Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Knyszynie w 2016r.

1.

Jednostka kontrolująca

Urząd Kontroli Skarbowej

 

Temat kontroli

Kontrola projektu „Bezpieczeństwo i system e-komunikacji dla poprawy życia społecznego w społecznościach transgranicznych”

Data przeprowadzenia kontroli

28.04-09.05.2016r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

brak

Zalecenia pokontrolne

brak

Sposób wykonania zaleceń

----

2.

Jednostka kontrolująca

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

 

Temat kontroli

Kontrola oczyszczalni ścieków w Knyszynie

Data przeprowadzenia kontroli

17.06-05.07.2016r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Brak oceny, stwierdzono nieprawidłowości: nieprawidłowo prowadzona ewidencja odpadów oraz nieprawidłowości: prowadzenie ewidencji odpadów niezgodne ze stanem rzeczywistym

Zalecenia pokontrolne

Uzupełnienie i prowadzenie na bieżąco pełnej ilościowej i jakościowej ewidencji wytwarzanych odpadów

Sposób wykonania zaleceń

Poinformowano o uzupełnieniu i prowadzeniu na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji wytwarzanych odpadów. Pouczono pracowników oczyszczalni w zakresie prawidłowego, zgodnego ze stanem rzeczywistym prowadzenia ewidencji odpadów.

3.

Jednostka kontrolująca

Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

 

Temat kontroli

Przestrzeganie przepisów ustawy o transporcie drogowym związanych z wydawaniem licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym.

Data przeprowadzenia kontroli

03. – 05.10.2016r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Stwierdzono nieprawidłowości: w okresie kontrolnym nie przedstawiono właściwemu ministrowi informacji o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym. Nie prowadzono działań kontrolnych o których mowa w art. 84 ustawy o transporcie drogowym

Zalecenia pokontrolne

Zobowiązanie do terminowego przesyłania do właściwego ministra do spraw transportu, informacji dotyczącej liczby i zakresu udzielonych licencji i zezwoleń. Wdrożyć właściwą procedurę, by do powyższego naruszenia nie doszło ponownie. Przeprowadzić okresowe kontrole, o których mowa w art. 84 ustawy o transporcie drogowym, w zakresie spełniania przez przedsiębiorców wymogów będących podstawą do wydania licencji na przewóz drogowy taksówką.

Sposób wykonania zaleceń

Poinformowano o zobowiązaniu do przekazywania danych do właściwego ministra, wyjaśniono kwestię przeprowadzania kontroli przedsiębiorców.

4.

Jednostka kontrolująca

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

 

Temat kontroli

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym. Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w budynku administracyjno-biurowym w Knyszynie ul. Rynek 39

Data przeprowadzenia kontroli

06.10.2016r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

brak

Zalecenia pokontrolne

--------

Sposób wykonania zaleceń

-------

5.

Jednostka kontrolująca

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

 

Temat kontroli

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Knyszyn przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Knyszynie za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015r.

Data przeprowadzenia kontroli

12.10.2016 – 06.12.2016r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybienia były w głównej mierze wynikiem nieprzestrzegania lub błędnej interpretacji przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości gminy, a także niewłaściwego funkcjonowania kontroli zarządczej.

 

Zalecenia pokontrolne

1. Niezwłoczne wyeliminowanie sprzecznego z prawem stanu w zakresie obsługi finansowo-księgowej szkół gminy Knyszyn, istniejącego od 1 stycznia 2017 r., przy uwzględnieniu uwag zawartych w części opisowej wystąpienia.

2. Udzielanie pełnomocnictw na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wyłącznie kierownikom jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

3. Bieżące aktualizowanie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości, jak tego wymaga od Pana Burmistrza art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

4. W zakresie sprawozdawczości:

a) ustalanie kwoty dochodów otrzymanych podlegających wykazaniu w sprawozdaniu Rb-27S zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów wskazanych w części opisowej wystąpienia,

b) zaniechanie wykazywania w sprawozdaniu Rb-N należności od H. Klim , w związku z wykreśleniem tego podmiotu z rejestru przedsiębiorców; bieżące monitorowanie możliwości prowadzenia dalszej egzekucji należności od H. Klim w celu ustalenia, czy należność ta powinna być wykazywana w sprawozdaniu Rb-27S, a także czy zasadne jest podjęcie czynności zmierzających do jej umorzenia,

c) prawidłowe wykazywanie w sprawozdaniu Rb-N kwot wynikających z rozliczeń z Ministerstwem Finansów i urzędami skarbowymi z tytułu udziałów w podatkach dochodowych i podatków pobieranych przez urzędy skarbowe,

d) wykazywanie w sprawozdaniu Rb-27S danych w zakresie należności z tytułu odsetek zgodnych z danymi ewidencji księgowej.

