GMINA KNYSZYN

 

 INRFORMACJA O MAJĄTKU GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POCHODZĄCYM Z ZADYSPONOWANIA MAJATKIEM KOMUNALNYM ORAZ POŻYTKACH Z TEGO MAJATKU I JEGO OBCIĄŻENIACH NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

 

  I. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

 1. Zestawienie majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Knyszynie na dzień 31.12.2017 r.

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość brutto

Umorzenie na dzień 31.12.2017 r.

Wartość netto

A.

Aktywa trwałe

50.874.235,92

16.771.203,90

34.103.032,02

I.

Wartości niematerialne i prawne

128.591,63

116.014,21

12.577,42

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

50.745.644,29

16.655.189,69

34.090.454,60

1.

Środki trwałe

49.740.604,74

16.655.189,69

33.085.415,05

a.

Grunty

11.203.097,39

0,00

11.203.097,39

b.

Budynki

5.271.087,51

2.103.870,97

3.167.216,54

c.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

29.389.939,72

11.771.521,79

17.618.417,93

d.

Urządzenia techniczne i maszyny

1.889.669,79

1.548.605,93

341.063,86

e.

Środki transportu

1.972.880,85

1.226.186,82

746.694,03

f.

Inne środki trwałe

13.929,48

5.004,18

8.925,30

2.

Inwestycje rozpoczęte

1.005.039,55

0,00

1.005.039,55

 

 2. Zestawienie majątku trwałego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie na dzień 31.12.2017r.

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość brutto

Umorzenie na dzień 31.12.2017r.

Wartość netto

A.

Aktywa trwałe

56.689,08

56.689,08

0,00

I.

Wartości niematerialne i prawne

7 528,29

7 528,29

0,00

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

49.160,79

49.160,79

0,00

1.

Środki trwałe

49.160,79

49.160,79

0,00

a.

Grunty

0,00

0,00

0,00

b.

Budynki

0,00

0,00

0,00

c.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0,00

0,00

0,00

d.

Urządzenia techniczne i maszyny

6 938,56

6 938,56

0,00

e.

Środki transportu

0,00

0,00

0,00

f.

Inne środki trwałe

42.222,23

42.222,23

0,00

2.

Inwestycje rozpoczęte

-

-

-

 3. Zestawienie majątku trwałego jednostek oświatowych gminy Knyszyn na dzień 31.12.2017 r.

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie

Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej

Przedszkole w Knyszynie

Obsługa Finansowo – Księgowa Szkół Gminy Knyszyn

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość brutto

Umorzenie na dzień 31.12.2017 r.

Wartość netto

A.

Aktywa trwałe

8.333.557,67

2.950.424,92

5.383.132,75

I.

Wartości niematerialne i prawne

35.089,74

35.089,74

0,00

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

8. 298. 467,93

2.915.335,18

5.383.132,75

1.

Środki trwałe

8. 298. 467,93

2.915.335,18

5.383.132,75

a.

Grunty

0,00

0,00

0,00

b.

Budynki

7. 931. 147,08

2.676.460,16

5.254.686,92

c.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

126 138,96

16.030,14

110.108,82

d.

Urządzenia techniczne i maszyny

184. 742,89

175.883,79

8.859,10

e.

Środki transportu

4 999,00

4 999,00

0,00

f.

Inne środki trwałe

51 440,00

41.962,09

9.477,91

2.

Inwestycje rozpoczęte

0,00

0,00

0,00

 

 4. Zestawienie majątku trwałego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2017 r.

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość brutto

Umorzenie na dzień 31.12.2017 r.

Wartość netto

A.

Aktywa trwałe

659.188,63

349.997,71

309.190,92

I.

Wartości niematerialne i prawne

22.272,93

22.272,93

0,00

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

636.915,70

327.724,78

309.190,92

1.

Środki trwałe

337.105,70

327.724,78

9.380,92

a.

Grunty

0,00

0,00

0,00

b.

Budynki

0,00

0,00

0,00

c.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0,00

0,00

0,00

d.

Urządzenia techniczne i maszyny

48.033,34

44.047,45

5.395,03

e.

Środki transportu

0,00

0,00

0,00

f.

Inne środki trwałe

289.072,36

283.677,33

1.342,57

2.

Inwestycje rozpoczęte

299.810,00

0,00

299.810,00

 

5. Zestawienie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr E. Jelskiego w Knyszynie na dzień 31.12.2017 r.

 

L.P.

