Zarządzenie nr 223/20

Burmistrza Knyszyna

z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 t.j.), art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 § 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Knyszyn, położoną w Zofiówce, gmina Knyszyn – zgodnie z załącznikiem.

 § 2. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (I piętro). Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu co najmniej lokalnym (www.infopublikator.pl), na stronie internetowej www.knyszyn.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl).

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Rożko Edyta

Data wytworzenia: 2020-10-14

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2021-05-11

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2020-10-14