5. Zobowiązanie Skarbnika do wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, poprzez:

a) ustalanie dwustronnych sald kont rozrachunkowych w ewidencji syntetycznej w przypadku ujęcia na nich zarówno należności, jak i zobowiązań,

b) naliczanie i ujmowanie w księgach na koniec każdego kwartału wszystkich należnych gminie odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych należności; naliczenie najemcy wskazanemu w protokole kontroli odsetek w wysokości 111,08 zł i podjęcie działań w celu ich wyegzekwowania,

c) ewidencjonowanie przychodów z tytułu czynszu najmu na koncie 720,

d) ewidencjonowanie przychodów z tytułu zbycia składników majątkowych na koncie 760,

e) przypisywanie należności rozłożonych na raty w momencie ich powstania zapisem Wn 226 – Ma 840 w zakresie kwoty przypadającej do spłaty w latach następnych,

f) przenoszenie zaksięgowanych w powyższy sposób należności długoterminowych do należności krótkoterminowych, w wysokości raty przypadającej do spłaty na dany rok, zapisami Wn 221 – Ma 226 oraz Wn 840 – Ma 760 (lub 720 jeżeli nie jest to należność ze zbycia składnika majątkowego),

g) ustalenie rzetelnego stanu należności z tytułu rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności poprzez doksięgowanie na koncie 226 (w księgach 2016 r.) kwoty, o którą była ona w ewidencji zaniżona, wynoszącej 13.328,20 zł,

h) ewidencjonowanie przychodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na koncie 720,

i) ewidencjonowanie na początku roku zapisem Wn 221 – Ma 720 należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego podlegających opłaceniu w danym roku.

6. Dokumentowanie czynności inwentaryzacyjnych w sposób określony przepisami wewnętrznymi.

7. Wyeliminowanie nieprawidłowości dotyczących procedury opracowywania planów finansowych i ich projektów, wskazanych w części opisowej wystąpienia i protokole kontroli.

8. Przedłożenie Radzie Miejskiej projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Knyszyn… poprzez uregulowanie jej treścią zasad wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości na czas nieoznaczony.

9. Zaprzestanie ujmowania jako dochodów majątkowych w par. 077 wpłat dokonywanych przez nabywców nieruchomości tytułem zwrotu kosztów przygotowania przez gminę dokumentacji niezbędnej do zbycia.

10. Ustalenie w umowach z najemcami odrębnie kwoty czynszu najmu a odrębnie kwoty zwrotu kosztów dostarczenia przez gminę mediów do lokalu, mając na względzie argumentację zawartą w części opisowej wystąpienia.

11. W zakresie najmu lokali socjalnych:

a) określenie w umowach z najemcami lokali socjalnych stawki czynszu zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów…,

b) rozliczenie z najemcami czynszu pobranego w wysokości zawyżonej względem przywołanego wyżej przepisu ustawy, wynoszącej za lata 2012-2016 łącznie 9.515,52 zł,

c) zawarcie wszystkich umów najmu lokali socjalnych na czas oznaczony.

