GMINA KNYSZYN

 

INFORMACJA O MAJĄTKU GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POCHODZĄCYM Z ZADYSPONOWANIA MAJATKIEM KOMUNALNYM

ORAZ POŻYTKACH Z TEGO MAJATKU I JEGO OBCIĄŻENIACH NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

 

 

 

Knyszyn, 31 maja 2019 r.

I.                   INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

 1.      Zestawienie majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Knyszynie na dzień 31.12.2018 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość brutto

Umorzenie na dzień 31.12.2018 r.

Wartość netto

A.

Aktywa trwałe

56.298.850,14

18.365.730,09

37.933.120,05

I.

Wartości niematerialne i prawne

129.717,80

125.429,39

4.287,69

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

56.169.133,06

18.240.300,70

37.928.832,36

1.

Środki trwałe

55.009.746,90

18.240.300,70

36.769.446,20

a.

Grunty

13.342.676,39

0,00

13.342.676,39

b.

Budynki

5.460.543,89

2.221.790,41

3.238.753,48

c.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

31.931.621,57

13.029.034,44

18.902.587,13

d.

Urządzenia techniczne i maszyny

2.309.531,49

1.613.534,31

695.997,18

e.

Środki transportu

1.951.444,08

1.368.953,96

582.490,12

f.

Inne środki trwałe

13.929,48

6.987,58

6.941,90

2.

Inwestycje rozpoczęte

1.159.386,16

0,00

1.159.386,16

 

2. Zestawienie majątku trwałego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie na dzień 31.12.2018r.

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość brutto

Umorzenie na dzień 31.12.2018r.

Wartość netto

A.

Aktywa trwałe

15.553,68

15.553,68

0,00

I.

Wartości niematerialne i prawne

8.615,12

8.615,12

0,00

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

6.938,56

6.938,56

0,00

1.

Środki trwałe

6.938,56

6.938,56

0,00

a.

Grunty

0,00

0,00

0,00

b.

Budynki

0,00

0,00

0,00

c.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0,00

0,00

0,00

d.

Urządzenia techniczne i maszyny

6.938,56

6.938,56

0,00

e.

Środki transportu

0,00

0,00

0,00

f.

Inne środki trwałe

0,00

0,00

0,00

2.

Inwestycje rozpoczęte

-

-

-

3. Zestawienie majątku trwałego jednostek oświatowych gminy Knyszyn na dzień 31.12.2018 r.

 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie

 Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej

Przedszkole w Knyszynie

Obsługa Finansowo – Księgowa Szkół Gminy Knyszyn

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość brutto

Umorzenie na dzień 31.12.2018 r.

Wartość netto

I.

Rzeczowe aktywa trwałe

8.298.467,93

3.120.630,84

5.177.837,09

1.

Środki trwałe

8.298.467,93

3.120.630,84

5.177.837,09

a.

Grunty

0,00

0,00

0,00

b.

Budynki

7.931.147,08

2.873.506,53

5.057.640,55

c.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

126.138,96

19.183,61

106.955,35

d.

Urządzenia techniczne i maszyny

184.742,89

177.149,38

7.593,51

e.

Środki transportu

4.999,00

4.999,00

0,00

f.

Inne środki trwałe

51.440,00

45.792,32

5.647,68

2.

Inwestycje rozpoczęte

0,00

0,00

0,00

4. Zestawienie majątku trwałego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2018 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość brutto

Umorzenie na dzień 31.12.2018 r.

Wartość netto

A.

Aktywa trwałe

667.402,26

360.321,55

307.080,71

I.

Wartości niematerialne i prawne

22.272,93

22.272,93

0,00

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

645.129,33

338.048,62

307.080,71

1.

Środki trwałe

345.319,33

338.048,62

7.270,71

a.

Grunty

0,00

0,00

0,00

b.

Budynki

0,00

0,00

0,00

c.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0,00

0,00

0,00

d.

Urządzenia techniczne i maszyny

48.033,34

44.810,12

3.223,22

e.

Środki transportu

0,00

0,00

0,00

f.

Inne środki trwałe

297.285,99

293.238,50

4.047,49

2.

Inwestycje rozpoczęte

299.810,00

0,00

299.810,00

5. Zestawienie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr E. Jelskiego w Knyszynie na dzień 31.12.2018 r.

 

L.P.

