Obwieszczenie o wydaniu decyzji Go.6733.8.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Knyszyn, dnia 15 września 2020 r.

 

 

         Go.6733.8.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

z dnia 15 września 2020 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.).,

 

zawiadamiam,

 

że dnia 15 września 2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: Go.6733.8.2020 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

 

rozbudowie napowietrznej linii energetycznej oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1404B na odcinku Wojtówce – Kalinówka Kościelna, gm. Knyszyn,            na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 140/1 obręb Wojtówce, 205 /3, 210/1 obręb Kalinówka Kościelna.

 

 

Z aktami sprawy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego           w Knyszynie, ul. Rynek 39, pokój nr 17 tel. (085) 727 99 88 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – w godz. 8.00 – 16.00 , wtorek – piątek w godz. 7.30 – 15.30).

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Knyszynie oraz stronie internetowej tut. Urzędu (BIP).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Buńkowski

Data wytworzenia: 2020-09-15

Wprowadzający: Łukasz Krysiewicz

Modyfikujący: Łukasz Krysiewicz

Data modyfikacji: 2020-09-15

Opublikował: Łukasz Krysiewicz

Data publikacji: 2020-09-15