Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Knyszynie w 2006r.

1.

Jednostka kontrolująca

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

Temat kontroli

Kontrola na zakończenie realizacji projektu Nr Z/2.20/II/2.2/43/05 „Wsparcie edukacji uczniów LO w Knyszynie – część II”

Data przeprowadzenia kontroli

08.09.2006 r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Brak oceny

Zalecenia pokontrolne

Nie wydano

Sposób wykonania zaleceń

----

2.

Jednostka kontrolująca

Podlaski Urząd Wojewódzki

 

Temat kontroli

Kontrola problemowa Urzędu Stanu Cywilnego- realizacja zadań wynikających z: ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów, ustawy o zmianie imion i nazwisk.

Data przeprowadzenia kontroli

30.11.2006 i 05.12.2006r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Pozytywna

Zalecenia pokontrolne

W dalszej pracy Kierownika USC należy zwrócić uwagę – uwzględniając istotę transkrypcji – by w przypadku podejmowania decyzji dotyczących wpisania aktów zagranicznych do księgi polskiej uwzględniać w decyzji i sporządzonym na jej podstawie akcie w księdze polskiej tylko te dane, które wynikają z aktu zagranicznego a wymagane są prawem polskim. Następnie akty te mogą być uzupełniane o brakujące dane  bądź prostowane oczywiste błędy pisarskie. Wyjaśnienia wymaga również sprawa aktu zgony Nr 72/05, bowiem są rozbieżności między danymi wpisanymi w karcie zgonu a w akcie zgonu w poz. miejsce zgonu.

Sposób wykonania zaleceń

Poinformowano, że zgodnie z zaleceniami przy wpisywaniu aktów zagranicznych do księgi polskiej uwzględniane są już w decyzji i sporządzonym na tej podstawie akcie w księdze polskiej tylko te dane, które wynikają z aktu zagranicznego. Wyjaśniona została sprawa aktu zgodny Nr 72/05 poprzez dołączenie do akt zbiorowych oświadczenia lekarza stwierdzającego datę i miejsce zgonu, które jest zgodne ze sporządzonym aktem zgonu.

3.

Jednostka kontrolująca

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

 

Temat kontroli

Przestrzeganie wymogów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy Knyszyn

Data przeprowadzenia kontroli

19-12.2006 – 04.01.2007,  20-12.2006 – 03.01.2007

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące uregulowań stanu formalnoprawnego w zakresie gospodarki odpadami.

Zalecenia pokontrolne

 ZGKiM w Knyszynie jako gminna jednostka organizacyjna nie posiada zezwolenia starosty na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów oraz w zakresie unieszkodliwiania odpadów na składowisku gminnym.

Sposób wykonania zaleceń

Poinformowano o uzyskaniu przez ZGKiM  pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów przez składowanie na składowisku w kol. Knyszyn.

 

Metryka strony

Udostępniający: Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Puławska Urszula

Data wytworzenia: 2017-11-27

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2008-12-03

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2017-11-27

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2008-12-03