Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Knyszynie w 2013r.

 

1.

Jednostka kontrolująca

Podlaski Urząd Wojewódzki

 

Temat kontroli

Kontrola w zakresie oceny przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r.

Data przeprowadzenia kontroli

04.02.2013r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Ocena pozytywna

Zalecenia pokontrolne

brak

Sposób wykonania zaleceń

------

2.

Jednostka kontrolująca

Podlaski Urząd Wojewódzki

 

Temat kontroli

Wykorzystanie dotacji udzielonych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych gminy Knyszyn z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wykonania dochodów budżetu państwa za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Data przeprowadzenia kontroli

28-29.01.2013r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Pozytywnie z uchybieniami

Zalecenia pokontrolne

Dostosowanie zakresów czynności pracowników ośrodka do wykonywanych obowiązków służbowych

Sposób wykonania zaleceń

Zmieniono zakres czynności pracownika socjalnego

3.

Jednostka kontrolująca

Wojewódzki Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

 

Temat kontroli

Kontrola zgodności realizowanego zadania z umową zawartą z WF. Kontrola zadania w terenie realizowanych robót, potwierdzenie wykonania części zadania określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym

Data przeprowadzenia kontroli

11.01.2013r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Brak

Zalecenia pokontrolne

--------

Sposób wykonania zaleceń

---------

4.

Jednostka kontrolująca

Archiwum Państwowe w Białymstoku

 

Temat kontroli

Kontrola ogólna archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Knyszynie

Data przeprowadzenia kontroli

19.09.2013r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

brak

Zalecenia pokontrolne

--------

Sposób wykonania zaleceń

Ustnie ustalono, że : lokal archiwum zakładowego zostanie wyposażony w osuszacz, zostaną wprowadzone zarządzeniem kierownika jednostki wzory formularzy zgodnie z wytycznymi obowiązujących przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

5.

Jednostka kontrolująca

Podlaski Urząd Wojewódzki

 

Temat kontroli

Realizacja prac na obiektach cmentarnictwa wojennego wynikających z zawartych porozumień związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych za okres od 1 stycznia 2012r. do dnia kontroli.

Data przeprowadzenia kontroli

30.08.2013r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Ocena pozytywna

 

Zalecenia pokontrolne

Brak

Sposób wykonania zaleceń

-----

6.

Jednostka kontrolująca

Wojewódzki Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

 

Temat kontroli

Kontrola zgodności realizowanego zadania z umowami zawartymi z WF. Kontrola w terenie realizowanych robót, potwierdzenie wykonania zadania określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym w zakresie przekazania pierwszych transzy pożyczki

Data przeprowadzenia kontroli

13.08.2013r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Brak oceny

Zalecenia pokontrolne

------

Sposób wykonania zaleceń

-----

7.

Jednostka kontrolująca

Podlaski Urząd Wojewódzki

 

Temat kontroli

Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na zadanie polegające na utworzeniu szkolnego placu zabaw, zrealizowane w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki , wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – Radosna szkoła, za okres od 13 października 2011 do dnia kontroli

Data przeprowadzenia kontroli

Od 06.09.2013 do 12.09.2013r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Ocena pozytywna

Zalecenia pokontrolne

Brak zaleceń

Sposób wykonania zaleceń

--------

8.

Jednostka kontrolująca

Wojewódzki Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

 

Temat kontroli

Kontrola zgodności realizowanego zadania z umowami zawartymi z WF. Kontrola w terenie realizowanych robót, potwierdzenie wykonania zadania określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym w zakresie przekazania drugiej transzy pożyczki

Data przeprowadzenia kontroli

13.08.2013r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Brak oceny – nie wykazano nieprawidłowości

Zalecenia pokontrolne

Brak zaleceń

Sposób wykonania zaleceń

-----

9.

Jednostka kontrolująca

Wojewódzki Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

 

Temat kontroli

Kontrola zgodności realizowanego zadania z umową zawartą z WF. Kontrola zadania  w terenie realizowanych robót, potwierdzenie wykonania zadania określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Data przeprowadzenia kontroli

27.09.2013r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Brak oceny – nie wykazano nieprawidłowości

Zalecenia pokontrolne

Brak zaleceń

Sposób wykonania zaleceń

-----

10.

Jednostka kontrolująca

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku

 

Temat kontroli

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

 

 

Data przeprowadzenia kontroli

4,7,11,14,16,18 października 2013r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Brak oceny

Zalecenia pokontrolne

-------------

Sposób wykonania zaleceń

-----------

11.

Jednostka kontrolująca

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

 

Temat kontroli

Przegląd stanu technicznego jednostki OSP w KSRG/OSP w Knyszynie

Data przeprowadzenia kontroli

08.10.2013r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Brak oceny

Zalecenia pokontrolne

------

Sposób wykonania zaleceń

------

12.

Jednostka kontrolująca

Podlaski Urząd Wojewódzki

 

Temat kontroli

Kontrola w zakresie spraw wojskowych i akcji kurierskiej

Data przeprowadzenia kontroli

27.11.2013r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Zastrzeżone

Zalecenia pokontrolne

Zastrzeżone

Sposób wykonania zaleceń

zastrzeżone

13.

Jednostka kontrolująca

Starostwo powiatowe w Mońkach

 

Temat kontroli

Kontrola problemowa z zakresu obrony cywilnej w Urzędzie Miejskim w Knyszyn

Data przeprowadzenia kontroli

13.12.2013r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Brak oceny

Zalecenia pokontrolne

- uzupełnić wskazane w protokole braki w dokumentacji,

- podczas opracowywania rocznych wytycznych do działalności w zakresie obrony cywilnej zaplanować większa ilość szkoleń członków formacji obrony cywilnej oraz ludności z zakresu powszechnej samoobrony w celu utrzymania odpowiedniego stanu wyszkolenia oraz niezbędnego poziomu wiedzy,

- w ciągu 30 dni od daty otrzymania protokołu przesłać Staroście Monieckiemu informację o podjętych działaniach w związku z zaleceniami zawartymi w protokole.

Sposób wykonania zaleceń

Uzupełniono braki w dokumentacji, zaktualizowano dokumenty, zaplanowano zwiększenie na rok 2014 liczby szkoleń

14.

Temat kontroli

Wojewódzki Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Kontrola zgodności realizowanego zadania z umowami zawartymi z WF. Kontrola  w terenie realizowanych robót, potwierdzenie wykonania zadania określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym w zakresie przekazania trzecich transzy pożyczek.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Brak oceny

Zalecenia pokontrolne

--------------

Sposób wykonania zaleceń

--------------

 

Metryka strony

Udostępniający: Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2014-12-17

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2014-12-17

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2014-12-17