Dokumentacja kontroli zewnętrznych z 2009 roku

 

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Gminy Knyszyn w roku 2009.

 

W roku 2009 w jednostkach organizacyjnych Gminy Knyszyn organy kontroli zewnetrznej przeprowadziły nastepujaące kontrole:

1. Kontrola przeprowadzona w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska:

Protokół Kontroli

2. Kontrola przeprowadzona w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych  Oddział w Białymstoku w zakresie:

- Prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

- ustalania uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, oraz sprawdzanie prawidłowości obliczania przez płatników składek kwot wyrównań zasiłkóworaz odsetek od kwot tych wyrównań i ich rozliczania w ciężar składek na ubezpoieczenia społeczne w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r.

- prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,

- prawidłowości wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

 3. Kontrola problemowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie przez Podlaski Urząd Wojewódzki w zakresie:

- Spraw organizacyjnych: upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych, organizacja realizacji przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych ( stworzenie komórki organizacyjnej zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, kwalifikacje pracowników wykonujących zadanie)

- przyznawania świadczeń rodzinnych: liczba zasiłów, rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych przyznbanych w okresie objętym kontrolą; prawidłowośc wypełnienia wniosku i dołączenie niezbędnych dokumentów określonych aktem wykonawczym; zasadność przyznawania świadczeń rodzinnych; prawidłowośc prowadzenia postepowań w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji administarcyjnych przyznających świadczenia rodzinne; prawidłowość postępowania w sprawie zwrtou nienależnie pobranych świadczeń; prawidłowość postępowania w sprawach z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin.

 4. Kontrola Problemowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie przez Podlaski Urząd Wojewódzki w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

5. Kontrola przeprowadzona w Zakładzie Gospodaki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku w zakresie przestrzegania wymogów ochrony środowiska na składaowisku odpadów innych niż niebezpiecznie i obojętne w miejscowości kol. Knyszyn, gm. Knyszyn.

 

Dokumentacja z przeprowadzonych kontroli dostepna jest do wglądu - na wniosek zainteresowanego - w Referacie Organizacyjnym urzędu (pok. nr 12).

 

Metryka strony

Udostępniający: Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2010-01-08

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2010-01-11

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2010-01-08