Ogłoszenie o naborze kandydatów na Rachmistrzów

Burmistrz Knyszyna– Gminny Komisarz Spisowy

– ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. na terenie gminy Knyszyn.

 

Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

  1. pełnoletnich;
  2. zamieszkałych na terenie gminy Knyszyn;
  3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
  4. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego winno nastąpić na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie (ul. Rynek 39 19-120 Knyszyn) oraz na niniejszej stronie internetowej (do pobrania poniżej).

 

Wymagane dokumenty:

- formularz zgłoszenia;

- kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej;

- informację dotyczącą RODO;

 

należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym 2020 r.” za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r.

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Miejskiego w Knyszynie. Adres do doręczeń: Urząd Miejski w Knyszynie, ul. Rynek 39 19-120 Knyszyn.

 Informacje ważne dla osób składających oferty:

  1. Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.
  2. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego.
  3. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728).
  4. Ustalona przez Centralne Biuro Spisowe liczba rachmistrzów dla gminy Knyszyn wynosi: 2.
  5. Dodatkowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe - tel. /85/ 7279985.

 

Dokładny zakres informacji dotyczących Powszechnego Spisu Rolnego 2020 dostępny jest w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728).

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2020-06-16

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2020-06-16

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2020-06-16