 

Wyszczególnienie

 

Wartość

brutto

Umorzenie na

dzień 31.12.2017 r.

 

Wartość netto

A

Aktywa trwałe

5.043.479,07

2.848.651,67

2.194.827,40

I

Wartości niematerialne i prawne

4.733,60

4.733,60

0,00

II

Rzeczowe aktywa trwałe

5.038.745,47

2.843.918,07

2.194.827,40

1.

Grunty

37.743,00

0,00

37.743,00

2.

Środki trwałe

5.001.002,47

2.843.918,07

2.157.084,40

a

Budynki

3.024.044,26

1.119.917,05

1.904.127,21

b

Obiekty inżynierii lądowej

0,00

0,00

0,00

c

Urządzenia techniczne i  maszyny

0,00

0,00

0,00

d

Środki transportu

58.649,06

58.649,06

0,00

e

Inne środki trwałe

1.918.309,15

1.665.351,96

252.957,19

3.

Inwestycje rozpoczęte

0,00

0,00

0,00

 

 II. Informacja o ciężarach publicznych, długu publicznym i pomocy publicznej za 2017 rok.

 

  1. Informacja o ciężarach publicznych Gminy Knyszyn

 

Dochody Gminy Knyszyn za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 wyniosły:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 970.661,47 zł,

- z tytułu podatku rolnego – 264.719,64 zł,

- z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 13.193,70 zł,

- z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.541.984,00 zł,

- z tytułu podatku leśnego – 138.942,21 zł,

- z tytułu podatku od środków transportowych – 63.362,20 zł,

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 7.214,96 zł,

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 89.004,00 zł,

- z tytułu wpływów z opłaty skarbowej – 19.719,00 zł.

- z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw:

  1. a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 374.511,24 zł,
  2. b) opłata za zajęcie pasa drogowego oraz opłata adiacencka – 1.788,43 zł,
  3. c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 89.890,36 zł.

 

 

 2. Informacja o pożytkach z majątku gminy i jego obciążeniach.

 

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

W roku 2017 uzyskano następujące dochody:

  1. a) Urząd Miejski w Knyszynie

-wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 6.339,40 zł,

- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 27.900,00 zł,

- ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul Szkolnej – 359.054,88 zł                   

-z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gruntowych i lokali użytkowych – 101.396,21 zł,

- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 3.279,57 zł,                                  

-z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 2.823,86 zł,    

-z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 14.693,70 zł

- dostawa wody i odprowadzanie ścieków – 597.035,26 zł,

- dostawa energii cieplnej do mieszkań  – 121.608,39 zł,

- odbiór i wywóz nieczystości płynnych – 29.572,93 zł.

                                                                      

  1. b) szkoły Gminy Knyszyn

- dochody z najmu składników majątkowych – 12.827,36 zł                                                                                              

                                              

 

Należności związane z majątkiem gminy   na dzień 31.12.2017 r wynoszą:

 

- z tytułu najmu lokali komunalnych – 722,66 zł,

- z tytułu opłat eksploatacyjnych właścicieli – 2.921,36 zł,

- z tytułu dostaw ciepła c.o. do mieszkań  w Knyszynie Zamku – 26.235,75 zł,

- z tytułu czynszu dzierżawy od osób prawnych – 111.833,33 zł,

- z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków – 58.515,39 zł

Należności wymagalne z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 1.611,10 zł.

 

  1. Informacja o długu publicznym- nieuregulowane zobowiązania wymagalne:

Według danych na dzień 31.12.2017 r. we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Knyszyn zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

 

                  Kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2017 r. wynosi 3.815.000 zł.

 

 

  1. Informacja pomocy publicznej za 2017 rok.

 

Kategoria : Pomoc publiczna za 2017 r.

Wartość pomocy brutto udzielonej w 2017 r. wynikająca z określonej podstawy prawnej wynosiła 389 784, 07 zł

Podstawa prawna : art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 10.03.2006 r. ( Dz. U. z 2015, poz. 1340) o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Forma prawna beneficjenta : osoba fizyczna

Wartość pomocy publicznej ( w PLN) 389 784,07 zł

Forma pomocy A1.1

Przeznaczenie pomocy : C 8

 

Sporządził:

Skarbnik Gminy – Barbara Płońska

 

Knyszyn, 31.05.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Skarbnik Gminy - Płońska Barbara

Data wytworzenia: 2018-05-31

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2018-06-05

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2018-06-05