Partnerstwa ze Stowarzyszeniem Gmin Górnej Narwi w celu realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” zgłoszonego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza  Knyszyna do podpisania Umowy Partnerstwa ze Stowarzyszeniem Gmin Górnej Narwi w celu realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” zgłoszonego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

§ 3. Warunki realizacji zadania określone są w Umowie Partnerstwa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Irena Wysocka 

 

Metryka strony

Udostępniający: Rada Miejska w Knyszynie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2009-03-24

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2009-03-24

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2009-03-24