03.11.2020r.

Kierownik Obsługi Finansowo-Księgowej Szkół Gminy Knyszyn

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Księgowego
 

I.         Nazwa i adres jednostki: Obsługa Finansowo-Księgowa Szkół Gminy Knyszyn, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn.

II.      Wymiar czasu pracy: pełny etat

III.   Wymagania niezbędne:

1.        obywatelstwo polskie;

2.        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3.        brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.        nieposzlakowana opinia;

5.        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

6.        wykształcenie średnie ekonomiczne;

7.        doświadczenie zawodowe – 2 lata stażu pracy w tym, co najmniej rok pracy w księgowości

8.        dobra znajomość przepisów prawa w zakresie m.in. organizacji, funkcjonowania oraz zadań jednostek samorządu terytorialnego  w tym jedn, rachunkowości, podatku od towarów i usług, postępowania administracyjnego, finansów publicznych, dochodów j.s.t., ochrony danych osobowych;

9.        umiejętność korzystania z przepisów prawa;

10.    obsługa komputera;

11.    systematyczność, terminowość, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu, bezkonfliktowość, samodzielność w podejmowaniu decyzji przy ocenie problematyki załatwiania spraw,

 

IV.   Wymagania dodatkowe (pożądane):

1.      wykształcenie wyższe magisterskie w kierunku administracja, ekonomia;

2.      doświadczenie zawodowe – dwa lata pracy w księgowości;

3.      obsługa urządzeń biurowych;

4.      życzliwość, dyspozycyjność, unikanie konfliktów w miejscu pracy, zdolność koncentracji.

 

V.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Podstawowe:

1)      Sporządzanie list płac, zestawień zbiorczych z list płac oraz dokonywanie przelewów potrąceń z list płac dla własnej jednostki i wszystkich oświatowych jednostek budżetowych.

2)      Dekretacja płac i pochodnych od płac.

3)      Prowadzenie ewidencji funduszu płac oraz kart wynagrodzeń.

4)      Sporządzanie sprawozdań dotyczących funduszu płac oraz kart wynagrodzeń.

5)      Prowadzenie spraw związanych z potrącaniem z list płac i rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych.

6)      Sprawdzanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem rachunków dochodów własnych  jednostek prowadzących działalność oświatową (odpłatność za pobyt i żywienie, dzienniki żywieniowe, sprawozdania żywieniowe).

7)      Prowadzenie analityki do kont: 011 „Środki trwałe”, 013 „Pozostałe środki trwałe. Rozliczenie inwentaryzacji tych kont poprzez wycenę spisanych składników majątkowych i ustalenie różnic inwentaryzacyjnych

8)      Sporządzanie deklaracji PIT.

9)      Sprawdzanie pod względem formalno-prawnym i rachunkowym dokumentów księgowych wpływających do jednostki.

10)   Kompletowanie wyciągów bankowych.

11)   Prowadzenie kasy zapomogowo- pożyczkowej jednostek obsługiwanych.

12)  Przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

13)  Obsługa komputera w zakresie prowadzonych spraw.

 

 VI.   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.      usytuowanie stanowiska pracy: budynek piętrowy, schody, bez windy;

2.      praca przy komputerze;

3.      wysiłek umysłowy;

 VII.          Wymagane dokumenty:

1.      Życiorys (CV).

2.      List motywacyjny.

3.      Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.

4.      Kwestionariusz osobowy[1].

5.      Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

6.      Kserokopie świadectw pracy.

7.      Zaświadczenie o niekaralności[2].

8.      Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy[3].

9.      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych4 .

 

VIII.    Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty na wolne stanowisko należy przesłać na adres: Obsługa Finansowo-Księgowa Szkół Gminy Knyszyn  w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn lub dostarczyć do pokoju Nr 19, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko księgowego” w terminie do dnia 16.11.2020 r. do godz. 15:00.

Dokumenty, które wpłyną do Obsługi po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Obsługi  tel. (85) 727 99 94.

 

IX.     Dodatkowe informacje:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.knyszyn.pl)  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Knyszynie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.[1] Wzór kwestionariusza osobowego dostępny jest w Obsłudze Finansowo-Księgowej Szkół Gminy Knyszyn
[2] Zaświadczenie o niekaralności przedstawia tylko osoba wytypowana w drodze naboru do podpisania umowy o pracę.
[3] Wzór klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy dostępny jest w Obsłudze Finansowo-Księgowej Szkół Gminy Knyszyn

4 Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępny jest w Obsłudze Finansowo-Księgowej Szkół Gminy Knyszyn

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Puławska Urszula

Data wytworzenia: 2020-11-03

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2020-11-19

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2020-11-03