Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Knyszynie w 2012r.

 

1.

Jednostka kontrolująca

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

Temat kontroli

Kontrola trwałości projektu „Przebudowa ulic w Knyszynie” nr WND-RPPD.02.01.02-20-120/08

Data przeprowadzenia kontroli

22.05.2012 r. – 05.06.2012 r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Nie sformułowano oceny ogólnej

Zalecenia pokontrolne

brak

Sposób wykonania zaleceń

-----------------

2.

Jednostka kontrolująca

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

Temat kontroli

Kontrola „Wyposażenie placu zabaw w Knyszynie jako miejsca rekreacji na terenie gminy”

Data przeprowadzenia kontroli

16.07.2012 r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Nie sformułowano oceny ogólnej

Zalecenia pokontrolne

brak

Sposób wykonania zaleceń

---------

3.

Jednostka kontrolująca

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku

 

Temat kontroli

Realizacja i wykorzystanie dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w latach 2010-2012  (do 30 czerwca)

Data przeprowadzenia kontroli

Od 13.08.2012r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Negatywnie oceniono wykorzystanie w latach 2010-2012 (I półrocze) środków pochodzących z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości oceniono wywiązywanie się przez organy gminy z zadań dotyczących regulacji lokalnego rynku napojów alkoholowych.

Zalecenia pokontrolne

- pracowanie i wdrożenie programu przeciwdziałania narkomanii oraz przygotowanie projektów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o rzetelną analizę aktualnych potrzeb i uwarunkowań lokalnych,

- egzekwowanie od podmiotów ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kompletnych wniosków, w szczególności poprzez wzywanie do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,

-dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych poprzez osoby posiadające stosowne upoważnienie Burmistrza oraz rozszerzenie zakresu i częstotliwości kontroli,

- zapewnienie wykorzystania środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyłącznie na realizację zadań wskazanych w ustawie.

Sposób wykonania zaleceń

- rozpoczęto prace nad opracowaniem programu w oparciu o odpowiednie diagnozy środowiskowe

- zobowiązano się do rozpatrywania wyłącznie kompletnych wniosków

-wydano zarządzenie w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

- zobowiązano się do prawidłowego wykorzystania środków z opłat

4.

Jednostka kontrolująca

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku

 

Temat kontroli

Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Data przeprowadzenia kontroli

07.09.2012 r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Ocena pozytywna pomimo stwierdzonej nieprawidłowości

Zalecenia pokontrolne

- podjęcie działań w celu dostosowania pomieszczenia wyznaczonego na palarnię do wymogów ustawy antynikotynowej

Sposób wykonania zaleceń

- likwidacja palarni – zmiana przeznaczenia pomieszczenia.

5.

Jednostka kontrolująca

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

 

Temat kontroli

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Knyszyn przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Knyszynie za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Data przeprowadzenia kontroli

od 16.11.2012r. do 15.01.2013r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

brak oceny

Zalecenia pokontrolne

- powierzenie skarbnikowi Gminy obowiązków i odpowiedzialności w zakresie wynikającym z przepisów art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

-  dostosowanie opisu konta 130 w zakładowym planie kont do rozwiązań faktycznie stosowanych w ewidencji Urzędu

- zobowiązanie Skarbnika do wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie ewidencji księgowej,

- konsekwentne planowanie jako majątkowych wydatków budżetu wydatków na urządzanie poszczególnych placów zabaw

- wystąpienie do kierownika MOPS z wnioskami dotyczącymi wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych na podstawie sprawozdawczości tej jednostki,

- sporządzenie sprawozdawczości finansowej przy uwzględnieniu uwag zawartych w części opisowej wystąpienia, wskazujących nieprawidłowe wykazywanie danych w jednostkowym rachunku zysków i strat oraz jednostkowym zestawieniu zmian w funduszu Urzędu Miejskiego,

- dołożenie staranności w zakresie weryfikacji danych planu finansowego ZGKiM załączanego do uchwały budżetowej, w szczególności danych dotyczących planu przychodów zakładu z dotacji przedmiotowej oraz zgodności stanu środków obrotowych ze stanem ustalonym za rok poprzedzający rok budżetowy

- przeprowadzenie aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste w stosunku do podmiotów wskazanych w części opisowej wystąpienia,

- gromadzenia dokumentacji podatkowej umożliwiającej prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie wynikającym z treści wskazanych przepisów Ordynacji podatkowej,

- wyeliminowanie wskazanych w protokole kontroli nieprawidłowości w zakresie danych wykazanych w informacjach i deklaracjach podatkowych oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami. w odpowiedzi na zalecenia przedstawić wyniki poszczególnych ustaleń, w tym także w aspekcie finansowym,

- przestrzeganie przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie prowadzenia postępowania podatkowego oraz wymogów formalnych dotyczących wydawanych decyzji,

- prowadzenie ewidencji upomnień

- w zakresie funduszu sołeckiego ustalenie kwoty bazowej na potrzeby obliczenia funduszu w oparciu o prawidłową liczbę mieszkańców oraz zapewnienie spójności i rzetelności dokumentacji dostarczanej przez sołectwa w zakresie dat wykazywanych we wnioskach w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego i dat podjęcia uchwał przez zebrania wiejskie,

- rozliczenie z ZGKiM należnej zakładowi dotacji przedmiotowej za 2011 i 2012 r. w łącznej wysokości 6 649,10 zł.  

 

 

Sposób wykonania zaleceń

Skarbnikowi powierzono obowiązki i odpowiedzialności w zakresie wynikającym z ustawy o finansach publicznych, dostosowano opis konta 130, wyeliminowano nieprawidłowości w zakresie ewidencji księgowej, skierowano pismo do kierownika MOPS z wnioskami dotyczącymi stwierdzonych nieprawidłowości, dołożono szczególnej staranności w zakresie weryfikacji danych, zobowiązano odpowiedzialnych pracowników do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości, przystąpiono do wyeliminowania w zakresie danych wykazanych w informacjach i deklaracjach podatkowych. Należną ZGKiM dotacje przedmiotowa zaksięgowano w urzędzie i w ZGKiM na dzień 31.12.2012  na odpowiednich kontach zgodnie ze wskazaniem w protokole z kontroli.

6.

Jednostka kontrolująca

Podlaski Urząd Wojewódzki

 

Temat kontroli

Kontrola problemowa realizacji zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Knyszynie

Data przeprowadzenia kontroli

23 listopada 2012 r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Nie sformułowano oceny ogólnej

Zalecenia pokontrolne

brak

Sposób wykonania zaleceń

---------------

7.

Jednostka kontrolująca

Podlaski Urząd Wojewódzki

 

Temat kontroli

Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na zadanie „Remont drogi gminnej nr 104791B (ul. Goniądzka) i drogi powiatowej nr 2337B (ul. Rynek) – od drogi krajowej nr 65 do drogi wojewódzkiej nr 671 w Knyszynie”.

Data przeprowadzenia kontroli

28.11.2012r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

pozytywna

Zalecenia pokontrolne

- brak

Sposób wykonania zaleceń

--------

8.

Jednostka kontrolująca

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

 

Temat kontroli

Sprawdzenie realizacji przez gminy zadań dot. organizacji systemu gospodarowania odpadami i nadzoru gospodarowania odpadami oraz ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania

Data przeprowadzenia kontroli

Od 18.12.2012r. do 27.12.2012r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

- brak oceny

Zalecenia pokontrolne

---------

Sposób wykonania zaleceń

---------

 

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Urząd Wojewódzki

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2012-07-12

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2014-12-17

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2012-07-12