Informacja dodatkowa

               do sprawozdania finansowego  za okres od 01.01.2008  do  31.12.2008 r .

 

 

 

       

 I    Informacje wstępne

 

1.)  Firma       

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im dr E. Jelskiego w Knyszynie,         utworzony na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej      wpisany został:

·        do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego,  pod nr 20 00327 w dniu 20 lipca 2001 r.,

·        postanowieniem Sądu Rejonowego, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 17 sierpnia 2001 do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS: 0000036794.

2.)            Numery identyfikacyjne

Regon : 451097214

NIP : 546 -12 –75 –341

3.)            Forma prawna

          Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

4.)            Utworzenie SP ZOZ

        Organem założycielskim  Zakładu jest Gmina Knyszyn. Działalność statutową zakład rozpoczął od           dnia 1 października 2001 r. określoną Statutem SP ZOZ im. Dr E. Jelskiego w Knyszynie,         stanowiącym załącznik do uchwały nr 4/01 Rady Społecznej z dnia 24 sierpnia 2001 r.

5.)            Majątek  Zakładu

       Fundusz założycielski  stanowi wartość wydzielonego zakładowi przez Gminę Knyszyn         nieruchomości oraz mienia  przekazanego w użytkowanie na czas nieokreślony  , który na dzień        01.01.2008 r. wynosił  3 779 134,85 zł .

 

6.)       Zarządzanie Zakładem

        Zakładem kieruje Dyrektor – dr n. med. Dorota E. Miłek – Kurzątkowska .

 

 

7.)     Organizacja i przedmiot działalności Zakładu

      Podstawowym zadaniem Zakładu jest zapewnienie świadczeń:

·             w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

a)      udzielanie świadczeń służących zachowaniu , przywracaniu lub poprawie zdrowia,

b)      prowadzenie czynnego poradnictwa,

c)      szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

·             w zakresie opieki specjalistycznej:

a)      udzielanie świadczeń zdrowotnych chorym, których stan zdrowia wymaga badań uzupełniających świadczenia opieki podstawowej.

·            w zakresie opieki stacjonarnej:

a)      udzielanie świadczeń zdrowotnych chorym, których stan zdrowia wymaga hospitalizacji,

b)      konsultacyjne poradnictwo poszpitalne,

c)      szerzenie oświaty zdrowotnej   .

·           wykonywanie badań diagnostycznych.

·            wykonywanie badań profilaktycznych.

8.      Sprawozdanie finansowe za rok 2007 ( poprzedni)

      Sprawozdanie  finansowe za okres od 01.01.do 31.12.2007  zamknięto sumą bilansową 

      3 409 908,33 zł  oraz wynikiem finansowym netto (strata) 225 431,91 zł, które  zostało           zatwierdzone uchwałą nr 9/10/08 przez Radę Społeczną w dniu 31.03.2008 r.

9.      Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008  sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień 31.12.2008 r. nie wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenia jej kontynuowania.

      Sprawozdanie  finansowe składa się z:

·        Bilansu na dzień 31.12.2008. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą   bilansową  3 572 341,24 zł,

·        Rachunku  zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący dodatni wynik bilansowy  netto  153 946,54 zł,

·        Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2008 –CIT -8  wykazującego dochód w wysokości  287 357,83. zł. W zeznaniu CIT-8 koszty ogółem zostały pomniejszone o koszty nie podatkowe tj. podatek PFRON, niepodatkowe koszty amortyzacji środków trwałych (tzw.koszty bilansowe) przekazanych przez organ założycielski w użytkowanie na czas nieokreślony, odsetki od podatków, odsetki od zobowiązań naliczone lecz nie opłacone, koszty wynagrodzeń pracowników za grudzień 2008 a wypłacone w  styczniu 2009 r., naliczone składki ZUS lecz nie opłacone do końca 2008 r. Natomiast powiększono  koszty podatkowe o koszty naliczone w 2007 r a opłacone w 2008r.  są to  k. wynagrodzeń za m-c XII , koszty ZUS za XI i XII/2007 ,odsetki od zobowiązań opłacone w 2008 r. 

 

·        Informacja dodatkowa:

 

Jednostka nie ma obowiązku poddawania  obowiązkowemu badaniu  sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta  na podst.art.64 ust.1 pkt 4  , jak również sporządzania  sprawozdania z przepływu  środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym na podst. art.70 ust.1 u.o.r.

Na podstawie art.50 ust.2 Ustawy Zakład sporządza sprawozdanie finansowe oraz informację dodatkową w formie uproszczonej.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej.

W myśl art.46 ust.1 ustawy o rachunkowości w bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący rok tj. 31.12.2008  i poprzedni rok obrotowy na dzień  31.12.2007 r.

W rachunku  zysków i strat informacja sprawozdawcza wskazuje dane za rok obrotowy objęty rocznym sprawozdaniem finansowym tj. 2008 r., natomiast dane porównawcze to odpowiednie dane za rok poprzedzający tj. 2007 r.

