Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 238/17                                                                                                  

      Burmistrza Knyszyna   z dnia 27 marca 2017 r.

 

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KNYSZYN NA dzień 31.12.2016 r.

 

Grunty

 

Powierzchnia gruntów stanowiąca własność Gminy Knyszyn na dzień 31.12.2016 r.

Grunty Gminy Knyszyn – obręb miasta: 54,2277 ha

w tym:

- grunty Gminy Knyszyn w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych: 39,9976 ha

- grunty Gminy Knyszyn w użytkowaniu wieczystym osób prawnych: 2,0114 ha

- grunty w dzierżawie: 21,5666 ha

 

Grunty Gminy Knyszyn – obręb wiejski: 38,0395 ha

 

Drogi – obręb wiejski: 115,3238 ha

Drogi – obręb miasta Knyszyn: 30,2179 ha

  

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji oraz inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia:

           

-        sprzedaż nieruchomości,

-        sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego

 

 

II. Budynki i budowle

 

1. Budynki mieszkalne:

-budynki wielomieszkaniowe i użytkowe: bloki 5, 7, 7A przy ul. Szkolnej w Knyszynie (Nr 5: z 6 lokali mieszkalnych 2 stanowią własność gminy, Nr 7: z 22 lokali mieszkalnych 2 stanowią własność gminy, Nr 7A: w budynku są 3 lokale mieszkalne, wszystkie stanowią własność gminy),

-budynek wielomieszkaniowy przy ul. Rynek 6 w Knyszynie po byłym posterunku (w budynku jest 5 lokali mieszkalnych, 3 stanowią własność gminy i są wynajmowane; natomiast 2 pozostałe lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami administracyjnymi obiektu stanowią własność Knyszyńskiego Ośrodka Kultury w Knyszynie i są przeznaczone na utworzenie biblioteki publicznej),

-budynek wielomieszkaniowy (była Lecznica Weterynaryjna) przy ul. Legionowej 8 w Knyszynie (z 7 lokali mieszkalnych 1 stanowi własność gminy),

-budynek wielomieszkaniowy przy Zespole Szkół w Kalinówce Kościelnej (z 3 lokali mieszkalnych 2 stanowią własność gminy),

-budynek wielomieszkaniowy przy byłej szkole podstawowej w Zofiówce (w budynku są 2 lokale mieszkalne, oba stanowią własność gminy).

 

2. Budynki użytkowe:

-budynek administracyjny położony przy ul. Rynek 39 w Knyszynie – wykorzystywany jest dla potrzeb administracyjnych Urzędu Miejskiego. Część pomieszczeń jest wynajmowana przez Telekomunikację Polską S.A,

-budynek poczekalni przy ul. Rynek 39a – niezagospodarowany,

-budynek Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Rynek 30 wykorzystywany dla potrzeb OSP w Knyszynie,

-budynek położony przy ul. Rynek 38 użytkowany przez Knyszyński Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę.

- budynek OSP przy ul. Szkolnej (stan surowy) – przeznaczony do sprzedaży

 - budynek stacji uzdatniania wody i budynek agregatorni przy ul. Polnej

- budynek wielofunkcyjny oczyszczalni

- garaż ( obok „BETEXU”) ul. Szkolna,

- budynek warsztatowy przy ul. Polnej 3,

- budynek gospodarczy na wysypisku,

- garaż przy ul. Legionowej.

 

3. Szkoły i przedszkola:

-budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Białostockiej 36 w Knyszynie,

-budynek Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej,

-budynek byłej Szkoły Podstawowej w Zofiówce – oddany w dzierżawę dla Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „PURMIA” ( za wyjątkiem pomieszczeń świetlicy)

-budynek Przedszkola przy ul. Białostockiej 45 w Knyszynie.

 

4. Obiekty służby zdrowia:

-budynek szpitala, agregatornia, prosektorium, budynek składu opałowego.

 

5. Inne budynki:

-budynki gospodarcze przy przedszkolu i szkołach wykorzystywane jako składy opału.

 

6. Budynki wpisane do rejestru zabytków:

- budynek mieszkalny przy ul. Kościelnej 6,

- budynek byłego internatu przy ul. Białostockiej

- budynek po byłej przychodni przy ul. Grodzieńskiej

 

III. Budowle i urządzenia techniczne

 

Na terenie gminy Knyszyn funkcjonują dwie stacje wodociągowe: w Knyszynie i we wsi Zofiówka. Ponadto jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z przyłączami, przepompownie ścieków, studnie głębinowe.

 

IV. Środki transportowe i sprzęt

 

  1.  Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Knyszynie wyposażona jest w 3 pojazdy pożarnicze, w tym: 2 samochody ratowniczo-gaśnicze oraz 1 samochód spełniający funkcje pomocnicze. Ponadto jednostka OSP posiada sprzęt i wyposażenie pożarnicze oraz środki łączności radiowej.
  2. Urząd Miejski w Knyszynie wyposażony jest w następujące pojazdy oraz sprzęt:

- autobus AUTOSAN A09-09L (szkolny) do przewozu 42 osób,

- autobus AUTOSAN H9-21 (szkolny) do przewozu 40 osób,

- samochód 9-osobowy Mercedes Benz typ Vito 109 CDI zakupiony w 2006 r. dofinansowany ze środków PFRON, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

- samochód 9-osobowy Fiat DUCATO zakupiony w roku 2014 dofinansowany ze środków PFRON, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

- samochód 9-osobowy Fiat DUCATO przejęty z ZGKiM

- samochód STAR (asenizacyjny),

- ciągnik rolniczy URSUS C-355,

- ciągnik rolniczy URSUS C-360,

- przyczepa ciągnikowa bajadera

- przyczepa ciągnikowa wywrotka 2 szt,

- koparko-ładowarka OSTRÓWEK 2 szt,

- samochód ciężarowy RENAULT KANGOO

- pług odśnieżny samochodowy,

- rozsiewacz

- maszyna do udrażniania sieci kanalizacyjnej „WUKO” z przyczepką

- zamiatarka do ulic

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

 W roku 2016 uzyskano następujące dochody:

 

a) Urząd Miejski w Knyszynie                                                                                         

-wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 8.795,18 zł,                       

- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 26.550,50 zł,

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 223.448,88 zł,

- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 3.179,65 zł

-z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gruntowych ( PURMIA, Polkomtel. T-Mobile) – 51.249,45 zł                                

-z tytułu najmu lokali użytkowych – 31.695,76 zł,

- z tytułu czynszów najmu mieszkań komunalnych i mieszkań socjalnych – 44.297,83 zł

-z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 2.846,22 zł,    

-z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 16.112,80 zł

- z tytułu zwrotu kosztów udostępnienia świetlicy w Grądach – 180,00 zł,

- dostawa wody i odprowadzanie ścieków – 582.915,39 zł,

- dostawa energii cieplnej do mieszkań Knyszyn Zamek – 134.461,02 zł,

- odbiór i wywóz nieczystości płynnych – 31.515,48 zł

                                                                                         

b) szkoły Gminy Knyszyn                                                                                     

- z wynajmu mieszkań oraz lokali użytkowych – 14.344,93 zł       

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Skarbnik Gminy - Płońska Barbara

Data wytworzenia: 2017-03-27

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2017-05-10

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2017-05-10