Dokumentacja kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2018 r.

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Knyszynie w 2018r.

1.

Jednostka kontrolująca

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

 

Temat kontroli

1.       Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na 2014 rok.

2.       Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część wyrównawczą subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z wykazywaniem danych w sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych Rb-PDP, stanowiących podstawę jej naliczenia na 2015 rok. 

 

Data przeprowadzenia kontroli

10.01.2018-26.02.2018

Ocena sformowana w wyniku kontroli

1.       Audytujący pozytywnie z zastrzeżeniami oceniają rzetelność wykazywania przez Gminę Knyszyn w sprawozdawczości budżetowej za 2013 r. danych będących podstawą przyznawania części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2013. Stwierdzone nieprawidłowości pozostają w zasadzie bez wpływu na wysokość przyznanej części wyrównawczej subwencji ogólnej.

2.       Rzetelność wykazywania przez podległe Gminie Knyszyn placówki oświatowe , danych w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2013r. będących podstawą przyznawania części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 , audytujący oceniają pozytywnie z zastrzeżeniami. Stwierdzona nieprawidłowość dotyczy wykazania w systemie ucznia niepełnosprawnego, którego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego , wydane po wymaganym przepisami terminie było kontynuacją orzeczenia wydanego na poprzedni etap edukacji.

Zalecenia pokontrolne

Nie wydano. W wyniku przeprowadzonego audytu stwierdzono, że Gmina Knyszyn otrzymała nienależnie część oświatową subwencji ogólnej na 2014 r. w kwocie 22 012,96 zł na skutek nieprawidłowo wprowadzonych danych do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2013r.

W zakresie wykonywania obowiązków związanych z wykazywaniem danych w sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych Rb-PDP za 2013r. stanowiących podstawę do naliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2015r. stwierdzono , że Gmina Knyszyn zaniżyła dochody podatkowe o łączną kwotę 2 039,89 zł.

Sposób wykonania zaleceń

----

2.

Jednostka kontrolująca

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

Temat kontroli

Kontrola projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1408B do wsi Jaskra i drogi powiatowej Nr 1406B do wsi Czechowizna”

Data przeprowadzenia kontroli

06-07.02.2018r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Stwierdzono rozbieżności między przedłożonymi do wniosku o płatność końcową, kosztorysami powykonawczymi a stanem faktycznym stwierdzonym w Raporcie z czynności kontrolnych Nr 10/7.2.1/0013/18 z dnia 08.02.2018r.

Zalecenia pokontrolne

Nie wydano. Poproszono o złożenie wyjaśnień.

Sposób wykonania zaleceń

Pismem z dnia 21.02.2018 r. złożono wyjaśnienia do raportu

3.

Jednostka kontrolująca

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY  POLSKIE

 

Temat kontroli

Kontrola gospodarowania wodami dotycząca przestrzegania przez Urząd Miejski w Knyszynie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych w zakresie: poboru wód podziemnych i wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Data przeprowadzenia kontroli

25.04.2018 – 30.06.2018r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Nie stwierdzono nieprawidłowości

Zalecenia pokontrolne

Nie wydano

Sposób wykonania zaleceń

----

4.

Jednostka kontrolująca

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach

 

Temat kontroli

Kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego i technicznego obiektu Ustęp Publiczny  w Knyszynie

Data przeprowadzenia kontroli

16.05.2018 r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Stan sanitarno-higieniczny oraz techniczny obiektu nie budzi zastrzeżeń.

Zalecenia pokontrolne

Nie wydano

Sposób wykonania zaleceń

----

5.

Jednostka kontrolująca

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy

 

Temat kontroli

Stan przestrzegania przez pracodawcę wybranych przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy tj.:

- nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,

- czasu pracy

- wypłaty pracownikom wynagrodzenia i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,

- urlopów wypoczynkowych,

- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

- technicznego bezpieczeństwa pracy w zakresie przygotowania pracowników do pracy, wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze,

- danych zawartych w ZUS IWA

Data przeprowadzenia kontroli

9,10,15,16.05.2018r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Brak oceny

 

Zalecenia pokontrolne

Wydano nakaz : poddać kolejnemu szkoleniu okresowemu z zakresu bhp dla osób kierujących pracownikami, poddać pierwszemu szkoleniu okresowemu z zakresu bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych. Wydano zalecenia dotyczące ewidencji czasu pracy, wydawania świadectw pracy, potrąceń z wynagrodzeń.

Sposób wykonania zaleceń

Poinformowano o wykonaniu zaleceń

6.

Jednostka kontrolująca

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

 

Temat kontroli

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Knyszynie – kontrola przestrzegania przepisów przeciw pożarowych, ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciw pożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym, rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Data przeprowadzenia kontroli

11.07.2018 r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli oraz zalecenia pokontrolne

Nie stwierdzono nieprawidłowości

Sposób wykonania zaleceń

---

7.

Jednostka kontrolująca

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach

 

Temat kontroli

Kontrola Wodociągu Publicznego w Knyszynie – monitoring przeglądowy jakości wody do spożycia

Data przeprowadzenia kontroli

29.08.2018 r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Brak oceny. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zalecenia pokontrolne

----------

Sposób wykonania zaleceń

------

8.

Jednostka kontrolująca

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY  POLSKIE

 

Temat kontroli

Kontrola gospodarowania wodami dotycząca przestrzegania przez Urząd Miejski w Knyszynie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych w zakresie: poboru wód podziemnych i wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

Data przeprowadzenia kontroli

17.09.2018 r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Brak oceny

Zalecenia pokontrolne

----

Sposób wykonania zaleceń

---

9.

Jednostka kontrolująca

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach

 

Temat kontroli

Dokonanie odbioru technicznego przebudowanego targowiska miejskiego w Knyszynie zlokalizowanego w Knyszynie przy ul. Jagiellońskiej

Data przeprowadzenia kontroli

20.09.2018 r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Nieprawidłowości nie stwierdzono

Zalecenia pokontrolne

Nie wydano

Sposób wykonania zaleceń

---

10.

Jednostka kontrolująca

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach

 

Temat kontroli

Kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu technicznego wodociągu w Knyszynie

 

 

Data przeprowadzenia kontroli

06.11.2018 r.

 

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Nieprawidłowości nie stwierdzono

Zalecenia pokontrolne

----

Sposób wykonania zaleceń

-----

11

Jednostka kontrolująca

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach

 

Temat kontroli

Kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu technicznego wodociągu w Zofiówce

 

Data przeprowadzenia kontroli

06.11.2018 r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Nieprawidłowości nie stwierdzono

Zalecenia pokontrolne

----------

Sposób wykonania zaleceń

------

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Puławska Urszula

Data wytworzenia: 2019-06-25

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2019-06-25

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2019-06-25