Knyszyn, dnia 06 listopada 2020 r. 

 Go.6733.10.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 z dnia 06 listopada 2020 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.),

 zawiadamiam

 że dnia 06 listopada 2020 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania  administracyjnego znak: Go.6733.10.2019 dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

  budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN15kV, nN0,4kV, złącza kablowego SN15kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, w obrębie wsi Czechowizna, gm. Knyszyn, na działkach ozn. nr geod.: 457, 396, 397, 413, 412, 436, 435, 667, 458/2, 459/2, 657, 663/33, 438/2, 439/2, 437, 664/1, 460/2, 461/2, 462/2, 430, 434.

 

Z aktami sprawy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie, ul. Rynek 39, pokój nr 17 tel. (085) 727 99 88 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – w godz. 8.00 – 16.00 , wtorek – piątek w godz. 7.30 – 15.30).

 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Knyszynie oraz stronie internetowej tut. Urzędu: www.knyszyn.pl – BIP.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Buńkowski Marcin

Data wytworzenia: 2020-11-06

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2020-11-09

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2020-11-09