12. W zakresie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego:

a) niezwłoczne przeprowadzenie aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

b) terminowe podejmowanie czynności egzekucyjnych wobec zobowiązanych do wniesienia opłat, mając na uwadze niedopuszczenie do upływu terminu ich przedawnienia,

c) zaprzestanie usuwania z ksiąg rachunkowych należności z tytułu użytkowania wieczystego, które nie zostały formalnie umorzone przez Pana Burmistrza po zaistnieniu przesłanek określonych uchwałą Rady Miejskiej podjętą na podstawie art. 59 ustawy o finansach publicznych,

d) ustalenie spadkobierców prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom zmarłym oraz prowadzenie wobec nich czynności egzekucyjnych z tytułu należnej gminie opłaty. Należy przy tym zwrócić uwagę, że ustalenie podmiotu będącego aktualnie właścicielem prawa jest niezbędne w celu zaktualizowania wysokości opłaty, które polega na doręczeniu wypowiedzenia wysokości dotychczasowej opłaty użytkownikowi wieczystemu.

13. Przestrzeganie przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie prawidłowości przeprowadzania i dokumentowania kontroli podatkowych.

14. Prowadzenie kompletnych czynności sprawdzających w zakresie wynikającym z treści wskazanych przepisów Ordynacji podatkowej.

15. Wyjaśnienie i wyeliminowanie wskazanych w protokole i w części opisowej wystąpienia      nieprawidłowości w zakresie danych wykazanych w informacjach i deklaracjach podatkowych oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami. W odpowiedzi na zalecenia przedstawienie wyników (w tym finansowych) poszczególnych ustaleń (dotyczących każdego podatnika).

16. Przestrzeganie przepisów Działu IV Ordynacji podatkowej w zakresie zasad prowadzenia postępowania podatkowego i formalno-prawnej prawidłowości wydawanych decyzji podatkowych.

17. Stosowanie właściwych przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie zaokrąglania wynagrodzeń inkasentów.

18. Przestrzeganie obowiązujących przepisów z zakresu prowadzenia działań upominawczych i egzekucyjnych.

19. Precyzyjne uzasadnianie podstaw przyznania dodatku specjalnego.

20. Odbywanie przez Pana Burmistrza każdej podróży służbowej na podstawie polecenia wyjazdu podpisanego przez osobę upoważnioną w świetle postanowień art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

21. Sporządzanie sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa.

22. Opłacanie faktur za odbiór odpadów komunalnych po otrzymaniu od wykonawcy wszystkich dokumentów rozliczeniowych, których dostarczenie jest według umowy warunkiem dokonania płatności.

23. Zawarcie w umowie z wykonawcą usługi odbioru odpadów komunalnych postanowień zgodnych z przepisami art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie terminu przekazywania określonych tymi przepisami sprawozdań.

24. W zakresie udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego…:

a) zapewnienie, aby postanowienia umów zawieranych z beneficjentami dotacji zawierały spójne postanowienia w zakresie terminu wykorzystania dotacji i terminu realizacji zadania,

b) zaniechanie wskazywania w ogłoszeniu o konkursie, że to komisja konkursowa dokonuje wyboru oferty (ofert), mając na uwadze, że zgodnie z przepisami ustawy do zadań komisji należy ich opiniowanie,

c) zaniechanie wskazywania w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konkursu, że tylko jedna oferta może otrzymać dotację.

25. Sporządzanie planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w terminie zapewniającym objęcie ich postanowieniami każdego roku.

26. Dokonanie zmiany decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomościami, którymi włada ZSO w Knyszynie, poprzez usunięcie postanowień przewidujących wnoszenie przez ZSO opłaty za trwały zarząd nieruchomościami zajętymi na działalność oświatową.

27. W zakresie funduszu sołeckiego:

a) należyte ocenianie zgodności przedsięwzięć uchwalonych przez zebrania wiejskie z przepisami art. 2 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim, mając na uwadze zapobieżenie występowaniu sytuacji bezpodstawnego odrzucania wniosków,

b) zaniechanie częściowego przyjmowania bądź odrzucania wniosków,

c) w przypadku odrzucenia przez Pana wniosku sołectwa akceptowanie wyłącznie takich działań sołtysa powziętych w związku z tą okolicznością, które wynikają z przepisów art. 5 ust. 6 lub ust. 7-8 ustawy o funduszu sołeckim, mając na uwadze również wymóg bezwzględnego zachowania zgodności między treścią dokumentacji przedkładanej przez sołtysa a treścią uchwały zebrania wiejskiego w przedmiocie określenia przedsięwzięcia,

d) zobowiązanie pracowników Urzędu do opisywania dokumentacji wykonania przedsięwzięcia w sposób umożliwiający stwierdzenie zgodności wykonanego zadania z wnioskiem sołectwa.

