Ucwały Rady 2004

Nr Uchwały

Dotyczy

UCHWAŁA NR XII/76/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 9 marca 2004 roku

w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

UCHWAŁA NR XII/77/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 9 marca 2004 roku

w sprawie ramowych planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Knyszynie.

UCHWAŁA NR XII/78/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 9 marca 2004 roku

w sprawie obniżenia wysokości dodatku mieszkaniowego.

UCHWAŁA NR XII/79/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 9 marca 2004 roku

w sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy.

UCHWAŁA NR XII/80/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 9 marca 2004 roku

w sprawie powierzenia przez Gminę Knyszyn realizacji zadań publicznych w zakresie budowy wodociągu i zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

UCHWAŁA NR XII/81/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 9 marca 2004 roku

w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA NR XII/82/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 9 marca 2004 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Knyszyn.

UCHWAŁA NR XII/83/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 9 marca 2004 roku

zmieniająca uchwałę Nr III/31/02 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Knyszyna.

UCHWAŁA NR XIII/84/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 18 marca 2004 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Knyszyna.

 UCHWAŁA NR XIII/85/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 18 marca 2004 roku

 w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

  UCHWAŁA NR XIII/86/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 18 marca 2004 roku

 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w Banku Ochrobny Śsrodowiska S.A. Oddział w Białymstoku.

 UCHWAŁA NR XIII/87/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 18 marca 2004 roku

 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w Banku Ochrobny Śsrodowiska S.A. Oddział w Białymstoku.

 UCHWAŁA NR XIV/88/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 kwietnia 2004 roku

 w sprawie absolutorium Burmistrzowi Knyszyna za 2003 rok.

 UCHWAŁA NR XIV/89/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 kwietnia 2004 roku

 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Knyszyn przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 UCHWAŁA NR XIV/90/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 kwietnia 2004 roku

 zmieniająca uchwałę w sprawie planu sieci publicznych gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów.

 UCHWAŁA NR XIV/91/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 kwietnia 2004 roku

 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia publicznego gimnazjum w Knyszynie.

 UCHWAŁA NR XIV/92/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 kwietnia 2004 roku

 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia publicznego gimnazjum w Kalinówce Kościelnej.

 UCHWAŁA NR XIV/93/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 kwietnia 2004 roku

 zmieniająca uchwałę Nr XL/222/02 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie.

 UCHWAŁA NR XIV/94/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 kwietnia 2004 roku

 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 UCHWAŁA NR XIV/95/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 kwietnia 2004 roku

 w sprawie przystąpienia do wykonania remontu szkoły podstawowej i gimnazjum w Kalinówce Kościelnej w 2004 r.

 UCHWAŁA NR XIV/96/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 kwietnia 2004 roku

 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

 UCHWAŁA NR XV/97/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 29 czerwca 2004 roku

 w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie.

 UCHWAŁA NR XV/98/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 29 czerwca 2004 roku

 w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowiska w Knyszynie.

 UCHWAŁA NR XV/99/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 29 czerwca 2004 roku

 w sprawie uchwalenia gminnego programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami.

 UCHWAŁA NR XV/100/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 29 czerwca 2004 roku

 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju lokalnego Gminy Knyszyn.

 UCHWAŁA NR XV/101/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 29 czerwca 2004 roku

 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Knyszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004.

 UCHWAŁA NR XV/102/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 29 czerwca 2004 roku

 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

 UCHWAŁA NR XV/103/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 29 czerwca 2004 roku

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Budowa hali sportowej z zapleczem w Knyszynie".

 UCHWAŁA NR XV/104/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 29 czerwca 2004 roku

 w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

 UCHWAŁA NR XV/105/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 31 sierpnia 2004 roku

 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Monieckiego położonej w Knyszynie.

 UCHWAŁA NR XVI/106/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 31 sierpnia 2004 roku

 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku.

 UCHWAŁA NR XVI/107/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 31 sierpnia 2004 roku

 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".

