Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Knyszynie w 2017r.

1.

Jednostka kontrolująca

Podlaski Urząd Wojewódzki

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 

Temat kontroli

Realizacja zadań wynikających z:

- ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

- ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności w zakresie dot. Wykonywania obowiązku meldunkowego i rozstrzygnięć wydanych na podstawie ww. ustawy, za okres od 01.01.2016r. do dnia kontroli

Data przeprowadzenia kontroli

03 kwietnia 2017r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie

Zalecenia pokontrolne

Zachowanie w każdej z prowadzonych spraw meldunkowych pełnej procedury administracyjnej w zakresie dot. Zagwarantowania stronom prawa do zapoznania się z całością materiału dowodowego przed wydaniem decyzji oraz uwzględnienie w podejmowanych rozstrzygnięciach wszystkich elementów decyzji określonych art. 107 k.p.a. w tym pouczenia o terminie i trybie wniesienia odwołania.

Sposób wykonania zaleceń

Zobowiązano się do wykonywania pełnej procedury administracyjnej we wskazanym zakresie

2.

Jednostka kontrolująca

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach

 

Temat kontroli

Kontrola kompleksowa w zakresie stanu sanitarno-technicznego wodociągu w Zofiówce

Data przeprowadzenia kontroli

26 kwietnia 2017 r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Nie stwierdzono nieprawidłowości

Zalecenia pokontrolne

Nie wydano

Sposób wykonania zaleceń

----

3.

Jednostka kontrolująca

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach

 

Temat kontroli

Kontrola kompleksowa w zakresie stanu sanitarno-technicznego wodociągu publicznego w Knyszynie

Data przeprowadzenia kontroli

26 kwietnia 2017 r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Nie stwierdzono nieprawidłowości

Zalecenia pokontrolne

Nie wydano

Sposób wykonania zaleceń

----

4.

Jednostka kontrolująca

Podlaski Kurator Oświaty

 

Temat kontroli

Prawidłowość wykonania umowy nr 13/2016 o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pod nazwą „Z kulturą za pan brat, zdrowo idę w świat” zawartej w dniu 19 lipca 2016 r. w Białymstoku pomiędzy Podlaskim Kuratorem Oświaty, działającym na podstawie Porozumienia z dnia 16 maja 2016 r. zawartego pomiędzy Wojewoda podlaskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach –„Bezpieczna+” a Gminą Knyszyn

Data przeprowadzenia kontroli

23.05.2017 r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Wykonanie zadań oceniono pozytywnie

Zalecenia pokontrolne

Nie wydano

Sposób wykonania zaleceń

----

5.

Jednostka kontrolująca

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 

Temat kontroli

Kontrola stanu zachowania budynku szpitalnego usytuowanego w Knyszynie ul. Grodzieńska 96

Data przeprowadzenia kontroli

26 czerwca 2017r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Brak oceny

 

Zalecenia pokontrolne

Wykonanie przez osobę uprawnioną do projektowania programu działań obejmujących:

- zabezpieczenie otworów okiennych,

- naprawę uszkodzonych fragmentów gzymsów w elewacji wschodniej poprzez przemurowanie poluzowanych cegieł,

- naprawę fragmentu pokrycia dachowego w elewacji wschodniej

-usunięcie z elewacji odspojonych partii tynków

Uzyskanie pozwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie działań zgodnie z w/w programem działań.

Realizację pozwolenia.

Sposób wykonania zaleceń

Poinformowano o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia prac. Uzyskano pozwolenie.

6.

Jednostka kontrolująca

Archiwum Państwowe w Białymstoku

 

Temat kontroli

Postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentację niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Urzędzie Miejskim w Knyszynie

Data przeprowadzenia kontroli

19 września 2017 r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli oraz zalecenia pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne

Sposób wykonania zaleceń

---

7.

Jednostka kontrolująca

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach

 

Temat kontroli

Kontrola Wodociągu Publicznego w Knyszynie – monitoring przeglądowy jakości wody do spożycia

Data przeprowadzenia kontroli

12 września 2017 r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Brak oceny

Zalecenia pokontrolne

----------

Sposób wykonania zaleceń

------

8.

Jednostka kontrolująca

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach

 

Temat kontroli

Kontrola kompleksowa w zakresie oceny warunków zdrowotnych środowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Knyszynie

Data przeprowadzenia kontroli

15 września 2017 r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Nie ma zastrzeżeń.

Zalecenia pokontrolne

----

Sposób wykonania zaleceń

---

9.

Jednostka kontrolująca

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

 

Temat kontroli

Inspekcja gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Data przeprowadzenia kontroli

27 września 2017 r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Bardzo dobra

Zalecenia pokontrolne

Nie wydano

Sposób wykonania zaleceń

---

10.

Jednostka kontrolująca

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

 

Temat kontroli

Zestawienie punktowo-ocenowe działów poddanych kontroli

 

 

Data przeprowadzenia kontroli

27 września 2018r.

 

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Bardzo dobra

Zalecenia pokontrolne

----

Sposób wykonania zaleceń

-----

11

Jednostka kontrolująca

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach

 

Temat kontroli

Kontrola wodociągu publicznego w Zofiówce  – monitoring przeglądowy jakości wody do spożycia

Data przeprowadzenia kontroli

4 października 2017 r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Brak oceny

Zalecenia pokontrolne

----------

Sposób wykonania zaleceń

------

12

Jednostka kontrolująca

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku

 

Temat kontroli

Prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców

Data przeprowadzenia kontroli

28 listopada 2017 r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Ocena pozytywna

Zalecenia pokontrolne

Nie wydano

Sposób wykonania zaleceń

---

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Puławska Urszula

Data wytworzenia: 2018-03-23

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2018-03-23

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2018-03-23