 

Sposób wykonania zaleceń

Ad. 1.

Rada Miejska w Knyszynie przyjęła Uchwałę Nr XXII/170/17 w dniu 24 lutego 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Knyszyn, zgodnie z przedłożonym w dniu 13 stycznia br. projektem uchwały. Ad. 2.W dniu 27 grudnia 2016 r. nadane zostało pełnomocnictwo kierownikowi Obsługi Finansowo-Księgowej Szkół Gminy Knyszyn wymagane przepisem art. 47 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Ad. 3. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości na bieżąco będzie aktualizowana dokumentacja opisująca zasady rachunkowości.

Ad. 4.

a)    Począwszy od sprawozdania Rb-27S sporządzanego za IV kwartał 2016 r. ustalone zostały kwoty dochodów otrzymanych podlegających wykazaniu w sprawozdaniu Rb-27S zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015) i będą ustalane w następnych okresach sprawozdawczych.

b)    Zaniechano wykazywania w sprawozdaniu Rb-N należności od H. Klim, w związku z wykreśleniem tego podmiotu z rejestru przedsiębiorców. W sprawozdaniu Rb-27S należność jest wykazywana. W dniu 17 lutego 2017 r. został doręczony do Urzędu ponownie wydany tytuł wykonawczy przez Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny. W dniu 28 lutego 2017 r. Gmina Knyszyn wystąpiła do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku z wnioskiem egzekucyjnym wobec H. Klim i jego małżonki o wszczęcie egzekucji z dochodów i wierzytelności, rachunków bankowych lub majątku ruchomego i nieruchomości dłużnika.

c)     W sprawozdaniu Rb-N w pozycji „pozostałe należności” wykazywane są należności od Urzędów Skarbowych jako różnica pomiędzy należnościami pozostałymi do zapłaty ogółem a zaległościami netto.

d)    W sprawozdaniu Rb-27S wykazywane są dane w zakresie należności z tytułu odsetek zgodnych z danymi ewidencji księgowej.

Ad. 5.

a)    Salda kont rozrachunkowych w ewidencji syntetycznej w przypadku ujęcia na nich zarówno należności jak i zobowiązań są dwustronne.

b)    Na koniec każdego kwartału są i będą naliczane i ujmowane w księgach wszystkie należne gminie odsetki z tytułu nieterminowo regulowanych należności. Odnośnie najemcy wskazanego w protokole kontroli wystawiono i wysłano wezwanie do zapłaty.

c)     Przychody z tytułu czynszu najmu ewidencjonowane są na koncie 720.

d)    Przychody z tytułu zbycia składników majątkowych ewidencjonowane są na koncie 760.

e)    Należności rozłożone na raty w momencie ich powstania w zakresie kwoty przypadającej do spłaty w latach następnych przypisywane są zapisem Wn 226 – Ma 840.

f)     Należności długoterminowe zaksięgowane w powyższy sposób przenoszone są do należności krótkoterminowych, w wysokości raty przypadającej do spłaty na dany rok zapisami Wn 221 – Ma 226 oraz Wn 840 – Ma 760 (lub 720 jeżeli nie jest to należność ze zbycia składnika majątkowego).

g)    W dniu 30 listopada 2016 r. ustalono rzetelny stan należności z tytułu rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. Na koncie 226 doksięgowano kwotę 13.328,20 zł.

h)    Na bieżąco przychody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego ewidencjonowane są na koncie 720.

i)      Na początku roku 2017 zaewidencjonowano i corocznie będą ewidencjonowane należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego podlegających opłaceniu w danym roku zapisem Wn 221 – Ma 720.

Ad. 6.

