Knyszyn, 14.05.2014 r.

 

 1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

 

 

 

 1. Zestawienie majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Knyszynie na dzień 31.12.2013 r.

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość brutto

Umorzenie na dzień 31.12.2013 r.

Wartość netto

A.

Aktywa trwałe

 

 

 

I.

Wartości niematerialne i prawne

58.025,18

58.025,18

0,00

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

32.294.136,60

4.039.847,30

28.254.289,30

1.

Środki trwałe

32.294.136,60

4.039.847,30

28.254.289,30

a.

Grunty

11.368.354,45

0,00

11.368.354,45

b.

Budynki

2.933.056,47

1.167.615,33

1.765.441,14

c.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

16.807.445,65

1.805.227,46

15.002.218,19

d.

Urządzenia techniczne i maszyny

372.625,62

280.883,02

91.742,60

e.

Środki transportu

803.761,91

777.228,99

26.532,92

f.

Inne środki trwałe

8.892,50

8.892,50

0,00

2.

Inwestycje rozpoczęte

407.365,54

-

-

 

 

 

 

 1. Zestawienie majątku trwałego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie na dzień 31.12.2013r.

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość brutto

Umorzenie na dzień 31.12.2013r.

Wartość netto

A.

Aktywa trwałe

28.203,86

   28.203,86

0,00

I.

Wartości niematerialne i prawne

5879,00

5.879,00

0,00

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

22.324,86

22.324,86

0,00

1.

Środki trwałe

22.324,86

22.324,86

0,00

a.

Grunty

-

-

-

b.

Budynki

-

-

-

c.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

-

-

-

d.

Urządzenia techniczne i maszyny

20.324,86

20.324,86

0,00

e.

Środki transportu

2.000,00

2.000,00

0,00

f.

Inne środki trwałe

-

-

-

2.

Inwestycje rozpoczęte

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 1. Zestawienie majątku trwałego jednostek oświatowych gminy Knyszyn na dzień 31.12.2013 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie

      Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej

Przedszkole w Knyszynie

Obsługa Finansowo – Księgowa Szkół Gminy Knyszyn

 

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość brutto

Umorzenie na dzień 31.12.2013 r.

Wartość netto

A.

Aktywa trwałe

8 182 996,42

2 132 344,64

6 050 651,78

I.

Wartości niematerialne i prawne

36 450,09

36 450,09

0,00

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

8 146 546,33

2 095 894,55

6 050 651,78

1.

Środki trwałe

8 146 546,33

2 095 894,55

6 050 651,78

a.

Grunty

-

-

-

b.

Budynki

7 803 930,27

1 910 311,29

5 893 618,98

c.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

126 138,96

3 416,26

122 722,70

d.

Urządzenia techniczne i maszyny

211 478,10

177 168,00

34 310,10

e.

Środki transportu

4 999,00

4 999,00

0,00

f.

Inne środki trwałe

-

-

-

 

 

 1. Zestawienie majątku trwałego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie na dzień 31.12.2013 r.

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość brutto

Umorzenie na dzień 31.12.2013r.

Wartość netto

A.

Aktywa trwałe

13.674.081,76

7.192.990,35

6.481.091,41

I.

Wartości niematerialne i prawne

12.297,51

12.297,51

0,00

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

13.611.646,59

7.130.555,18

6.481.091,41

1.

Środki trwałe

13.611.646,59

7.130.555,18

6.481.091,41

a.

Grunty

62.897,94

0,00

62.897,94

b.

Budynki

2.626.307,02

887.764,62

1.738.542,40

c.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

9.382.374,62

5.096.914,16

4.285.460,46

d.

Urządzenia techniczne i maszyny

1.247.535,56

895.071,75

352.463,81

e.

Środki transportu

292.531,45

250.804,65

41.726,80

f.

Inne środki trwałe

-

-

-

 

 

 

5. Zestawienie majątku trwałego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2013 r.

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość brutto

Umorzenie na dzień 31.12.2013 r.

Wartość netto

A.

Aktywa trwałe

304 964,57

299 399,38

5 565,19

I.

Wartości niematerialne i prawne

19 812,93

19 812,93

-

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

285 151,64

279 586,45

5 565,19

1.

Środki trwałe

285 151,64

279 586,45

5 565,19

a.

Grunty

-

-

-

b.

Budynki

-

-

-

c.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

-

-

-

d.

Urządzenia techniczne i maszyny

42 585,67

42 585,67

0,00

e.

Środki transportu

-

-

-

f.

Inne środki trwałe

242 565,97

237 000,78

5 565,19

2.

Inwestycje rozpoczęte

-

-

-

 

 1. Zestawienie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr E.Jelskiego w Knyszynie na dzień 31.12.2013 r.

 

 

L.P.

