Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Knyszynie w 2014r.

1.

Jednostka kontrolująca

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

Temat kontroli

Budowa stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Knyszynie

Data przeprowadzenia kontroli

14-17.03.2014r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

brak

Zalecenia pokontrolne

Złożenie wyjaśnień: dostarczenie kalkulacji kosztów na elementy wykonane z innych materiałów niż przedstawiono w kosztorysie ofertowym: SUW Roboty budowlane lp. 3, 10, 11, 12; dostarczenie dokumentacji zdjęciowej potwierdzającej zamontowanie elementów wcześniej niewykonanych do poz. 13, 14, 62, 38,; udowodnić, ze brakujące tabliczki były zamontowane i zostały skradzione poz. 10, 17; przedstawić dokładne wyjaśnienia do poz. SUW lp. 17 (cokoliki).

Sposób wykonania zaleceń

Złożono wyjaśnienia, dostarczono dokumentację.

2.

Jednostka kontrolująca

Podlaski Urząd Wojewódzki

 

Temat kontroli

Kontrola projektu LT-PL/086 „System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych.

Data przeprowadzenia kontroli

31.03.2014r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Brak

Zalecenia pokontrolne

Brak

Sposób wykonania zaleceń

-------

3.

Jednostka kontrolująca

Podlaski Urząd Wojewódzki

 

Temat kontroli

Kontrola w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29.09.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawy z dnia 17.10.2008r. o zmianie imienia i nazwiska za 2013 rok.

Data przeprowadzenia kontroli

07.04.2014r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Pozytywna z uchybieniami

Zalecenia pokontrolne

Wniesiono uwagi

Sposób wykonania zaleceń

Kierownik USC został zobligowany do uwzględnienia wszelkich uwag zawartych w wystąpieniu. Został pouczony o przestrzeganiu zasad wynikających z ustaw, między innymi: Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania administracyjnego. Sprostowany został akt zgonu Nr 29/2013, podjęto czynności w celu sprostowania aktu urodzenia Nr 1/2013 w pozycji dotyczącej miejsca urodzenia dziecka.

4.

Jednostka kontrolująca

Podlaski wojewódzki Konserwator Zabytków

 

Temat kontroli

Kontrola budynku szpitalnego usytuowanego w Knyszynie przy ul. Grodzieńskiej 96.

Data przeprowadzenia kontroli

07.04.2014r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

brak

Zalecenia pokontrolne

Wykonanie ekspertyzy technicznej stropów drewnianych, sprawdzenie drożności wentylacji, wykonanie projektu budowlanego w oparciu o wyniki w/w ekspertyzy i wyniki badań wentylacji oraz wykonanie wymienionych w zaleceniach robót wewnętrznych i zewnętrznych.

Sposób wykonania zaleceń

Ustalono termin realizacji zaleceń pokontrolnych na 31.12.2018r.

5.

Jednostka kontrolująca

Archiwum Państwowe

 

Temat kontroli

Kontrola problemowa archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Knyszynie

Data przeprowadzenia kontroli

04.04.2014r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Brak

 

Zalecenia pokontrolne

Brak

Sposób wykonania zaleceń

-----

6.

Jednostka kontrolująca

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

 

Temat kontroli

Kontrola miejskiej oczyszczalni ścieków w Knyszynie w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska za rok 2013

Data przeprowadzenia kontroli

28.05. – 28.06.2014r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Brak oceny

Zalecenia pokontrolne

Brak

Sposób wykonania zaleceń

-----

7.

Jednostka kontrolująca

Podlaski Urząd Wojewódzki

 

Temat kontroli

Kontrola w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i pobierania opłat za korzystanie z nich oraz przyjmowania, przesyłania i niszczenia wniosków o wpis do CEIDG za okres od 01.01.2013 do dnia kontroli. Wyboru ławników do sądów okręgowych i rejonowych, prowadzenia rejestru żłóbków i klubów dziecięcych – za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli.

Data przeprowadzenia kontroli

22-23.09.2014r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Ocena pozytywna

Zalecenia pokontrolne

Wydano zalecenia

Sposób wykonania zaleceń

Poinformowano o wykonaniu zaleceń

8.

Jednostka kontrolująca

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

 

Temat kontroli

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym, rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,

Data przeprowadzenia kontroli

21.10.2014r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Brak oceny

Zalecenia pokontrolne

Brak zaleceń

Sposób wykonania zaleceń

-----

9.

Jednostka kontrolująca

Podlaski Urząd Wojewódzki

 

Temat kontroli

Kontrola w zakresie realizacji w 2013 roku Zadania „Przebudowa ulic: j. Piłsudskiego, I. Daszyńskiego, R. Dmowskiego, 11-go Listopada oraz Polnej w Knyszynie”, dofinansowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II bezpieczeństwo-Dostępność –Rozwój”.

Data przeprowadzenia kontroli

21.10.2014r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Ocena Pozytywna

Zalecenia pokontrolne

Brak zaleceń

Sposób wykonania zaleceń

-----

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Puławska Urszula

Data wytworzenia: 2014-12-31

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2017-11-07

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2017-11-07