Począwszy od inwentaryzacji rocznej na dzień 31.12.2016 r czynności inwentaryzacyjne dokumentowane są w sposób określony przepisami wewnętrznymi. Ad. 7. Wyeliminowano nieprawidłowości dotyczące procedury opracowywania planów finansowych i ich projektów. Ad. 8.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Knyszyn zostanie przedłożona Radzie Miejskiej w Knyszynie na najbliższej sesji. Ad. 9. W 2016 roku zaprzestano ujmowania jako dochodów majątkowych w paragrafie 077 wpłat dokonywanych przez nabywców nieruchomości tytułem zwrotu kosztów przygotowania przez gminę dokumentacji niezbędnej do zbycia. Ad. 10. W umowach z najemcami, do końca marca 2017 r., zostaną odrębnie ustalone kwoty czynszu i koszty dostarczanych przez gminę mediów.

Ad. 11.

a)    Aneksy do umów najmu lokali socjalnych, w których stawki czynszu zostaną ustalone zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, zostaną zawarte do końca marca 2017 r.

b)    Czynsz pobrany w wysokości zawyżonej zostanie rozliczony z najemcami do końca kwietnia 2017 r.

c)     Do końca marca 2017 r. umowy najmu lokali socjalnych zostaną zawarte na czas oznaczony.

Ad. 12.

a)    Pracownikowi odpowiedzialnemu, którym jest inspektor ds. nieruchomości, geodezji i zamówień publicznych, zostało przekazane polecenie niezwłocznego przeprowadzania aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

b)    Wobec zobowiązanych do wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości będą podejmowane terminowo czynności egzekucyjne.

c)     Należności z tytułu użytkowania wieczystego będą dokładnie analizowane. W przypadku bezskutecznej egzekucji, po zaistnieniu przesłanek określonych Uchwałą Nr XIX/145/16  Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobów i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych – podjętą na podstawie art. 59 ustawy o finansach publicznych - będzie rozważona ewentualna możliwość umorzenia należności przez Burmistrza.

d)    Pracownikowi odpowiedzialnemu, którym jest inspektor ds. nieruchomości, geodezji i zamówień publicznych, zostało przekazane polecenie ustalenia spadkobierców prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom zmarłym.

Ad. 13.

Będą przestrzegane przepisy Ordynacji podatkowej w zakresie prawidłowości przeprowadzania i dokumentowania kontroli podatkowych. Ad. 14.  Będą prowadzone kompletne czynności sprawdzające w zakresie wynikającym z treści wskazanych przepisów Ordynacji podatkowej. Ad. 15. W przypadku „Mota Engil Central Europe” Spółka Akcyjna powierzchnia budynków wykazana w deklaracji zgadza się z powierzchnią użytkową zakupionych budynków widniejącą w akcie notarialnym.

Odnośnie Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej prowadzone są czynności wyjaśniające. „Pamex” P. Kupiec, A. Malesiński spółka jawna złożyła korektę deklaracji na podatek od nieruchomości za 2015 rok i wpłaciła podatek w kwocie 10,00 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knyszynie złożył deklarację na podatek od nieruchomości za rok 2015 i wpłacił podatek w kwocie 200,00 zł. Obsługa Finansowo-Księgowa Szkół Gminy Knyszyn złożyła deklarację na podatek od nieruchomości za rok 2015 i 2016 oraz wpłaciła podatek w kwocie 198,00 zł.

Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. złożyło korektę deklaracji na podatek rolny i leśny za rok 2015. W wyniku korekty powstała nadpłata za rok 2015 w kwocie 447,00 zł, która została zwrócona dla Spółki.

W przypadku Parafii Prawosławnej w Wasilkowie wezwano podatnika do złożenia deklaracji za lata 2015 i 2016. W przypadku Powiatu Monieckiego ustalono, że posiadane użytki rolne są w trwałym zarządzie SP ZOZ w Mońkach i deklaracja jest składana przez SP ZOZ.

Purta Paweł złożył informacje w sprawie podatku od nieruchomości i wykazał grunty związane z działalnością gospodarczą. Została zmieniona decyzja w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego. Podatek za 2015 rok wzrósł o 54,00 zł.

Gmina Białystok złożyła deklarację na podatek leśny za lata 2015, 2016 i wpłaciła należny podatek w kwocie 145,00 zł.

Podatnika o numerze konta 2106020 wezwano do złożenia aktualnej powierzchni budynku mieszkalnego. W przypadku podatników o numerach kont: 120005, 20002, 108012, 30033 prowadzone jest postępowanie w celu wyeliminowania nieprawidłowości poprzez utworzenie oddzielnych kont dla podatników posiadających grunty we współwłasności małżeńskiej i grunty stanowiące własność podatnika.