Wycenione w sprawozdaniu składniki majątkowe aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą, z tym że:

a)      środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową, stosując zasady, metody i stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,

b)      rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych powyżej 3500 zł następuje od następnego miesiąca następującego po miesiącu  przyjęcia na stan,

c)      środki trwałe o niskiej wartości tzw. niskocenne  (do 3500 zł) amortyzuje się jednorazowo, w kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie przekazania do użytkowania. Taki środek powinien posiadać okres ekonomicznej użyteczności dłuższy niż 1 rok, być kompletny i zdatny do używania w warunkach naszej jednostki, sprawny technicznie oraz przeznaczony do wykorzystania na potrzeby naszego zakładu,

d)      wszystkie materiały medyczne , leki, towary i materiały przeznaczone na żywienie pacjentów szpitala wycenia się w cenach  zakupu stosując metodę FIFO (pierwsze weszło –pierwsze wyszło), koszty zakupu  materiałów medycznych odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich zakupie, natomiast koszt zużycia towarów i materiałów dot. żywienia pacjentów na koniec każdego miesiąca, wg cen zakupu,

e)      wartość leków, materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku wydanych na oddziały  oraz  odczynników w laboratorium nie zużytych na dzień bilansowy wykazuje się w bilansie w pozycji „Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe” (na podstawie spisu z natury),

f)        koszty działalności podstawowej ewidencjonuje się na kontach zespołu „4” –koszty rodzajowe i ich rozliczenie oraz na kontach zespołu „5” – koszty według miejsc powstania . 

II    Sytuacja  finansowa i gospodarcza

             SP ZOZ  w Knyszynie działa na zasadach pełnego rozrachunku gospodarczego, co oznacza, że koszty działalności  muszą  być pokryte przede wszystkim z uzyskanych przychodów min. ze sprzedaży usług medycznych co jest statutową działalnością naszego Zakładu, darowizn, dotacji,itp.

Kontrakt  na 2008 r.  obejmuje  3 oddziały szpitalne , przychodnię rejonową, oraz specjalistyczną poradnię kardiologiczną:

·        oddział wewnętrzny,

·        zakład opiekuńczo –leczniczy,

·        oddział opieki paliatywnej (hospicjum stacjonarne).

1)      Przychody

               Za 2008 rok   osiągnięto  ogółem przychody  w  wysokości  2 986 282,29 zł

   

Przychody z  działalności  kształtują się następująco:

·        Sprzedaż usług                        -  2 562 356,25 zł                  85,81 %

·        Środki na wynagrodzenie       -     352 606,62 zł                  11,81 %

·        Operacyjne                              -      57 622,79                      1,93 %

·        Finansowe                               -      13 696,63                      0,45 %

                          Razem              2 986 282,29 zł                     100 %    

W 2008 r. SP ZOZ  otrzymał kwotę  13 650,00  jako darowiznę pieniężną na działalność statutową oraz towary tj. leki od firm farmaceutycznych na kwotę 6 386,12 zł .

Na przychody ze sprzedaży usług medycznych składają się :

a)    usługi medyczne do NFZ                                                                   2 421 647,61           83,07 %

b)   usługi medyczne innym podmiotom                                                           5 900,50            0,20 %

b)   usługi  medyczne wg kwitariuszy odpłatne                                              14 503,50            0,50 %

c)   wpływy od pacjentów ZOL                                                                     118 004,64 zł           4,05 %

d)  środki finansowe na wynagrodzenia wg Ustawy z 22.VII.2006              352 606,62 zł          12,10 %

e) wpływ za szczepionki od pacjentów ambulatoryjnych                                  2 300,00 zł            0,08%

                                                                                        Razem                2 914 962, 87 zł          100 %

Pozostałe przychody operacyjne i finansowe  w 2008 r. stanowią wartość 71 319,42  zł.

2)      Koszty

 

Największą część kosztów stanowiły wydatki osobowe o wartości 1 682 913,12 zł (wynagrodzenia,  składki ZUS oraz pozostałe dot badań lekarskich, szkoleń BHP, odzieży ochronnej). Znaczącą  pozycją  kosztów są koszty dot. usług obcych, zawarta jest tu kwota 422 758,50 za usługi medyczne lekarzy zatrudnionych na podstawie kontraktów, koszty prania 31 750,52;pozostałe usługi obce/informatycy, radca prawny, psycholog, dzierżawa aparatów w laboratorium, dzierżawa radiostacji, kominiarz, ogłoszenia o przetargach, za badanie wody, za przeglądy gaśnic, za pomiary wentylacji/to wartość 32 980,51. Koszty  zużycia materiałów i energii to wartość 370 223,28 zł (w tym najwyższe koszty poniesiono na zakup leków  70 337,83; zakup produktów spożywczych na żywienie pacjentów              50 480,42; zużycie drewna opałowego w kotłowni plus węgla w kuchni do przygotowywania posiłków dla pacjentów   56 772,53; zużycie energii elektrycznej   31 900,98; odczynników do laboratorium diagnostycznego   37 894,73; zużycie drobnego sprzętu medycznego   25 801,31;pampersów  17 541,72); podatki i opłaty oraz pozostałe koszty stanowią wartość 50 025,23 zł. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych  to kwota 202 390,11 zł (amortyzacja bilansowa 159 972,12 natomiast podatkowa  42 817,99) i wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 21 335,64 z tytułu zakupu nowych środków trwałych.  Amortyzacja wszystkich środków trwałych jest kosztem lecz nie jest wydatkiem.

