Plan Rozwoju Lokalnego 2016-2010

UCHWAŁA NR XV/121/16

RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Knyszyn na lata 2016 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2023.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890) w związku z art. 3, art. 4 i art. 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014, poz. 1649, z 2015 r. poz. 349,1240, 1358 i 1890) uchwala się, co następuje:

 § 1. Przyjmuje się „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Knyszyn na lata 2016 – 2020  z perspektywą na lata 2021 – 2023” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

   Irena Wysocka

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2016-03-15

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2019-03-15

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2017-01-10