 

Wyszczególnienie

 

Wartość

brutto

Umorzenie na

dzień 31.12.2018 r.

 

Wartość netto

A

Aktywa trwałe

5.105.637,07

2.984.757,63

2.120.879,44

I

Wartości niematerialne i prawne

4.733,60

4.733,60

0,00

II

Rzeczowe aktywa trwałe

5.100.903,47

2.980.024,03

2.120.879,44

1.

Środki trwałe

5.100.903,47

2.980.024,03

2.120.879,44

a

Grunty

37.743,00

0,00

37.743,00

b

Budynki

3.024.044,26

1.192.897,93

1.831.146,33

c

Obiekty inżynierii lądowej

0,00

0,00

0,00

d

Urządzenia techniczne i  maszyny

0,00

0,00

0,00

e

Środki transportu

103.907,06

63.174,86

40.732,20

f

Inne środki trwałe

1.935.209,15

1.723.951,24

211.257,91

3.

Inwestycje rozpoczęte

0,00

0,00

0,00

II.   Informacja o ciężarach publicznych, długu publicznym i pomocy publicznej za 2018 rok.

 1. Informacja o ciężarach publicznych Gminy Knyszyn
 

Dochody Gminy Knyszyn za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 wyniosły:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 993.206,92 zł,

- z tytułu podatku rolnego – 255.388,13 zł,

- z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 14.821,73 zł,

- z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.777.748 zł,

- z tytułu podatku leśnego – 144.935,98 zł,

- z tytułu podatku od środków transportowych – 63.786,76 zł,

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 7.491,96 zł,

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 125.537,00 zł,

- z tytułu wpływów z opłaty skarbowej – 21.624,00 zł.

- z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw:

 a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  – 412.601,58 zł,

 b) opłata za zajęcie pasa drogowego oraz opłata adiacencka  – 7.232,64 zł,

 c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 93.474,01 zł.

 2. Informacja o pożytkach z majątku gminy i jego obciążeniach.
 

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

W roku 2018 uzyskano następujące dochody:

a) Urząd Miejski w Knyszynie                                                                                         

-wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 6.150,83 zł,

- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 169.986 zł,

-z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gruntowych i lokali użytkowych – 91.303,73 zł,

- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 3.314,47 zł,                                  

-z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 2.826,79 zł,    

-z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 13.328,20 zł

- dostawa wody i odprowadzanie ścieków – 664.251,36 zł,

- dostawa energii cieplnej do mieszkań  – 127.587,61 zł,

- odbiór i wywóz nieczystości płynnych – 26.815,92 zł.

                                                                      

b) szkoły Gminy Knyszyn                                                                                     

- dochody z najmu składników majątkowych – 14.575,57 zł                                                                                              

       

Należności związane z majątkiem gminy   na dzień 31.12.2018 r wynoszą:

 - z tytułu najmu lokali komunalnych – 3.708,99 zł,

- z tytułu najmu lokali użytkowych – 6.096,44 zł,

- z tytułu dostaw ciepła c.o. do mieszkań  w Knyszynie Zamku – 28.159,31 zł,

- z tytułu czynszu dzierżawy od osób prawnych – 111.833,33 zł,

- z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków – 61.115,30 zł

Należności wymagalne z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 2.183,28 zł.

 

3. Informacja o długu publicznym- nieuregulowane zobowiązania wymagalne:

Według danych na dzień 31.12.2018 r. we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Knyszyn zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

 

                  Kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 4.706.596 zł.

 3. Informacja pomocy publicznej za 2018 rok.
 

Kategoria : Pomoc publiczna za 2018 r.

Wartość pomocy brutto udzielonej w 2018 r. wynikająca z określonej podstawy prawnej wynosiła 377 830,73 zł. Podstawa prawna : art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 10.03.2006 r. ( Dz. U. z 2015, poz. 1340) o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Forma prawna beneficjenta : osoba fizyczna i prawne.

Wartość pomocy publicznej ( w PLN) 377 830,73 zł.

Forma pomocy A1.1

Przeznaczenie pomocy : C 8

 

 

Sporządził:

Skarbnik Gminy – Barbara Płońska

 Knyszyn, 31.05.2019 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Skarbnik Gminy - Barbara Płońska

Data wytworzenia: 2019-05-31

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2020-03-20

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2019-06-04