Podatnikowi o numerze konta 160105 zmieniono decyzję w sprawie ustalenia wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2015 i 2016. Podatek za te lata wzrósł o 516,00 zł.

Podatnicy o numerach kont 80061 i 180011 złożyli informacje w sprawie podatku leśnego. Podatnik o numerze konta 30033 złożył informacje w sprawie podatku rolnego i podatku leśnego. W wyniku zmiany decyzji podatek w 2015 r. zmniejszył się o kwotę 28,00 zł, natomiast w 2016 r. o kwotę 27,00 zł. Podatnik o numerze konta 6000032 złożył korektę deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych w dniu 20.02.2017 r.

Podatnik o numerze konta 6000006 złożył korektę deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych w dniu 20.12.2016 r. i wpłacił podatek w kwocie 318,00 zł w dniu 27.12.2016 r. Ad. 16. Na bieżąco będą przestrzegane przepisy Działu IV Ordynacji podatkowej w zakresie zasad prowadzenia postępowania podatkowego i formalno-prawnej prawidłowości wydawanych decyzji podatkowych. Ad. 17.

Przestrzegane będą przepisy art. 63 §1 Ordynacji podatkowej w zakresie zaokrąglania wynagrodzeń inkasentów. Ad. 18. Zobowiązano pracowników do bieżącego przestrzegania przepisów z zakresu prowadzenia działań upominawczych i egzekucyjnych. Ad. 19. Przyznanie dodatku specjalnego pracownikowi zawierało będzie uzasadnienie tj. rodzaj zwiększonych obowiązków. Ad. 20. Podróże służbowe odbywane przez Burmistrza na podstawie polecenia wyjazdu podpisane będą przez osobę upoważnioną w świetle postanowień art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych. Ad. 21. Sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych będą sporządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pracownik odpowiedzialny został pouczony w tym zakresie. Ad. 22. Faktury za odbiór odpadów komunalnych będą opłacane po otrzymaniu od wykonawcy wszystkich dokumentów rozliczeniowych, których dostarczenie jest według umowy warunkiem dokonania płatności. Ad. 23. W umowie z wykonawcą odbioru odpadów komunalnych na rok 2017 zostały zawarte postanowienia zgodne z przepisami art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie terminu przekazywania określonych tymi przepisami sprawozdań. Ad. 24.

W zakresie udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych pracownik odpowiedzialny został pouczony w poniższych kwestiach:

a)    Umowy zawierane z beneficjentami dotacji będą zawierały spójne postanowienia w zakresie terminu wykorzystania dotacji i terminu realizacji zadania.

b)    W ogłoszeniu o konkursie nie będzie wskazywane, że komisja konkursowa dokona wyboru oferty.

c)     W ogłoszeniu o przeprowadzeniu konkursu nie będzie wskazywane, że tylko jedna oferta może otrzymać dotację.

Ad. 25. Zarządzeniem Burmistrza Nr 177/16 Burmistrza Knyszyna z dnia 22 czerwca 2016 r. przyjęto plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminy Knyszyn na okres 3 lat. Ad. 26. Została zmieniona decyzja w prawie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomościami, którymi włada ZSO w Knyszynie, poprzez usunięcie postanowień przewidujących wnoszenie przez ZSO opłaty za trwały zarząd nieruchomościami zajętymi na działalność oświatową.

Ad. 27.  W zakresie funduszu sołeckiego:

a)    Zwrócona będzie szczególna uwaga na należyte ocenianie zgodności przedsięwzięć uchwalonych przez zebrania wiejskie z przepisami art. 2 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim aby zapobiec bezpodstawnemu odrzucaniu wniosków.

b)    W najbliższym terminie rozpatrywania wniosków nie będzie częściowego przyjmowania bądź odrzucania wniosków.

c)     W przypadku odrzucenia wniosku sołectwa przez Burmistrza akceptowane będą wyłącznie działania sołtysa podjęte w związku z tą okolicznością, które wynikają z przepisów art. 5ust. 6 lub ust. 7-8 ustawy o funduszu sołeckim. Sprawdzana będzie zgodność między treścią dokumentacji przedkładanej przez sołtysa a treścią uchwały zebrania wiejskiego w przedmiocie określenia przedsięwzięcia.

d)    Zobowiązano pracownicę Urzędu prowadzącą sprawy związane z realizacją ustawy o funduszu sołeckim do sprawdzania, czy dokumentacja wykonania przedsięwzięcia jest opisana w sposób umożliwiający stwierdzenie zgodności wykonanego zadania z wnioskiem sołectwa.