 

Wyszczególnienie

 

Wartość

brutto w zł

Umorzenie na

dzień 31.12.2013 r.

 

Wartość netto

A

Aktywa trwałe

4 631 284,16

2 178 489,31

2 452 794,85

I

Wartości niematerialne i prawne

4 733,60

4 733,60

0,00

II

Rzeczowe aktywa trwałe

4 626 550,56

2 173 755,71

2 452 794,85

1.

Środki trwałe

4 626 550,56

2 173 755,71

2 452 794,85

a

Grunty

37 743,00

0,00

37 743,00

b

Budynki

2 958 231,88

832 031,32

2 126 200,56

c

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0,00

0,00

0,00

d

Urządzenia techniczne i maszyny

1 571 926,62

1 283 075,33

288 851,29

e

Środki transportu

58 649,06

58 649,06

0,00

f

Inne środki trwałe

0,00

0,00

0,00

 

 

 1. Informacja o ciężarach publicznych, długu publicznym i pomocy publicznej za 2013 rok.

 

 1. Informacja o ciężarach publicznych Gminy Knyszyn

 

Dochody Gminy Knyszyn za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 wyniosły:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 863.433,04 zł,

- z tytułu podatku rolnego – 325.098,44 zł,

- z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 13.229,35 zł,

- z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.253.420 zł,

- z tytułu podatku leśnego – 130.308,14,

- z tytułu podatku od środków transportowych – 65.809,20 zł,

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 9.943,42 zł,

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 54.038,66 zł,

- z tytułu wpływów z opłaty skarbowej – 24.746,15 zł.

- z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 82.462,50 zł,

- z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw ( opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 181.457,29 zl.

 

 1. Informacja o pożytkach z majątku gminy i jego obciążeniach.

 

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

W roku 2013 uzyskano następujące dochody:

a) Urząd Miejski w Knyszynie                                                                                         

-wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 24.272,81 zł                      

-ze sprzedaży mieszkania przy ul. Legionowej oraz nieruchomości gruntowych – 38.422,38zł

-z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych – 43.107,01 zł                             

-z tytułu najmu  lokali użytkowych – 45.251,83

-z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 4.017,13         

-z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.794,90 zł

-ze sprzedaży workownicy – 4.700 zł ( urządzenie stało się zbędne w wyniku modernizacji oczyszczalni ścieków w Knyszynie).                                                                          

b) szkoły Gminy Knyszyn                                                                                     

-z czynszów za mieszkania i wynajmu pomieszczeń – 54.343,19 zł                                                                                                 

c) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie                              

 1. dostawa wody i odprowadzanie ścieków – 470.871,41zł
 2. czynsze za mieszkania komunalne – 42.935,16 zł
 3. opłaty czynszowe właścicieli – 112.865,05 zł
 4. odbiór i wywóz nieczystości płynnych – 24.047,21 zł
 5. odbiór odpadów niesegregowanych – 73.110,47 zł
 6. monitoring składowiska odpadów – 17.908,62 zł
 7. czynsz za lokale użytkowe (wynajem garażu przy ul. Legionowej) – 720,00 zł                                                    

 

Należności wymagalne z tytułu najmu lokali mieszkalnych na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 14.871,59 zł, natomiast należności z tytułu dostaw ciepła c.o. do mieszkań 20.409,83 zł.

Należności wymagalne z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 2.196,51 zł.

3. Informacja o długu publicznym- nieuregulowane zobowiązania wymagalne:

Według danych na dzień 31.12.2013 r. we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Knyszyn zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

 

                  Kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2013 r. wynosi 5.062.077,20 zł.

 

 1. Informacja o pomocy publicznej za 2013 rok.

 

           Wartość pomocy publicznej brutto udzielonej  w  2013 roku.

           Informacja  referatu finansowego  Urzędu Miejskiego  w Knyszynie o

           udzielonej pomocy publicznej w 2013 r.

 

          Wartość pomocy publicznej  brutto udzielonej w 2013 roku ,wynikająca

          z określonej podstawy prawnej wynosiła :  294 330, 65 zł.

 

            Podstawa prawna :   art.5 ust.1 ustawy z dnia 10.03.2006 r ( Dz. U. Nr.52 ,poz.379 ) o

            zwrocie podatku akcyzowego zawartego w  cenie oleju napędowego

            wykorzystywanego do produkcji rolnej..

 

              Forma prawna  beneficjenta :  osoba fizyczna

 

              Wartość pomocy publicznej (w PLN ) :   294 330,65 zł

 

               Forma  pomocy :      A1.1

 

               Przeznaczenie  pomocy :   e8.17

 

Metryka strony

Udostępniający: Skarbnik Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2015-02-09

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2015-02-09

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2015-02-09