Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Knyszynie w 2015r.

1.

Jednostka kontrolująca

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

Temat kontroli

Kontrola prawidłowości wykorzystania pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji Gminie Knyszyn na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP w latach 2013-2014

Data przeprowadzenia kontroli

25.02.2015r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Brak oceny

Zalecenia pokontrolne

Brak zaleceń

Sposób wykonania zaleceń

--------

2.

Jednostka kontrolująca

Podlaski Urząd Wojewódzki

 

Temat kontroli

Kontrola projektu LT-PL/086 „System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych”.

Data przeprowadzenia kontroli

06.03.2015r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Brak oceny

Zalecenia pokontrolne

Brak zaleceń

Sposób wykonania zaleceń

--------

3.

Jednostka kontrolująca

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

Temat kontroli

Kontrola realizacji projektu „Modernizacja budynku wiejskiego domu kultury w Grądach”

Data przeprowadzenia kontroli

05.03.2015r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Brak oceny.

Zalecenia pokontrolne

Stwierdzono uchybienia wymagające wyjaśnienia dotyczące rozbieżności między kosztorysem ofertowym a stanem faktycznym w pozycjach wykazanych w załączniku nr 5 do Raportu z czynności kontrolnych.

Sposób wykonania zaleceń

Złożono wyjaśnienia.

4.

Jednostka kontrolująca

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku

 

Temat kontroli

Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej na przykładzie wybranych jednostek samorządu terytorialnego

Data przeprowadzenia kontroli

20.08-30.09.2015r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Sporządzono oceny cząstkowe z każdego obszaru kontrolowanego.

Zalecenia pokontrolne

Zamieszczenie  wszystkich wymaganych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Podjęcie – na miarę możliwości finansowych i organizacyjnych gminy – działań promocyjnych i informacyjnych z zakresu świadczonych usług elektronicznych. Przeprowadzenie w Urzędzie okresowego auditu z zakresu bezpieczeństwa informacji, który obejmie badaniem elementy wskazane w § 20 ust. Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.

Sposób wykonania zaleceń

Zamieszczono wymagane informacje na BIP, podjęto działania promujące i informacyjne, podjęto działania w celu przeprowadzenia okresowego auditu z zakresu bezpieczeństwa.

5.

Jednostka kontrolująca

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku

 

Temat kontroli

Działania organów gmin na rzecz zwiększenia liczby użytkowników sieci kanalizacji sanitarnej

Data przeprowadzenia kontroli

24.08.2015r. – 28.10.2015r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Dotychczasowe działania Gminy w zakresie zapewnienia przyłączenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wszystkich zobowiązanych do tego mieszkańców i użytkowników oceniono jako niewystarczające i nieskuteczne.

 

Zalecenia pokontrolne

Zidentyfikowanie wszystkich właścicieli nieruchomości zobowiązanych do podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz podjęcie działań zmierzających do wyegzekwowania tego obowiązku. Założenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Monitorowanie i egzekwowanie od właścicieli zbiorników bezodpływowych obowiązku ich opróżniania. Rzetelne sporządzanie sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz sprawozdań SG-01. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej o możliwości skorzystania przez mieszkańców z dofinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych ze środków funduszy ekologicznych. Podjęcie działań w celu uchwalenia przez Radę Miejską Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Knyszyn.

Sposób wykonania zaleceń

Przekazano informację o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych.

6.

Jednostka kontrolująca

Podlaski Urząd Wojewódzki

 

Temat kontroli

Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 104774B od drogi wojewódzkiej Nr 671 do drogi powiatowej Nr 1399B, drogi powiatowej Nr 1399B na odcinku od wsi Grądy do wsi Zofiówka oraz drogi powiatowej Nr 1398B na odcinku od wsi Zofiówka do drogi wojewódzkiej Nr 671”.

Data przeprowadzenia kontroli

05.10.2015r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Pozytywnie z nieprawidłowością  w związku z naruszeniem § 7 pkt 3 umowy o dofinansowanie Zadania w zakresie kwalifikowalności wydatków niezwiązanych bezpośrednio z realizacją Zadania.

Zalecenia pokontrolne

Brak

Sposób wykonania zaleceń

-----

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Puławska Urszula

Data wytworzenia: 2015-12-31

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2017-11-07

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2017-11-07