Pozostałe koszty finansowe są na wartość 3 746,30 zł., z czego największą kwotę  stanowi prowizja za gotowość udzielenia kredytu w rachunku bieżącym 1900,00, odsetki od kredytu wynoszą 1 628,44 zł oraz odsetki od  zobowiązań 217,86 zł. (podatkowe  108,18 i wobec kontrahentów 109,68).

W r-ku bieżącym został zaciągnięty kredyt w kwocie 95 000,00  w celu terminowych wypłat wynagrodzeń dla pracowników, z uwagi na późną realizację rachunków wystawianych do Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za zrealizowane świadczenia. Jest to kredyt krótkoterminowy odnawialny w każdym roku działalności. Zabezpieczeniem jest cesja wierzytelności wynikająca z zakresu świadczeń dot. lecznictwa szpitalnego oraz opieki długoterminowej.

Na koniec 2008 r. zakład posiadał zobowiązania  wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 154 636,92  z czego kwota 154 118,92 jest kwotą wymagalną. Obejmuje ona lata 2003,2004,2005, 2006 i 2007 do m-ca marca włącznie. Bieżące zobowiązania PFRON są  regulowane na bieżąco. W 2008 r. zobowiązanie zakładu z tyt. wpłat na PFRON wynosiło 5 808,00,które zostało opłacone w obowiązujących terminach. Od powyższej kwoty opłacono podatek do Urzędu Skarbowego ,ponieważ kwota  nie została wydatkowana na działalność statutową. Składka znacząco zmniejszyła się dlatego, iż zakład zatrudniał na dzień 31.12.2008 r. 3 osoby niepełnosprawne.

Nie posiadamy zaległości  w składkach do ZUS i do Urzędu  Skarbowego, wszystkie płacone są na bieżąco.

Wszystkie zobowiązania wobec kontrahentów dostaw towarów i usług na 31.12.2008 wynosiły ogółem 73 312,59 zł z tego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę  2 502,73.zł

Na koniec 2008 r. Zakład zatrudniał   62 osoby na umowę o pracę , w tym :  22 pielęgniarki na oddziałach szpitalnych,1 lekarz-pediatra  oraz 4 pielęgniarki w Przychodni Rejonowej; 6 lekarzy jest na umowach kontraktowych z tego 2 w Przychodni i 4 na oddziałach szpitalnych;

Posiadamy Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, pracownię RTG ,USG i gabinet fizykoterapii.

Prace które wykonaliśmy w 2008 r.:

W 2008 r. zakupiliśmy nowy aparat EKG Mr Silver na izbę przyjęć ,koncentrator tlenu Krober na oddziały szpitalne, rejestrator kardiologiczny HOLTER, krzesełko transportowe PENSI do transportu pacjentów do i z samochodu sanitarnego, zestaw komputerowy do dyżurki lekarskiej, kasetę i ekran do aparatu RTG. Przeszkoliliśmy 19 pielęgniarek z zakresu transfuzji i przetaczania krwi. Wymieniliśmy drzwi ewakuacyjne na łączniku oraz stolarkę okienną w pomieszczeniach kuchennych zakładu. Wyremontowaliśmy pomieszczenia na I piętrze Przychodni Rejonowej z przeznaczeniem na dział księgowości oraz kadry. Zakupiliśmy nową szafę na bieżącą i archiwalną dokumentację księgowości , kadr, zamówień publicznych, BHP, P/POŻ.

W 2008 r. zakład zakupił  895,91 mp drewna opałowego na ogólną wartość wraz z transportem  58 531,30 zł.

 

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z  zasadą wiarygodności (dane w księgach są zgodne ze stanem rzeczywistym), zasadą ostrożności (poszczególne składniki aktywów i pasywów wyceniono wg rzeczywiście poniesionych cen na ich nabycie),zasadą  memoriału (ujęto wszystkie przychody i koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego niezależnie od terminu ich zapłaty).   

Na dzień 16.03.2009 r. nie stwierdzono istotnych zagrożeń w  zakresie kontynuacji dalszej działalności. Po dniu bilansowym tj. na dzień 16.03.2009 r. nie wystąpiły zdarzenia nie ujęte w bilansie za w/w okres.

 

 Załączniki:

1)      Rachunek zysków i strat   za 2008 rok,

2)      Bilans na dzień 31.12.2008 rok,

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Dyrektor SP ZOZ w Knyszynie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2010-01-14

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2010-01-14

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2010-01-14