Knyszyn, dnia 20 styczeń 2021 r.

 Go.6733.11.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

 

z dnia 20 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m,

 że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
 budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN15kV oraz złącza kablowego ZKSN,    na działkach oznaczonych nr geod.: 1428, 403/11, obręb Knyszyn.

 Z aktami sprawy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie, ul. Rynek 39, pokój nr 17, tel. (085) 727 99 88, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – w godz. 8.00 – 16.00 , wtorek – piątek w godz. 7.30 – 15.30).

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Knyszynie oraz stronie internetowej urzędu (BIP).

 

                                                          

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Buńkowski Marcin

Data wytworzenia: 2021-01-20

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2021-03-01

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2021-01-20