 UCHWAŁA NR XVI/108/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 31 sierpnia 2004 roku

 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

 UCHWAŁA NR XVI/109/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 31 sierpnia 2004 roku

 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy.

 UCHWAŁA NR XVI/110/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 31 sierpnia 2004 roku

 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

 UCHWAŁA NR XVI/111/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 31 sierpnia 2004 roku

 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego przez gminę Knyszyn.

 UCHWAŁA NR XVII/112/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 24 listopada 2004 roku

 w sprawie ustalenia oplaty administracyjnej na 2005 rok, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.

 UCHWAŁA NR XVII/113/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 24 listopada 2004 roku

 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 r.

 UCHWAŁA NR XVII/114/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 24 listopada 2004 roku

 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 UCHWAŁA NR XVII/115/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 24 listopada 2004 roku

 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2005.

 UCHWAŁA NR XVII/116/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 24 listopada 2004 roku

 w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

 UCHWAŁA NR XVII/117/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 24 listopada 2004 roku

 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

 UCHWAŁA NR XVII/118/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 24 listopada 2004 roku

 w sprawie zgłoszenia przedstawiciela do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Mońkach.

 UCHWAŁA NR XVII/119/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 24 listopada 2004 roku

w sprawie przeznaczenia umorzonej kwoty pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 UCHWAŁA NR XVII/120/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 24 listopada 2004 roku

 w sprawie przystąpienia do realizacji i sfinansowania projektu "Bibliteki Publiczne - Internet - Informacja - Społeczneństwo w województwie podlaskim w latach 2004-2006".

 UCHWAŁA NR XVII/121/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 24 listopada 2004 roku

 w sprawie kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Knyszyn.

 UCHWAŁA NR XVII/122/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 24 listopada 2004 roku

 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Knyszynie.

 UCHWAŁA NR XVII/123/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 24 listopada 2004 roku

 w sprawie nadania Statutu Knyszyńskiemu Ośrodkowi Kultury w Knyszynie.

 UCHWAŁA NR XVII/124/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 24 listopada 2004 roku

 w sprawie zmiany w uchwale Nr XVI/107/04 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31.08.2004r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".

 UCHWAŁA NR XVII/125/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 24 listopada 2004 roku

 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przyznania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie w ramach realizacji działania 2.2.Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".
 UCHWAŁA NR XVII/126/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 24 listopada 2004 roku
 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 UCHWAŁA NR XVII/127/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 24 listopada 2004 roku

 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
 UCHWAŁA NR XVII/128/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 24 listopada 2004 roku
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 r.

 UCHWAŁA NR XVII/129/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 24 listopada 2004 roku

 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Knyszyna.

UCHWAŁA NR XVIII/130/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 grudnia 2004 roku

 w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Knyszyn na lata 2005-2010.
UCHWAŁA NR XVIII/131/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 grudnia 2004 roku
 w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie.

UCHWAŁA NR XVIII/132/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 grudnia 2004 roku

 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania.

UCHWAŁA NR XVIII/133/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 grudnia 2004 roku

 w sprawie wystąpienia do Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku z wnioskiem o wydanie pozytywnej opinii na dalsze funkcjonowanie Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej.

UCHWAŁA NR XVIII/134/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 grudnia 2004 roku

 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/107/04 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalanego "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".

UCHWAŁA NR XVIII/135/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 grudnia 2004 roku

 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/122/04 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielone przez Przedszkole w Knyszynie.

UCHWAŁA NR XVIII/136/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 grudnia 2004 roku

 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 r.

UCHWAŁA NR XVIII/137/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 grudnia 2004 roku

 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Knyszyna.

UCHWAŁA NR XVIII/138/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 grudnia 2004 roku

 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego przez gminę Knyszyn na 2005r.

UCHWAŁA NR XVIII/139/04
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 grudnia 2004 roku

 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2004-06-25

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2005-01-11

Opublikował: Krzysztof Bagiński

Data publikacji: 2004-06-25