 

6.

Jednostka kontrolująca

Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

 

Temat kontroli

Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Knyszynie dotycząca Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie

Data przeprowadzenia kontroli

04.11.2016r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Ustalono, że kontrolowany podmiot nie naliczał opłat za wody popłuczne powstające w wyniku płukania instalacji do uzdatniania wody na ujęciu w Knyszynie i Zofiówce, wprowadzane do rowu melioracyjnego.

Zalecenia pokontrolne

Zobowiązano do przedłożenia korekt zbiorczych zestawień informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat wraz z wykazami dotyczącymi wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi uwzględniającymi opłatę za wody popłuczne wprowadzane do ziemi za okres od II półrocza 2010 r. do końca 2015r. Wniesienia opłat w wysokościach stanowiących różnicę pomiędzy opłatami należnymi a wynikającymi z dotychczas złożonych wykazów z tytułu odprowadzania ścieków w okresie od II półrocza 2010 r. do końca 2015 r. wraz z odsetkami za zwlokę.

Sposób wykonania zaleceń

Przedłożono korekty zbiorcze zestawień informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat wraz z wykazami dotyczącymi wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi uwzględniającymi opłatę za wody popłuczne  wprowadzane do ziemi za okres od II półrocza 2010 r. do końca 2015r.

7.

Jednostka kontrolująca

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

 

Temat kontroli

Kontrola realizacji zadań dotyczących zamykania składowisk odpadów komunalnych określonych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014r.

Data przeprowadzenia kontroli

05-30.12.2016r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Stwierdzono naruszenia: badania monitoringowe są prowadzone niezgodnie z przepisami, uszkodzony brodzik w stopniu uniemożliwiającym jego użytkowanie, zarządzający nie posiada świadectwa kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami. Stwierdzono nieprawidłowości: brak pełnego monitoringu składowiska.

Zalecenia pokontrolne

Podjąć działania w cel naprawy brodzika, prowadzić badania monitoringowe eksploatowanego składowiska ,

Sposób wykonania zaleceń

Z dniem 1 stycznia 2017 składowisko odpadów zostało przekazane w użyczenie spółce BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym. Zarządzenie pokontrolne zostało przekazane nowemu zarządcy, który zobowiązał się do opracowania projektu rekultywacji  oraz będzie zarządzał składowiskiem zgodnie z wymogami prawnymi.

8.

Jednostka kontrolująca

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach

 

Temat kontroli

Kontrola kompleksowa w zakresie oceny warunków zdrowotnych środowiska pracy.

Data przeprowadzenia kontroli

13.12.2016r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Brak oceny – nie wykazano nieprawidłowości

Zalecenia pokontrolne

Brak zaleceń

Sposób wykonania zaleceń

-----

9.

Jednostka kontrolująca

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach

 

Temat kontroli

Kontrola kompleksowa dotycząca stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego w Zofiówce

Data przeprowadzenia kontroli

16.11.2016r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Brak oceny – nie wykazano nieprawidłowości

Zalecenia pokontrolne

Brak zaleceń

Sposób wykonania zaleceń

-----

10.

Jednostka kontrolująca

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach

 

Temat kontroli

Kontrola kompleksowa dotycząca stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego w Knyszynie

 

Data przeprowadzenia kontroli

4,7,11,14,16,18 października 2013r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Brak oceny – nie wykazano nieprawidłowości

Zalecenia pokontrolne

Brak zaleceń

Sposób wykonania zaleceń

-----------

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Puławska Urszula

Data wytworzenia: 2017-11-08

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2020-05-21

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2017-11-08