Uchwały Rady Miejskiej 2002, 2003

Nr Uchwały

Dotyczy

UCHWAŁA NR I/1/02
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 16 listopada 2002 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskie w Knyszynie

UCHWAŁA NR I/2/02
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 16 listopada 2002 roku

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskie w Knyszynie

UCHWAŁA NR I/3/02
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 16 listopada 2002 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Knyszyna

UCHWAŁA NR I/4/02
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 16 listopada 2002 roku

w sprawie określenia liczby członków komisji stałych Rady Miejskiej w Knyszynie

UCHWAŁA NR I/5/02
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 16 listopada 2002 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Knyszynie

UCHWAŁA NR I/6/02
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 16 listopada 2002 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Samorządu, Finansów, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Knyszynie

UCHWAŁA NR I/7/02
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 16 listopada 2002 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Knyszynie

UCHWAŁA NR I/8/02
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 16 listopada 2002 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty, Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Knyszynie

UCHWAŁA NR II/9/02
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego przez Gminę Knyszyn w 2003 roku

UCHWALA NR II/10/02
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego przez gminę Knyszyn

UCHWAŁA NR II/11/02
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2002

UCHWAŁA NR II/12/02
Rady Miejskiej W Knyszynie
z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia Burmistrzowi Knyszyna miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne

UCHWAŁA NR II /13/02
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym

UCHWAŁA NR II/14/02
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie zasad usytuowania miejsc prowadzenia sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży

UCHWAŁA NR II/15/02
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza  miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

UCHWAŁA NR II/16/02
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do "Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi"

UCHWAŁA NR II/17/02
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy

UCHWAŁA NR II/18/02
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie "Stowarzyszenie Samorządów Polskich Euroregionu Niemen"

UCHWAŁA NR II/19/02
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie "Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"

UCHWAŁA NR II/20/02
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości stałych przez podmioty gospodarcze na wysypisko miejskie w Knyszynie.

UCHWAŁA NR II/21/02
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych i stałych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz podmioty posiadające zezwolenie na świadczenie usług w Knyszynie

UCHWAŁA NR II/22/02
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru

UCHWAŁA NR II/23/02
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok

UCHWAŁA NR II/24/02
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości.

UCHWAŁA NR II/25/02
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w roku 2003

UCHWAŁA NR II/26/02
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR II/27/02
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

UCHWAŁA NR III/28/02
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie określenia liczby członków komisji stałych Rady Miejskiej w Knyszynie

 UCHWAŁA NR III/29/02
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Knyszynie

 UCHWAŁA NR III/30/02
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Samorządu, Finansów, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Knyszynie

 UCHWAŁA Nr III/31/02
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Knyszyna

UCHWAŁA NR III /32/02
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2002.

UCHWAŁA NR III/33/02
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie dokonania zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie

UCHWAŁA NR III/34/02
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Knyszyn

UCHWAŁA NR III/35/02
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie powołania Sekretarza Gminy Knyszyn

UCHWAŁA NR V/36/03
Rady Miejskiej W Knyszynie
z dnia 24 marca 2003 r.

w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

UCHWAŁA NR V/37/03
Rady Miejskiej W Knyszynie
z dnia 24 marca 2003 r.

w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

UCHWAŁA NR V/38/03
Rady Miejskiej W Knyszynie
z dnia 24 marca 2003 r.

w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA NR V/39/03
Rady Miejskiej W Knyszynie
z dnia 24 marca 2003 r.

w sprawie dofinansowania modernizacji drogi gminnej Zastocze - Knyszyn Zamek.

UCHWAŁA Nr V/40/03
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 24 marca 2003 r.

w sprawie budżetu gminy na 2003 rok

UCHWAŁA NR V/41/03
Rady Miejskiej W Knyszynie
z dnia 24 marca 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Knyszyn

UCHWAŁA Nr V/42/03
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 24 marca 2003 roku

w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA NR V/43/03
Rady Miejskiej W Knyszynie
z dnia 24 marca 2003 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do dokonania inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji

UCHWAŁA NR V/44/03
Rady Miejskiej W Knyszynie
z dnia 24 marca 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym.

UCHWAŁA NR VI/45/03
Rady Miejskiej W Knyszynie
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie absolutorium Burmistrzowi Knyszyna za 2002 rok

UCHWAŁA Nr VI/46/03
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie gruntów m. Knyszyna

UCHWAŁA Nr VI/47/03
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanych położonych w Knyszynie przy ul. Polnej

UCHWAŁA NR VI/48/03
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2003.

UCHWAŁA NR VI/49/03
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 25 kwietnia 2003 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego przez gminę Knyszyn

UCHWAŁA NR VI/50/03
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 25 kwietnia 2003 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego przez gminę Knyszyn

UCHWAŁA NR VI/51/03
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego przez gminę Knyszyn

UCHWAŁA NR VI/52/03
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 25 kwietnia 2003 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

UCHWAŁA NR/VII/53/03
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 22 lipca 2003 r.

w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników.

UCHWAŁA NR VII/54/03
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 22 lipca 2003 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 rok

 UCHWAŁA NR VIII/55/03
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 29 sierpnia 2003 r.

 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy, jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

  UCHWAŁA NR VIII/56/03
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 29 sierpnia 2003 r.

 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

  UCHWAŁA NR VIII/57/03
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 29 sierpnia 2003 r.

 w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

 UCHWAŁA NR VIII/58/03
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 29 sierpnia 2003 r.

  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003r.

  UCHWAŁA NR IX/59/03
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 31 października 2003 r.

 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003r.

  UCHWAŁA NR IX/60/03
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 31 października 2003 r.

 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego przez Gminę Knyszyn.

  UCHWAŁA NR IX/61/03
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 31 października 2003 r.

 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego przez Gminę Knyszyn.

 UCHWAŁA NR IX/62/03
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 31 października 2003 r.

 w sprawie  wyboru ławników z terenu gminy Knyszyn na okres kadencji 2004-2007.

 UCHWAŁA NR X/63/03
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 27 listopada 2003 r.

  w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie.

 UCHWAŁA NR X/64/03
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 27 listopada 2003 r.

  w sprawie przystąpienia do utworzenia Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy.

 UCHWAŁA NR X/65/03
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 27 listopada 2003 r.

  w sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy.

 UCHWAŁA NR X/66/03
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 27 listopada 2003 r.

  w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2004r.

 UCHWAŁA NR X/67/03
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 27 listopada 2003 r.

  w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2004.

 UCHWAŁA NR X/69/03
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 27 listopada 2003 r.

 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.

 UCHWAŁA NR X/70/03
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 27 listopada 2003 r.

 w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na wysypisko miejskie w Knyszynie.

 UCHWAŁA NR XI/71/03
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 grudnia 2003 r.

 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Wielki Las".

 UCHWAŁA NR XI/72/03
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 grudnia 2003 r.

 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

 UCHWAŁA NR XI/73/03
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 grudnia 2003 r.

 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

 UCHWAŁA NR XI/74/03
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 grudnia 2003 r.

 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego przez gminę Knyszyn w 2004 roku

 UCHWAŁA NR XI/75/03
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 grudnia 2003 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie gruntów wsi Chobotki, stanowiącej własność Gminy Knyszyn.

Metryka strony

Udostępniający: Rada Miejska

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2003-09-25

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2004-07-15

Opublikował: Krzysztof Bagiński

Data publikacji: 2003-09-25