Uchwała nr XXIX/207/06

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

               w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną

Na podstawie art. 18 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z   2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441/ i art. 17 ust. 1, pkt 13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U.z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493/, uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż.  Zbigniew Tadeusz Kurłowicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Miejska w Knyszynie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2006-05-17

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2006-05-17

Opublikował: Krzysztof Bagiński

Data publikacji: 2006-05-17