Nr Uchwały

Dotyczy

UCHWAŁA NR XIX/140/05
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 28 lutego 2005 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie za rok 2004 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2005 rok.

UCHWAŁA NR XIX/141/05
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 28 lutego 2005 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Knyszyna.

UCHWAŁA NR XIX/142/05
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 28 lutego 2005 roku

w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005.

UCHWAŁA NR XIX/143/05
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 28 lutego 2005 roku

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Knyszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005.

UCHWAŁA NR XIX/144/05
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 28 lutego 2005 roku

w sprawie zmiany statutu Gminy Knyszyn.

UCHWAŁA NR XIX/145/05
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 28 lutego 2005 roku

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie.

UCHWAŁA NR XIX/146/05
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 28 lutego 2005 roku

w sprawie ramowych planów pracy Komisji stałych Rady miejskiej w Knyszynie.

 UCHWAŁA NR XIX/147/05
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 28 lutego 2005 roku

 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 UCHWAŁA NR XIX/148/05
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 28 lutego 2005 roku

 w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Knyszyn.

 UCHWAŁA NR XIX/149/05
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 28 lutego 2005 roku

 w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.

 UCHWAŁA NR XIX/150/05
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 28 lutego 2005 roku

 w sprawie określenia wysokości, zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gmine Knyszyn.

  UCHWAŁA NR XIX/151/05
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 28 lutego 2005 roku

 w sprawie ustalenia regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania: dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Knyszyn.

  UCHWAŁA NR XIX/152/05
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 28 lutego 2005 roku

 w sprawie wystąpienia do Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku z wnioskiem o wydanie pozytywnej opinii na dalsze funkcjonowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie.

  UCHWAŁA NR XIX/153/05
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 28 lutego 2005 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/126/04 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 UCHWAŁA NR XXI/154/05
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 28 kwietnia 2005 roku

 w sprawie absolutorium Burmistrzowi Knyszyna za 2004 rok.

 UCHWAŁA NR XXI/155/05
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 28 kwietnia 2005 roku

 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Knyszyn.

 UCHWAŁA NR XXI/156/05
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 28 kwietnia 2005 roku

 w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu do sporzadzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w gminnych samorządowych jednostkach organizacyjnych gminy Knyszyn.

 UCHWAŁA NR XXI/157/05
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 28 kwietnia 2005 roku

 w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, podatku od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 UCHWAŁA NR XXI/158/05
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 28 kwietnia 2005 roku

 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

 UCHWAŁA NR XXI/159/05
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 28 kwietnia 2005 roku

 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku.

 UCHWAŁA NR XXI/160/05
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 28 kwietnia 2005 roku

 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku.

  UCHWAŁA NR XXI/161/05
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 28 kwietnia 2005 roku

 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/100/04 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju lokalnego gminy Knyszyn.

 UCHWAŁA NR XXII/162/05
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 17 czerwca 2005 roku

 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia planu rozwoju Knyszyna.

 UCHWAŁA NR XXII/163/05
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 17 czerwca 2005 roku

 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 UCHWAŁA NR XXII/164/05
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 17 czerwca 2005 roku

 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

 UCHWAŁA NR XXII/165/05
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 17 czerwca 2005 roku

 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego.

 UCHWAŁA NR XXII/166/05
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 17 czerwca 2005 roku

 w sprawie zaopiniowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Wytwórni Mas Bitumicznych w Knyszynie.

 UCHWAŁA NR XXII/167/05
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 17 czerwca 2005 roku

 w sprawie powierzenia przez Gmine Knyszyn realizacji zadań publicznych w zakresie budowy wodociągu i zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

UCHWAŁA NR XXIII/168/05
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 23 września 2005 roku

 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie.

 UCHWAŁA NR XXIII/169/05 Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 23 września 2005 roku

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależna piwnicą i oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w części gruntu na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej.

 UCHWAŁA NR XXIII/170/05 Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 23 września 2005 roku

 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/131/04 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu MOPS w Knyszynie.

 UCHWAŁA NR XXIII/171/05 Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 23 września 2005 roku

 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach realizacji Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".

 UCHWAŁA NR XXIII/172/05 Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 23 września 2005 roku

 w sprawie ustalenia górnych stwek opłat za wywóz nieczystości płynnych i stałych poprzez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie oraz podmioty posiadające zezwoleniena świadczenie usług na terenie gminy Knyszyn.

 UCHWAŁA NR XXIII/173/05 Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 23 września 2005 roku

 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

 UCHWAŁA NR XXIII/174/05 Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 23 września 2005 roku

 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/100/04 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju lokalnego gminy Knyszyn.

  UCHWAŁA NR XXIV/175/05 Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 23 listopada 2005 roku

 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Knyszynie.

  UCHWAŁA NR XXIV/176/05 Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 23 listopada 2005 roku

 w sprawie dokonania zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie.

  UCHWAŁA NR XXIV/177/05 Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 23 listopada 2005 roku

 w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu pod nazwą "Budowa wodociągu na koloniach wsi Kalinówka Kościelna i Chobotki" w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

  UCHWAŁA NR XXIV/178/05 Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 23 listopada 2005 roku

 zmieniająca uchwałę Nr XXI/155/05 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Knyszyn.

  UCHWAŁA NR XXIV/179/05 Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 23 listopada 2005 roku

 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na 2006 rok, terminu płatnosci oraz sposobu jej poboru.

  UCHWAŁA NR XXIV/180/05 Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 23 listopada 2005 roku

 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 r.

  UCHWAŁA NR XXIV/181/05 Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 23 listopada 2005 roku

 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

  UCHWAŁA NR XXIV/182/05 Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 23 listopada 2005 roku

 w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości.

  UCHWAŁA NR XXIV/183/05 Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 23 listopada 2005 roku

 w sprawie zwolnień z podatku od posiadania psów.

  UCHWAŁA NR XXIV/184/05 Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 23 listopada 2005 roku

 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

  UCHWAŁA NR XXV/185/05 Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 28 listopada 2005 roku

 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie.

  UCHWAŁA NR XXVI/186/05 Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 22 grudnia 2005 roku

 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu p.n. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kalinówce KOścielnej

  UCHWAŁA NR XXVI/187/05 Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 22 grudnia 2005 roku

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/171/05 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 23 września 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach realizacji Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".

  UCHWAŁA NR XXVI/188/05 Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 22 grudnia 2005 roku

 w sprawie zasad udzielania bonifikat przy zbyciu nieruchomości stanowiących własność gminy Knyszyn.

  UCHWAŁA NR XXVI/189/05 Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 22 grudnia 2005 roku

 w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości.

  UCHWAŁA NR XXVI/190/05 Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 22 grudnia 2005 roku

 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

  UCHWAŁA NR XXVI/191/05 Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 22 grudnia 2005 roku

 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

  UCHWAŁA NR XXVI/192/05 Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 22 grudnia 2005 roku

 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/100/04 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju lokalnego gminy Knyszyn.

  UCHWAŁA NR XXVI/193/05 Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 22 grudnia 2005 roku

 w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.
   

Metryka strony

Udostępniający: Rada Miejska w Knyszynie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2005-05-18

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2006-01-10

Opublikował: Krzysztof Bagiński

Data publikacji: 2005-05-18